Skepti~an sam da }emo igrati Euroligu

Oslobodjenje - - OGLASI - Razgovarao: Mirza DAJI]

Mogla bi se igrati Euroliga, ali mislim da u tom slu~aju te{ko mo`emo imati neki tim koji se mo`e ravnopravno nositi ~ak i sa slabijim ekipama

Napravili ste veliki podvig pobjedom na Final Fouru ABA lige, gotovo nezamisliv u trenutnim problemima u kakvim je Cibona ove sezone?

“S obzirom na probleme, ovo je stvarno nevi|en rezultat. Niko nas tu nije vidio. Kad smo se plasirali na Final Four, ljudi su govorili da je to nevi|en uspjeh, a samom pobjedom na zavr{nom turniru mislim da smo napravili veliki pothvat. Na{e kvalitetne igre samo su potvrda te neke kemije ekipe, neke vjere u nas same i, na kraju krajeva, potvrda da je sport nepredvidiv. Jer, op}enito danas male su razlike da tako ka`em izme|u favorita i ekipa koje se ne smatraju takvima”.

Ovo je prva titula Cibone u ABA ligi, prvi trijumf u ~etiri dosada{nja finala na zavr{nicama. Od hrvatskih klubova do sada je samo uspjelo Zadru da osvoji Jadransku ligu 2003. godine?

“Da. Bilo je ovo ~etvrto finale Cibone i prva titula. Kao igra~ sam igrao jedno od tih ranije izgubljenih finala. Bilo je to protiv Reflexa 2004. godine kad smo bili doma}ini zavr{nog turnira. Drago mi je da je ba{ ova ekipa uspjela probiti led. Rekao bih da je danas takmi~enje ABA lige ne{to {to je prije bilo prvenstvo nekada{nje Jugoslavije. Bez obzira na ove ekipe u~esnice koje dolaze van biv{e Jugoslavije, ipak je to na{e takmi~enje i drago mi je da je kona~no Cibona skupa sa ostalim regionalnim pobjednicima i da se mo`e svrstati u istu kategoriji. Znamo da je to do sada od hrvatskih klubova samo uspjelo Zadru. Sad smo tu i mi. Bio je to {lag na tortu jedne prekrasne pri~e koja se odvijala od nove godine pa do sada”.

Unato~~injenicidasteovimuspjehom stvorili dodatne probleme Upravi kluba, predsjednik Ivica Lovri} poru~io je kako se ne}e odustati od Eurolige, a da }e vukovi imati kvalitetnu mom~ad za ovo veliko takmi~enje?

“Logi~no je da su u svoj toj euforiji najave uvijek takve - da, tu smo, igrat }emo, bit }emo ravnopravni, me|utim, ipak kad se emocije slegnu, kad se napravi jedan realan plan, bit }e to jako te{ko izvodivo. Ukoliko Dario [ari}, koji je u ovoj regionalnoj ligi dominirao, ne ostane, stvara se dodatni vakuum, jedan prazan prostor koji bismo mi te{ko mogli nadomjestiti s nekim igra~em iz na{eg omladinskog pogona ili s nekom kupnjom kvalitetnog igra~a. Rekao sam ranije da me ne interesira nikakva ekipa Cibone sa tri-~etiri Amerikanca ili stranca, tako da iskreno ne mislim i}i u tom pravcu. Jo{ nismo sjeli s Upravom i razgovarali na tu temu. U narednih 10-15 dana }emo i to obaviti i vidjeti u kom pravcu treba i}i. Mislim da je ovo odli~na prilika da klub sanira dugove, da okrene novo poglavlje gledaju}i prema budu}nosti, da bude klub na zdravim temeljima, bez ikakvih financijskih problema. Imamo puno talentiranih mladih igra~a, moramo taj omladinski pogon staviti na {to vi{u razinu. S obzirom na to da su se iz Cibone svi igra~i dobro prodavali i radili velike karijere, mi sigurno ne}emo imati problema da te mladi}e regrutiramo”.

Dakle, te{ko je o~ekivati da bi se mogla igrati Euroliga?

“Ja sam iskreno skepti~an. Mogla bi se igrati Euroliga, ali mislim da u tom slu~aju te{ko da mo`emo imati neki tim koji se mo`e ravnopravno nositi ~ak i sa onim slabijim ekipama. Ukoliko bi Dario ([ari}; op.a.) ostao, onda je to mo`da neka druga pri~a. Ali bez obzira i na njegov ostanak, opet bi se moralo dobro posegnuti u d`ep, a realno dugovanja kluba su velika. Nama treba otprilike dva milijuna eura samo da rije{imo neke stare dugove prema igra~ima, i to bez nekakvog bud`eta za Euroligu. Mislim da ovo treba na pametan na~in iskoristiti, sanirati dugove i nakon toga se okrenuti jednom procesu mukotrpnog rada i ne}e trebati dugo da se sve to po~ne kretati u pravom smjeru. Ali, isto tako treba biti strpljiv. Samo kvalitetan i dugoro~an rad u sportu daje rezultate. Ciboni, se istina, de{avalo u zadnjih pet-{est godina da je svake godine bilo puno promjena u ekipi, da su dovo|eni stranci... Na takav na~in se ne bi trebalo dalje raditi”.

Pred [ari}em je zasigurno svi- jetla budu}nost. Iz njegovih izjava u medijima do uspjeha je dovelo Va{e davanje slobode u igri njemu i ostalim igra~ima?

“Sobziromnatodasmoimojpomo}nik Jurica Golemac i ja bili igra~i, naglasak igra~ima na terenu u procesu treninga razmi{ljanje. Razmi{ljanje u napadu i razmi{ljanje u odbrani. Zna~i, nema lo{e kretnje. Tra`imo od njih da preuzimaju inicijativu, ali isto tako da kad se iza|e iz akcije, iz zadanih kretnji, onda moraju ostala ~etvorica igra~a to razumjeti i popraviti spejsing i adekvatno tomu se pomicati. S tim procesom treninga kad se pogleda na{ sistem {ta mi igramo u napadu to je, nazvao bih to, vrlo jednostavno i skromno, me|utim, vrlo te{ko branjivo zbog toga {to igra~i sami donose odluke koje je za protivni~ku odbranu te{ko predvidjeti. A dali smo loptu u ruke igra~ima koji imaju tu kreaciju”.

Imali ste poprili~no impresivnu igra~ku karijeru. [panija, Italija, Turska, Francuska, Gr~ka, Ukrajina, Cibona u vrijeme kada je bila suvereni vladar u Hrvatskoj... Kao trener po~eli ste od nule, do{li u najte`e vrijeme, sredinom novembra pro{le godine. Iakojemalokovjerovaouuspjeh, kvalitetnim radom sa igra~ima napravljene su velike stvari. Ali, unato~ tomu {to je napravljeno svojevrsno ~udo kojim ste dirigirali sa klupe, ipak ~vrsto stojite na zemlji?

“Velika sre}a mene i mog pomo}nika Golemca je {to smo zaista imali lijepe igra~ke karijere sa puno uspjeha, sa puno trofeja, tako da na{a `elja kao trenera je da pomognemo igra~ima i da kroz entuzijazam, `elju i kvalitetan i mukotrpan rad, njima omogu}imo {to bolje karijere, a svjesni smo iz vlastitih primjera da samim time }emo podi- }i kvalitetu ekipe. Nevjerovatno smo ponosni i sretni {to nas je i ovaj rezultat popratio ve} sada, zbog toga {to }emo sad ipak imati tu neku te`inu i ne}e nam ni nakon prvog kiksa neko mo}i prigovarati da ne znamo {ta radimo i {ta ho}emo. Ovaj trofej nam je izuzetno bitan i zbog te te`ine. Ne smijemo odustati od na{ih ideja i tog pravca koji smo odabrali. Vjerujemo da }e to dugoro~no dati jako lijepe rezultate”.

Koji je, po Vama najve}i problem klubova u regiji?

“Za ovaj prostor se zaista mo`e re}i da je bogat ko{arka{kim talentima. Najve}i problem ove regije je {to je duboko u finansijskoj krizi. U hrvatskim klubovima neredovito se pla}a igra~ima i trenerima. Jako su smanjena ta primanja. U toj neima{tini i ne mo`e se praviti bitnija kvaliteta. Ali, mora se znati da ne}e ni ovo trajati 100 godina. Treba biti optimist i vjerovati da }e ljudi ovdje `ivjeti u boljem ekonomskom okru`enju. Kada se to desi, onda }e ko{arka opet do}i na jedan vrlo visok, ~ak bih rekao i evropski nivo. Kod nas ima kvalitetnih igra~a i trenera, ali borba za golu egzistenciju dovela je do toga da svi gledaju samo kako }e do}i do nekog uspjeha i promoviranja preko no}i. To ide kontra zakonitosti o sportu, gdje je bitan dugotrajni proces, strpljenje, ulaganje u sebe i igra~e, da bi ti se za nekoliko godina to vi{estruko vratilo”.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.