Kovrd`e uz pomo} fena

Oslobodjenje - - POMO] U KU]I -

Kovrd`e uz pomo} fena mo`ete napraviti tako da mokru kosu pri~vrstite na tjemenu gumicom ili {nalom da vam ne bi smetala dok oko ~etke uvijate pramenove na donjem dijelu kose.Po~nitedauvijatepramenpopramennapotiljku. Kad zavr{ite, oslobodite nekoliko sljede}ihpramenovapaihnastaviteuvijatidokneuvijete svu kosu. Uvijanjem ve}ih pramenova dobi}ete krupnije i lepr{avije lokne. Izbjegavajte da uvijate pramenove do samog korijena kose kako bi lokne imale ljep{i, prirodniji pad.

Lokne uz pomo} pegle

Podijelite kosu na pramenove (ve}i dio kose u~vrstite na vrhu glave kao u prethodnom prijedlogu). Svaki pramen uvijte oko zagrijane pegle. Pramenove uvijajte od lica prema unutra{njem dijelu glave. Kad peglom do|ete do vrha pramena, zadr`ite je trenutak-dva da se kosa u~vrsti.

Sitne lokne a la afro uz pomo} figara

Izbjegavajte metalne uvija~e jer }e o{tetiti kosu. Veliki plasti~ni i gumenasti modeli figara ne}e o{tetiti korijen dlake, ali }ete zato vi{e vremena ovdje potro{iti jer kovrd`ama treba ne{to du`e da se prime. Ukoliko imate tanku i meku kosu, najbolji su veliki, plasti~ni uvija~i jer je ne}e umrsiti.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.