Sa prvim mrakom se zaklju~avaju u stanove

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA -

Stanovnici nebodera u Ulici Nerkeza Smajlagi}a br. 5 u naselju Alipa{ino Polje ve} du`e vrijeme su izlo`eni stalnom {ikaniranju osoba koje se u ranim ve~ernjim satima po~nu okupljati ispred haustora. Ve} nakon nekoliko popijenih fla{a alkoholnih pi}a, ove osobe lome stakla na haustoru, razvaljuju lift, {araju zidove, izvaljuju ogradu stepeni{ta, lome interfone.

- Prijavljivali smo ve} nekoliko puta policiji ove doga|aje, jer je uvijek rije~ o istim osobama, ali oni osim {to ih nekada zapi{u ili upozore, ne poduzimaju ni{ta. Zaista nam je `ivot postao nemogu}. Strahujemo kada nam se djeca vra}aju ku}i, mi se zatvaramo i zaklju~a- vamo u stanove sa prvim mrakom i ne izlazimo do jutra. Ne osje}amo se sigurnim, a sa druge strane, te{ko nam je zbog na{e imovine koja se uni{tava. Mi stalno izdvajamo novac za popravke i kre~enja, ali sve je to kratkog maha. Zaista vi{e ne znamo kome da se obratimo. @ivimo u strahu kao u ratu, rekla nam je Faza Nana, predstavnica stanara.

Foto: A. KAJMOVI]

Horor na Alipa{inom Polju

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.