Neophodna podr{ka sportskim kolektivima

Oslobodjenje - - OGLASI - Ibrahim U[TOVI]

Uslovljavanje asocijacija

Zakon o naplati i djelimi~nom otpisu dugova sportskim kolektivima je pro{ao predvi|enu proceduru, ali prije same njegove primjene neophodno je izmijeniti ~lan 2. Zakona o Poreznoj upravi FBiH

Izuzetno te{ka materijalna pozicija postala je limitiraju}i faktor ne samo razvoja nego i elementarnog opstanka ve}ine sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini, posebno onih koji su sportskim rezultatima obezbijedili nastup u me|unarodnom sistemu takmi~enja. Ovakva situacija uzrokovana je brojnim negativnostima prisutnim u ovoj oblasti, ali su nagomilani dugovi prema dr`avi najo~igledniji pokazatelj tih slabosti.

“Polaze}i od ~injenice da u svim savremenim dr`avama sport predstavlja djelatnost od javnog interesa, te da postoje}a zakonska rje{enja ne odgovaraju potrebama ni aktuelnom stanju u sportu, Vlada FBiH je odlu~ila prona}i rje{enje koje bi doprinijelo pobolj{anju op{teg stanja u sportu”, govori Adnan D`indo, pomo}nik ministra za sport u federalnom Ministarstvu kulture i sporta, te dodaje:

“U ve}ini me|unarodnih sportskih asocijacija kao {to su UEFA, FIFA, FIBA licenciranje za nastup u me|unarodnom sistemu takmi~enja uslovljeno je sre|ivanjem finansijske situacije u klubovima i savezima koji ostvare sportski rezultat potreban za u~e{}e u me|unarodnom sistemu takmi~enja. Iz ovog razloga pokrenuta je inicijativa od strane brojnih klubova i strukovnih saveza da se izna|e rje{enje kojim bi se omogu}io djelimi~an otpis poreznih dugova, koji bi istovremeno vodio i naplati sredstava po osnovu dugovanih poreza sportskih klubova, s obzirom na to da u ovoj situaciji klubovi realno nisu u mogu}nosti izmirivati postoje}e obaveze. Usvajanjem ovog zakona stvorili bi se uslovi za normalniji nastavak rada sportskih kolektiva, te dobijanje licenci.”

Juna 2012. godine Vlada Federacije BiH donijela je rje{enje kojim je formirana radna grupa za pripremu izmjena propisa u cilju pobolj{anja statusa sportskih kolektiva. Zadatak te radne grupe bio je da pripremi prijedloge za izmjenu propisa iz oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, kao i prijedloge izmjena i dopuna propisa i akata kojim }e se omogu}iti sportskim klubovima reprogra- miranje glavnice duga na du`i period, kao i otpis kamata. Radna grupa je podnijela izvje{taj Vladi FBiH u kojem je navela da zbog velikog broja propisa koji reguli{u ovu oblast, te nemogu}nosti selektivnog pristupa izmjenama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja je potrebno izraditi lex specialis zakon, kojim bi se dugoro~no rije{io status sportskih organizacija.

Po~etkom decembra 2013. pro{le godine Vlada je formirala radnu grupu u sastavu: Adnan D`indo, predsjednik, i ~lanovi Jasenko Muharemagi}, Esma Jahi}, Mirsada Mujanovi}, Jasminka Mehovi} i Edis Kusturica sa zadatkom da izradi i dostavi Vladi tekst zakona kojim }e se regulisati pitanje dugovanja sportskih kolektiva u Federaciji BiH. Radna grupa je sa~ini- la tekst pod nazivom Zakon o naplati i djelimi~nom otpisu dugova sportskim kolektivima, koji je pro{ao predvi|enu proceduru, ali prije same primjene ovog zakona neophodno je izmijeniti ~lan 2. Zakona o Poreznoj upravi FBiH, {to se uskoro o~ekuje.

Zna~ajan iskorak

Usvajanjem ovoga zakona u~injen je zna~ajan iskorak u pravcu rastere}enja sportskih kolektiva u FBiH, {to je bitna pretpostavka nastavka rada i {to je jo{ va`nije, otvaranje procesa preispitivanja oblika i na~ina djelovanja klubova i njihovih asocijacija, te provo|enje neminovne reorganizacije u na{eme sportu koja treba omogu}iti djelovanje u ovoj oblasti prema savremenim uslovima i standardima koji vladaju u zemljama u kojima je sport, izme|u ostalog, i zna~ajna privredna grana. ^lanom 1. je precizirano da se ovim zakonom ure|uju uslovi, na~in i postupak naplate dospjelog, a nenapla}enog, poreznog duga do 31. decembra 2013. godine, otpis zateznih kamata i tro{kovi prinudne naplate sportskim kolektivima FBiH.

Ukazuju}i na najzna~ajnije odredbe Zakona, D`indo isti~e: “U Zakonu se propisuje da sportski kolektiv koji ima utvr|en porezni dug ima mogu}nost zaklju~ivan- ja sporazuma na rate po osnovu glavnog duga i tro{kova prinudne naplate sa Poreznom upravom. Sportski kolektiv koji zaklju~i sporazum sa Poreznom upavom ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga. Umanjenje glavnice utvr|uje se u zavisnosti od roka koji je utvr|en sporazumom. Tako, ako je sporazum zaklju~en na period do 12 mjeseci to omogu}ava umanjenje glavnice za 30 posto, ako je sporazum zaklju~en na period do 36 mjeseci glavnica se umanjuje za 20 posto, a ako je sporazum zaklju~en do 60 mjeseci glavnica se umanjuje za 10 posto.

Sporazum koji se zaklju~uje na period du`i od 60 mjeseci ne omogu}ava sportskom kolektivu umanjenje glavnice. Najdu`i period na koji se mo`e zaklju~iti ovaj Sporazum sa Poreznom upravom je 120 mjeseci. Zna~ajno je napomenuti da se umanjenje glavnice ne odnosi na dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao ni na porez na promet nepokretnosti i prava. Isto tako treba naglasiti da za vrijeme trajanja Sporazuma sve dospjele teku}e obaveze se moraju izmirivati redovno, u rokovima prema va`e}im propisima.

Osloba|anje tereta

Cilj ovoga zakona nije da rije{i materijalnu poziciju sporta, nego da oslobodi sportske kolektive tereta sa kojim je objektivno dovedena u pitanje njihova egzistencija. Sada je na klubovima da osavremene svoju organizaciju i na~in rada kako bi u {to kra}em periodu usvojili odgovaraju}e planove i programe po kojima su u mogu}nosti ispuniti obaveze iz Zakona i sporazuma sa Poreznom upravom. Neophodno je izvr{iti analizu dosada{njeg rada te uzroka nastalih dugovanja i na osnovu tih saznanja i iskustava osmisliti novu strategiju razvoja ~iji ciljevi moraju polaziti od realnih faktora i koja }e uva`avati savremene principe djelovanja u sportu.

U sportskim organizacijama mora preovladati shvatanje da se materijalna pozicija sporta ne mo`e oslanjati isklju~ivo na podr{ku iz bud`etskih sredstava, nego da je zadatak dr`ave da stvori stabilan zakonski okvir i ula`e u infrastrukturu, te podr`ava sport i sportiste u jasno preciziranim slu~ajevima kao {to: su nagra|ivanje za izuzetne rezultate, posebni vidovi priznanja zaslu`nim sportistima, podr{ka odr`avanju zna~ajnih me|unarodnih takmi~enja i sli~no”, isti~e D`indo.

Ovaj zakon je stvorio mogu}nost da sportski kolektivi nastave rad u znatno povoljnijim uslovima, istovremeno je otvoren proces izgradnje cjelovitog sportskog sistema, a to je i poziv menad`mentu u sportu za agilniji rad na iznala`enju stabilnih izvora finansiranja po ugledu na savremena kretanja u sportu razvijenih zemalja.

D`indo: Podr{ka dr`ave sportu

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.