Jusko i Kasumovi} osvojili Island Peak

Oslobodjenje - - OGLASI - S. K.

Poslije 16 dana veoma te{ke i neizvjesne ekspedicije i dvanaestosatnog penjanja po izuzetno lo{em i nepredvidljivom vremenu, uspjeli smo osvojiti himalajski vrh na 6.182 metra nadmorske visine, ka`e Jusko

Na{i alpinisti Ismir Jusko [vabo i Benjamin Kasumovi}, koji su ~lanovi sarajevske Akademije borila~kih vje{tina Bushido, popeli su se u subotu na Island Peak, vrh dijela planinskog lanca Himalaja, koji se nalazi na 6.182 metra nadmorske visine.

“Poslije 16 dana veoma te{ke i neizvjesne ekspedicije i dvanaestosatnog penjanja po izuzetno lo{em i nepredvidljivom vremenu, uspjeli smo osvojiti Island Peak. Ponosni smo {to se zastava na{e Bosne i Hercegovine vihorila na Island Peaku. Ulo`eni trud i mjeseci priprema na kraju su se u potpunosti isplatili. Posebno se zahvaljujemo instruktorima Muhamedu Gafi}u, Samiru Mehi}u i Demiru Nerminu, s kojima smo se 12 mjeseci pripremali za ovu veliku avanturu. Moram spomenuti i sponzore Himalaya Herbals, King of Ring, KM Trade i Komel, bez ~ije pomo}i na{ odlazak na Himalaje ne bi bio mogu}”, kazao Jusko te dodao da mu je ovo najsretniji trenutak u `ivotu.

Ova dvojica bh. alpinista dio su me|unarodne ekspedicije Nepal - Himalaya - Island Peak 2014.

“Od 34 ~lana me|unarodnih ekipa, koje su krenule prema vrhu, samo je {esnaest do{lo do Island Peak. Ve}ina ih je odustala zbog fizi~ke nemogu}nosti da do|u do vrha. Tokom ekspedicije nai{li smo na brojne probleme i prepreke, ali smo ih na kraju uspjeli savladati. Velike probleme smo o~ekivali s aklimatizacijom, ali smo i nju nekako savladali. Zadnjih 100 metara do Island Peaka smo i{li oko sat i po sa ruskom ekipom i uspjeli smo zajedno do}i do vrha”, rekao je Jusko.

Avantura me|unarodne ekspedicije Nepal - Himalaya - Island Peak 2014 zapo~ela je u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, iz kojeg su se ~lanovi malim avionima prebacili do gradi}a Lukle, ~iji aerodrom je jedan od najopasnijih na svijetu zbog male piste koja zavr{ava na strminama okolnih planina. Iz Luklea su dalje preko Namache Bazara, Thengbochea, Dingbochea, Gorak Shepa, do{li do baznog kampa planine Everest. U baznom kampu su proveli dane zbog dodatne aklimatizacije, nakon ~ega ih je putovanje dalje vodilo ka baznom kampu Island Peaka.

Ismir Jusko [vabo i Benjamin Kasumovi} na vrhu Island Peak

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.