FOTELJA-UKRAS DNEVNE SOBE

Oslobodjenje - - POMO] U KU]I -

Da odabir fotelje mo`e da bude pravi izazov, znaju oni koji su nedavno renovirali dom, posebno dnevnu sobu. To je klju~ni komad namje{taja koji mo`e da o`ivi enterijer, ali i da ga umiri. Fotelja mora stilski da podr`i ostale elemente, ali i da se vizuelno izdvaja. Kada krenete u salon namje{taja, razmi{ljajte o cjelokupnom ambijentu, podovima, boji zidova, osvjetljenju, detaljima.

Fotelja mora da upotpuni dvosjed, trosjed ili sofu, ali je interesantnije rje{enje da izaberete model koji je potpuno druga~iji, onaj koji }e da odska~e. Na taj na~in kontrast nagla{ava sve komade namje{taja, pa tako neugledni, platneni kau~ mo`ete odli~no da uparite sa tamnom, ko`nom foteljom. Detalji poput neobi~nih nogara i rukohvata tada jo{ vi{e dolaze do izra`aja. Dobar izbor }ete napraviti i ako nasuprot glatkom dvosjedu stavite fotelju sa rasko{nom presvlakom.

Ipak, najva`nije je da vodite ra~una o njenoj svrsi, da li }ete na njoj stalno sjediti ili }e biti ukras u uglu sobe? Luksuzni mebl }e biti efektan samo ako se fotelja rijetko koristi. Ali, ako imate malu djecu, bolje je da odaberete prakti~niji materijal koji se lak{e odr`ava. Osim toga, obratite pa`nju na polo`aj naslona, dubinu i {irinu sjedi{ta, jer od

U trendu su jastuci u art-deko i retro stilu koji odli~no izgledaju na foteljama

toga zavisi udobnost. Ukoliko planirate da je zatrpate jastucima, birajte prostranije modele. U trendu su art-deko i retro stilovi koji odli~no izgledaju na foteljama.

Rasko{ne fotelje dizajnirane su tako da su prvenstveno atraktivne, ~esto udobne, sa jednom ili nekoliko funkcija. Izrezbarene, sa visokim naslonima i tradicionalne ili moderne, ~istih linija, a kvalitetnih materijala. Tkanine kojima su presvu~ene uglavnom su luksuzne, od najboljih proizvo|a~a. Ako imate mogu}nosti, nabavite jedan ovakav komad namje{taja, vidje}ete, bi}e to savr{eni dodatak u va{em domu, ne samo da }e vam obezbijediti fantasti~nu udobnost u ~asovima odmora ve} }e dati poseban {mek va{em enterijeru.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.