POTVRDILI PLASMAN U DOIGRAVANJE

Oslobodjenje - - OGLASI - T. J.

Gradska dvorana u @ivinicama. Gledalaca oko500.SudijeSalkanovi}iZeljko(Zenica).Isklju~enja:Konjuh10minuta,Gra~anica4minuta. Sedmerci: Konjuh 2-2, Gra~anica 3-3.

KONJUH:Omerovi}(13odbrana),Husi}1, Alijagi} 1, Muhi} 1, Memi} 1, Ja{ki} 4, Kre~kovi} 3, Pejku{i}, Smaji} 6, Begi} 3, Had`iomerovi} 4, Tufek~i} 2, Zild`i} 1, Suljkanovi} (2 odbrane), [ari} 1. Trener: Danijel Ri|i}.

GRA^ANICA: Ahmeta{evi}, Sarajli} 2, Spahi}, Muja~i}, Alibegovi} 3, Sara~evi} 1, Osmanhod`i}, Be{irovi} (17 odbrana), Suba{i} 7, Hamidovi} 8, Okanovi}, Trutovi}. Trener: Mirsad Gopo.

Rukometa{i Konjuha zabilje`ili su jo{ jednu va`nu pobjedu i obezbijedili doigravanje. @rtve su bili rukometa{i Gra~anice, koji su u ovom me~u mnogo slabiji partner za raspolo`eni sastav stolara. Ve} na samom otvaranju susreta @ivini~ani su pokazali ko }e biti {ef parade na terenu. Smaji}, Ja{ki} i Begi}, predvo|eni vratarom Omerovi- }em, bili su enigma za Gra~anlije. Na poluvrijeme se oti{lo sa rezultatom (13:8) u korist stolara.

Nastavak susreta nimalo ugodan za rukometa{e Gra~anice. Konjuhovi napada~i kao ose juri{aju na vrata gostuju}eg vratara, ina~e nekada{njg prvog ~uvara mre`e Konjuha. U ovom periodu igre Gra~anlije poku{avaju da se organizuju, te preko Suba{i}a i Hamidovi}a malo usporiti igru Konjuha, ali su ovi poku{aji gostiju bili neuspje{ni. vio je sam klub, koji je s glatkih 4-1 eliminisan u prvom krugu doigravanja Isto~ne konferencije od Washington Wizardsa.

Oporavak francuskog centra potrajat }e izme|u osam i 12 sedmica, a to je vjerovatno i razlog zbog kojeg }e Noah propustiti nastup na Svjetskom prvenstvu u [paniji kasnije ove godine.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.