Kraljevo: Pacijent ubio hirurga

Oslobodjenje - - REGION -

Poznati kraljeva~ki hirurg Slobodan Luki} (66) preminuo je u Zdravstvenom centru Studenica, rekao je za Betu direktor Centra Zvonko Veselinovi}. Luki} je ju~er ujutro te{ko ranjen kada je B. M. (76) iz Kraljeva, u njega pucao iz pi{tolja sa vi{e hitaca, poslije ~ega je poku{ao da izvr{i samoubistvo. Kako javlja RTS, napada~ je biv{i pacijent koji je bio nezadovoljan lije~enjem. Napada~a su u poku{aju samoubistva sprije~ili prolaznici. Prema rije~ima jednog o~evica, mu{karac sa {takom je pri{ao Luki}u i direktno pucao u njega ispred jedne prodavnice. Policijska uprava Kraljeva saop{tila je da je na Luki}a pucao B. M. iz tog grada, i da je provjerama utvr|eno da je on imao odobrenje za dr`anje oru`ja.

Ministar zdravlja Zlatibor Lon~ar izjavio je da je ubistvo kraljeva~kog hirurga Slobodana Luki}a krajnja opomena za ~itavo dru{tvo.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.