Ahmet Egrli}, predsjednik VTKBiH SAMO DVIJE KOMPANIJE SE VRATILE U LIBIJU

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA - E. T.

Prema posljednjoj procjeni bh. kompanija u Libiji, ukupne {tete nastale prekidom aktivnosti u Libiji, bez izgubljene dobiti, iznose 103.723.882 eura

Povla~anjem 17 bh. kompanija i 800 radnika iz ratom zahva}ene Libije, po~etkom marta 2011, napu{teni su poslovi ~ija je ugovorena vrijednost u tom momentu iznosila gotovo 673 miliona eura. U Libiji je ostala da radi jedino MIMS-ova Jafara. U 2011. i 2012. godini bilo je o~ekivano ugovaranje novih poslova u vrijednosti od 668 miliona eura, kazao je Ahmet Egrli}, predsjednik Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH.

[pekulacije

Prema posljednjoj procjeni bh. kompanija u Libiji, ukupne {tete nastale prekidom aktivnosti u Libiji, bez izgubljene dobiti, iznose 103.723.882 eura.

[to se ti~e na- plate potra`ivanja bh. kompanija za ranije izvr{ene poslove, treba imati u vidu da su u Libiji ra{irene {pekulacije, od onih da {tete koje su kompanije pretrpjele, ne samo kompanije iz BiH nego i drugih zemalja, ne}e biti pla}ene, do onih da }e se to rje{avati nakon povratka kompanija na njihove ranije poslove. “Zvani~no uvjeravanje koje smo mi dobili tokom nedavne posjete jedne libijske delegacije BiH je da }e se o tome razgovarati, ali da bh. kompanije treba da se vrate {to prije na svoje ranije poslove”, kazao je Egrli}.

Do sada se u Libiju u potpunosti vratila kompanija Bosna-S iz Sarajeva, te djelimi~no Energoinvest. Tako|er, i neke nove kompanije, kao {to je konzorcij Domoinvest Libija iz Sarajeva, ve} poku{avaju osigurati zna~ajnije prisustvo na libijskom tr`i{tu.

Devastirana gradili{ta

Kompanije su, prema njegovim rije~ima, spremne za povratak, ali je neophodno, izme|u ostalog, prethodno razrije{iti pitanje naplate nenapla}enih potra`ivanja.

VRATILI SE Do sada se u Libiju

vratila kompanija Bosna-S iz Sarajeva,

te djelimi~no Energoinvest, a konzorcij Domoinvest Libija iz Sarajeva

poku{ava tamo osigurati prisustvo

“Koliko je skoriji povratak realno mogu}, to je veoma diskutabilno. Svaka kompanija je primjer za sebe. Ono {to posebno treba imati na umu je trenutna situacija u tim kompanijama koja je do{la kao posljedica prekida njihovih aktivnosti na poslovima u Libiji, te trenutnu sigurnosnu i politi~ku situaciju u Libiji i stvarno stanje na terenu. Tu se prvenstveno misli na devastirana gradili{ta, devastirane radne kampove, otu|eni materijal, ma{ine i opremu”, kazao je Egrli}.

Egrli}: Prvo posao, pa onda potra`ivanja

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.