Preokret Sarajeva na Kantridi

Oslobodjenje - - OGLASI -

Ponedjeljak, 27. april

Rijeka - Sarajevo 2:4 (2:0), Od poraza - pobjeda.

Stadion na Kantridi. Gledalaca: 7.000. Strijelci: Veselica u 33. i 44. za Rijeku, a [ehovi} u 50, Mu{ovi} u 65. i 75. i Ferhatovi} u 71. minuti za Sarajevo.

RIJEKA: Jantoljak, Milevoj, Brn~i}, Radakovi}, Brnjac, Vrankovi}, Lukari}, Zadel, Veselica, Naumovi}, Vukoje.

SARAJEVO: Sir}o, Fazlagi}, Vujovi}, Crnogorac, Biogradili}, Prlja~a, [iljkut, [ehovi}, Ferhatovi}, Bla`evi}, Arslanagi}.

Pobjeda Sarajeva je ~ista i zaslu`ena. Osim odli~nog Ferhatovi}a, kod Sarajlija dobro su igrali Mu{ovi} i bekovski par, a kod Rijeke Lukari}, Veselica i Naumovi}.

@eljezni~ar - Vojvodina 0:1 (0:1), Gosti sretno do bodova.

Stadion na Ko{evu. Gledalaca: 2.000. Strijelac: Taka~ u 40. minuti.

@ELJEZNI^AR: Planini}, Kulovi}, Kranjc, Zemko, Mati}, \. Smajlovi}, Ga{i}, Dizdarevi} (Bukal), D. Smajlovi}, Osim, Bra~ulj.

VOJVODINA: Panteli}, Svinjarevi}, Vu~ini}, Sentin, Jergi}, Ne{ticki, Taka~, Radosav, Mili}, Lambi, Pu{ibrk.

Bez pretjerivanja mo`e se re}i da je Vojvodina osvojila dva boda uz punu naklonost sportske sre}e. Gostuju}a ekipa imala je jednu zrelu {ansu iz koje je postigla dragocjenu pobjedu.

U Novom Sadu: Novi Sad - Vele` 2:2 (0:0), Divovska borba za opstanak.

RUKOMET: Mlada Bosna - Medve{~ak 8:8, Doma}i zadovoljni bodom.

Igrali{te Doma Partizana Gledalaca: 1.500.

MLADA BOSNA: Papi}, Zagorac, Id`akovi} 3, Prnjatovi} 2, Vi|en 2, Had`iahmetovi} 1, Pilipovi}, Te{anovi}, Dumi}, Ba{i}.

MEDVE[^AK: Vukovi}, Mervar, @agme{ter, Ivi~evi} 3, Milkovi} 2, Uremovi} 2, Bogdan 1, Blank, Toma`i}, Pavlovi}, Boji}.

RUKOMET: Zagreb - Bosna 6:4, Bez [arenkape nije i{lo.

Igrali{te Zagreba. Gledalaca: 200.

ZAGREB: Tolja, Bambir 1, Kocijan 3, [tefekov, Vi~an 1, Jezi} 1, Suji}, Mali}, Dekaris i Brklja~i}.

BOSNA: Mostarac, Pili} 1, ^egni}, Martin~evi}, Bjegovi} 3, Cakeli}, Metiko{, Ivani{evi}, Janji}, Softi}, No`ica.

Utorak, 28. april

Ferhatovi} na ~elu listu strijelaca -

Na ~elu liste strijelaca nalazi se fudbaler Sarajeva Asim Ferhatovi} sa 15 postignutih golova, a slijede ga Kova~evi} i D. Smajlovi}a sa po 14, Prljine~vi} sa 13, Skoblar sa 11 itd...

Srijeda, 29. april

Poslije susreta Rijeka - Sarajevo (2:4), Kad se Hase razigra

Hase se u nedjelju na Kantridi razigrao! U periodu kada je Sarajevo bilo u izrazitoj premo}i, Ferhatovi} se poigravao, ~as po desnoj, ~as po lijevoj strani igrali{ta. Sarajevski as }e ostati u dugom sje}anju kod publike, kojoj je on ovog puta imponovao hladnokrvno{}u i lako}om kojom je prelazio protivni~ke igra~e, izvode}i svoje finte.

^etvrtak, 30. april

Poslije pojedina~nog republi~kog prvenstva Republike u stonom tenisu - Gazi} i Kurtovi}eva najuspje{niji. Petak, subota i nedjelja, 1, 2. i 3. maj (trobroj)

Zavr{eno republi~ko kup takmi~enje u {ahu - Sarajevski @eljezni~ar pobjednik.

[ta je pokazala blic anketa o tome koji su sportovi najpopularniji: Sve, sve - ali fudbal.

Razgovori o fizi~koj kulturi: Strukovni savezi - da ili ne?

Danas po~inje Prvomajski rukometni turnir u Sarajevu.

Sarajevo - doma}in Balkanskih atletskih igara 1966. godine!

Golman Vojvodine Panteli} interveni{e ispred Osima

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.