ZANIMLJIVOSTI Nije lako biti skaka~

Oslobodjenje - - OGLASI -

li dvije srebrene medalje, jednu u paru i jednu u ekipnom takmi~enju.

Tessa je ro|ena u grada London u kanadskoj dr`avi Ontario. Ona je najmla|a od ~etvero djece, a klizanju je nagovorila njena majka Kate ve} sa nepunih {est godina. Klizanje joj nije smetalo da s uspjehom zavr{i srednju elektroni~ku {kolu u

Skokovi u vodu su jedna od atraktivnijih disciplina olimpijskog programa. Gledaocima ~esto zastaje dah kada gledaju sve te okrete, salta i oastale akrobacije koje u vazduhu izvode najbolji svjetski skaka~i. No, ono {to gledaoci kraj bazena ne mogu da primijete su grimase koje prilikom izvo|enja svojih umjetni~kih djela krase lica skaka~a. Pod uticajem inercije i gravitacijih sila njihova lica poprimaju ~esto ~udne oblike. Me|utim, kada izrone na povr{inu, sve opet izgleda normalno. Pa, neka onda neko ka`e da je skakanje u vodu lagan sport.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.