Nema nade za vi{e od 2.000 `rtava

Oslobodjenje - - SVIJET -

Nakon {to je progla{ena smrt vi{e od 2.000 ljudi zatrpanih blatom u odronu zemlje, u Afganistanu je ju~er bio dan `alosti.

- Nema nade za vi{e od 2.000 stanovnika sela koji su u petak zatrpani u odronu zemlje, objavio je guverner provincije Badakhshan Shah Waliullah Adib.

Ma{ine se povukle

Tako|er, i slu`beno je prekinuta potraga za pre`ivjelima. Najvjerojatnije ni tijela ne}e biti iskopana. Ma{ine su napustile selo zbog nepristupa~nosti lokacije koja je zahva}ena klizi{tem.

Jo{ se 600 ljudi smatra nestalim. Oni su uspjeli pobje}i i krenuli po pomo} kada ih je zatrpao odron na drugoj lokaciji.

Dan `alosti je odredio predsje- dnik Hamid Karzai kako bi se odala po~ast `rtvama katastrofe u Aab Bareeku, u Badahsanu, navodi se u saop}enju predsjedni{tva.

U ovoj katastrofi su uni{tene stotine ku}a, a oko 700 porodica je u oskudici.

- Agencije UN-a i humanitarne organizacije podr`avaju afganistansku vladu kako bi pomogle raseljenima i spremne su da pobolj{aju za{titu stanovni{ta od prirodnih katastrofa, navodi se u saop}enju UN-a.

Pomo} za 350 porodica

Turska humanitarna organizacija IHH poma`e Afganistancima pogo|enim klizi{tima. Koordinator IHH za Srednju Aziju Orhan Sefik, koji je zajedno sa konvojem pomo}i stigao u regiju, u izjavi za Anadoliju kazao je da se u paketima pomo}i za 350 porodica nalaze osnovne `ivotne namirnice poput hrane i deka.

Prema rije~ima Sefika, paketi pomo}i ve} su uru~eni stanovnicima regije, a humanitarna organizacija IHH nastavit }e sa dostavom pomo}i za stanovnike ~ije su ku}e i imanja pretrpjele velike {tete.

Turska humanitarna organizacija IHH poma`e Afganistancima

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.