Separatisti najavili mar{ na Kijev

Oslobodjenje - - SVIJET -

TokomspecijalneoperacijeukrajinskihsnagabezbjednostiuKramatorsku u donjeckoj oblasti, prema najnovijim informacijama, poginulojepribli`nodesetosoba,avojniciizuzevcentralnogtrgaigradske skup{tinekontroli{ugrad,javilisuju~er ruski mediji.

Zauzimanje zgrada

-TokomoperacijeuKramatorsku je poginulo 10 ljudi, uklju~uju}i dva vojnika. Vojnici su do sada uspjelidazauzmuzgradeMUP-aiSlu`bebezbjednostiUkrajine,azauzet je i televizijski toranj.

- Isklju~uju se ruski kanali i uklju~ujeemitovanjeukrajinskih,javioje novinarruskogTVkanalaRosija-24, a prenijela je agencija Interfaks.

Agencijaprenosiisaop{tenjeministraunutra{njihposlovaUkrajine Arsena Avakova sa njegovog naloganaFacebookudasutokomprotekle no}i TV toranj preuzele Nacionalna garda i oru`ane snage.

- Aktivna faza nastavljena je u zoru. Ne zaustavljamo se, naveo je Avakov.

Ruska informativna agencija (RIA) Novosti prenijela je ju~er izjavu jednog od lidera pobune u Kramatorsku da pristalice federalizacije Ukrajine dr`e samo centralni trg a da trenutno nema borbi u tom gradu i da je no} protekla relativno mirno.

- Dr`imo samo centar grada i gradskuupravu,rekaojesagovornik teagencije,dodaju}idasuostaluteritoriju grada zauzele ukrajinska vojska i Nacionalna garda.

Premanjegovimrije~ima,ubijeno je sedam pristalica federalizacije, a ranjeno oko deset.

Konvoj ukrajinskih snaga bezbjednosti u{ao je i u grad Konstantinovka u regionu Donjecka, a iz grada se ~uju pucnji, javlja Ra{a Tudej. Prema nekim izvje{tajima, najmanje dvoje ljudi je poginulo, navodi RT. Zgradu televizije u tom gradu je zauzela armija i svi programi su prekinuti. Proruske jedinice lokalnog stanovni{tva su prethodno zauzele gradski {tab slu`be bezbjednosti. Najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su ranjene u Lugansku, u isto~noj Ukrajini, nakon {to je vojska otvorila vatru na separatisti~ke aktiviste, javila je ju~er ruska televizija Rosija 24.

Sdrugestrane,separatisti~kivo|a u Lugansku objavio je po~etak formiranja armije jugoistoka ~iji je

Nastavljeni sukobi u Kramatorsku, Konstantinovki, Lugansku, Dru{kovki, a u Slavjansku o~ekuju napad • Padaju nove `rtve

krajnji cilj zauzimanje Kijeva.

U videoizjavi, Valerij Bolotov je tako|er objavio zabranu rada politi~kih partija, uvo|enje vanrednog stanja i zahtijevao od svih da polo`e zakletvu vjernosti narodu Luganska ili }e u protivnom biti izvedeni pred prijeki sud. Rekao je da }e vojska ne samo {tititi region ve} }e poku{ati za zauzme i Kijev, ukrajinski glavni grad.

Prema ocjenama analiti~ara CNN-a, ovakve izjave potvr|uju da }e u Ukrajini biti jo{ vi{e nemira, vi{e borbi koje }e prerasti u otvoreni gra|anski, a mo`da i me|unarodni rat.

Mobilizacija

Izvje{tajiosukobimasti`uiizgradaDru{kovkaiselaIvanovkaiP~olkino. Prema razli~itim izvje{tajima, poginulo je izme|u {est i 10 osoba,prenosiItar-Tass.Vojskajeju~er u no}i pokrenula ofanzivu i na zgradu gradske skup{tine u Mariupolju, na jugoistoku Ukrajine. Ne- imenovanipredstavnikpobunjenika rekao je toj agenciji da stanovnici Slavjanska namjeravaju da brane svoj grad.

- Dolaze ljudi i `ene da se priklju~e ustanku. Nedostaje nam oru`je, rekao je sagovornik ruske agencije. Grad je i dalje okru`en kontrolnim punktovima i u njega je te{ko i u}i i iz njega iza}i, navodi RIA Novosti.

Ukrajinska vojska okru`ila je Slavjansk,upori{teproruskihseparatistanaistokuzemlje,astanovnicistrahujuodizbijanjakrvavihsukoba.Zasadse~inikakosevojskaspremazauzeti vladine zgrade u manjim gradovimaokoSlavjanska,kojedr`eseparatisti. Nekoliko je osoba, prema medijskimnatpisima,ubijenousubotu, u sukobima oko Slavjanska.

Petak je bio najkrvaviji dan u Ukrajini od svrgavanja predsjednika Viktora Janukovi~a u februaru. Najve}ibrojljudipoginuojeuOdesi,najuguUkrajine.Ukupno46osoba je stradalo, a vi{e od 200 ranjeno usukoburadikalaiseparatistaipo`aruudomusindikata,kojijezapaljen dok su se u njemu nalazili separatisti~ki aktivisti.

Posmatra~i OSCE-a, koje su proruske snage osam dana dr`ale u zato~eni{tvu i oslobodile u subotu, stigli su avionom njema~kih zra~nih snaga u Berlin na aerodrom Tegel. Na aerodromu ih je do~ekala njema~ka ministrica odbrane Ursula von der Leyen, danski ministar odbrane Nicolai Wammen, ministar odbrane Republike ^e{ke Martin Stropnicky, kao i visoki zvani~nici iz Poljske i [vedske. Po dolasku na aerodrom, posmatra~i OSCE-a prvo su se susreli sa svojim porodicama, nakon ~ega su se na pisti ispred aviona obratili medijima zajedno sa ministrima odbrane Njema~ke, Danske i Republike ^e{ke.

Ne}emo stati, poruka je ukrajinskih vlasti

Separatisti najavili po~etak formiranja armije jugoistoka

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.