7. Ук­ра­ин­с­ки­ят са­мо­ле­тен про­ект

Capital - - КОМПАНИИ -

Сек­тор: Ме­та­ло­об­ра­бот­ка Ком­па­ния: „Сиг­ма­тек“Мяс­то: Бур­гас Ин­вес­ти­ция: 50 млн. лв. (30 млн. до­ла­ра) Но­ви ра­бот­ни мес­та: 200

Ре­гис­т­ри­ра­на­та в края на 2017 г. ком­па­ния „Сиг­ма­тек“, ко­я­то е соб­с­т­ве­ност на ук­ра­ин­с­кия граж­да­нин Олек­сий Фи­лип­пов, из­г­раж­да на­уч­но­из­с­ле­до­ва­тел­с­ки и про­из­вод­с­т­вен ком­п­лекс за ре­монт и на­на­ся­не на спе­ци­ал­ни пок­ри­тия вър­ху ком­по­нен­ти за са­мо­лет­ни дви­га­те­ли. Про­ек­тът е на стой­ност 30 млн. до­ла­ра и се из­пъл­ня­ва в Ин­дус­т­ри­а­лен и ло­гис­ти­чен парк - Бур­гас, къ­де­то ком­па­ни­я­та ку­пи 20 дка пар­цел. Про­из­вод­с­т­ве­ни­те по­ме­ще­ния ве­че са из­г­ра­де­ни и се обо­руд­ват, а очак­ва­ни­я­та са про­из­вод­с­т­во­то да за­поч­не до сре­да­та на го­ди­на­та. От ком­па­ни­я­та не да­ват по­ве­че ин­фор­ма­ция, но спо­ред пър­во­на­чал­ни­те пла­но­ве ще бъ­дат раз­к­ри­ти 200 ра­бот­ни мес­та. Сп­рав­ка по­каз­ва, че „Сиг­ма­тек“ве­че тър­си пер­со­нал за ня­кои по­зи­ции.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.