OSVOJILI TRE]E MJESTO U SUBOTICI

Oslobodjenje - - KULTURA - Mi. D.

Munib Husejnagi}, premijer Zeni~ko-dobojskog kantona u ostavci, primio je u~enike i nastavnike Glazbene {kole “Katarina Kosa~a-Kotromani}” iz @ep~a kako bi im ~estitao osvojeno tre}e mjesto na festivalu Femus u Subotici.

Naime, ne treba zaboraviti da Femus okuplja najbolje mlade muzi~ke talente iz nekoliko zemalja, a koje ocjenjuje `iri {to ga ~ine istaknuti muzi~ki pedagozi i solisti iz Ma|arske, Hrvatske i Srbije. Pravo u~e{}a u takmi~arskom dijelu programa imaju u~enici ni`ih i srednjih muzi~kih {kola koji su se takmi~ili sviraju}i flautu, klarinet i saksofon.

Najbolje su se plasirale (zauzele su tre}e mjesto u svojim kategorijama) Sanina Mem~i} (klarinet, II kategorija) i Samra Jusufovi} (klarinet, I kategorija). U~enici `epa~ke glazbene {kole osvojili su niz drugih nagrada i priznanja na kantonalnim i dr`avnim takmi~enjima. Na federalnom takmi~enju u~enika muzike u Sarajevu u~estvovalo je deset u~enika koji su osvojili dvije prve nagrade, ~etiri druge i dvije tre}e nagrade. Na kantonalnom takmi~enju u~enika muzike u Zenici devet u~enika je osvojilo po ~etiri prve i druge nagrade, te jednu jednu tre}u nagradu.

Premijer Husejnagi} ~estitao je mladim glazbenicima na osvojenim nagradama i interesovao se za na~in i organizaciju rada glavne i podru~nih {kola Glazbene {kole “Katarina Kosa~a-Kotromani}”, o ~emu su govorili ravnatelj Pero Zeki}, nastavnice Tatjana Naki} i Sabina [i{i}.

- Trenutno osnovna i srednja glazbena {kola u @ep~u ima 480 u~enika, koji poha|aju nastavu kako u centralnim, tako i u deset podru~nih {kola. Mi, ina~e, organiziramo nastavu na podru~ju pet op}ina. Kad su u pitanju takmi~enja, posebno internacionalna, kao {to je bilo ovo u Subotici, mi smo ponosni {to predstavljamo na{ grad, Kanton i dr`avu BiH, kazao je ravnatelj Zeki}.

U dru{tvu premijera bili su, osim ravnatelja i nastavnica, {ampionke Samra i Sanina, Antonio Antolovi}, Ivona Mijatovi}, Matej Zovko, Ivona [imi} i Sara Skeji}. Dovoljno dobro i lijepo dru{tvo za zajedni~ku fotografiju.

Zajedni~ka fotografija muzi~kih talenata sa zeni~kim na~elnikom

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.