Poetsko osvje`enje

Oslobodjenje - - KULTURA - Mi. D.

Na poziv Udruge Kultura snova iz Zagreba, otvorena radionica kluba Plava paleta iz Zenice predstavila se zagreba~kim ljubiteljima poezije u sklopu Zagreba~kih ve~eri poezije, koje doma}ini organiziraju u kafeu Rupa, a pod palicom Zdravka Odor~i}a.

Iznimno je zadovoljstvo bilo ~uti pjesnike mla|e generacije koji su ponijeli specifi~an poetski fon iz Zenice u dragi Zagreb i vidno dirnuli svojim specifikumom u izrazu. U ime otvorene radionice gostovali su: Enesa Mahmi}, Safija Vehabovi}, Kenan Kundali} i Emir Sokolovi}. Posebnost se ogledala u svakom pojavljivanju pona- osob: od Safije Vehabovi}, ~ija poezija je bivala protkana feministi~kim nabojem, preko racionalno-perceptivne poezije skoro na granici anga`ovanosti u iskazu Kenana Kundali}a, pa do svojevrsnog poetskog performansa koji je Enesa Mahmi} priredila pored vrsne poezije koju je kazivala.

Po zavr{etku prvog dijela poetske ve~eri, u kojem su gosti predstavili svoju poeziju, stihove je kazivao i poseban gost, poetski bard Enes Ki{evi}. U drugom dijelu programa mogli su se ~uti stihovi autora okupljenih u Udrugu Kultura snova: Zdravko Odor~i}, Lidija Pu|ak, Laura Lara Gee, Ljubica Ribi} te Milan Novak - zajedni~ki prijatelj koji se ovom prilikom pridru`io iz Slovenije.

U neformalnom dru`enju Enes Ki{evi} afirmativno je zborio o poetskom iskazu koji su stvaraoci mla|e generacije okupljeni u otvorenoj radionici donijeli sa sobom, kao poetskom osvje`enju kada su u pitanju percepcija, tema i poetski iskaz.

Pjesnici mla|e generacije imaju svoj prostor u zeni~kom klubu Plava paleta, koji im omogu}ava da jasan i vrijedan artisti~ki iskaz bude adekvatno predstavljen pred relevantnom publikom.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.