За 2020 г. пла­ни­ра­ме 4% ръст на при­хо­ди­те от про­даж­би

Capital - - КОМПАНИИ -

1. През 2019 г. „Мет­ро Бъл­га­рия“пос­тиг­на над 3% ръст в про­даж­би­те в срав­не­ние с пред­ход­на­та го­ди­на. То­зи ус­пех дъл­жим на ло­ял­ност­та на на­ши­те про­фе­си­о­нал­ни кли­ен­ти, как­то и на от­да­де­ност­та на всич­ки на­ши ко­ле­ги. Въз­с­та­но­вя­ва­не­то и връ­ща­не­то на ав­тен­тич­ни бъл­гар­с­ки про­дук­ти на тра­пе­за­та бе ед­на от ос­нов­ни­те ни ми­сии и през 2019 г.

През пос­лед­ни­те две го­ди­ни са­мо за ма­га­зи­ни­те „Мет­ро Со­фия 1“и „Мет­ро Ру­се“ком­па­ни­я­та ин­вес­ти­ра над 6.5 млн. лв. за пос­лед­но по­ко­ле­ние хла­дил­ни сис­те­ми, ра­бо­те­щи из­ця­ло с при­род­но не­ут­рал­ни га­зо­ве. Про­дъл­жа­ва­ме да раз­ви­ва­ме и мре­жа­та си от за­ряд­ни стан­ции за елек­т­ро­ав­то­мо­би­ли, ка­то раз­по­ла­га­ме с 18 за­ряд­ни точ­ки в 9 от на­ши­те ма­га­зи­ни.

През 2019 г. „Мет­ро“ста­на пър­ва­та ком­па­ния от сфе­ра­та на мо­дер­на­та тър­го­вия, ко­я­то из­г­ра­ди своя фо­то­вол­та­ич­на ин­с­та­ла­ция - на пок­ри­ва на „Мет­ро Бла­го­ев­г­рад“, ко­я­то ще про­из­веж­да елек­т­ри­чес­т­во, за­до­во­ля­ва­що зна­чи­ма част от нуж­ди­те на ма­га­зи­на с из­ця­ло зе­ле­на енер­гия.

2. Ще про­дъл­жим с раз­ви­ти­е­то на про­ек­та си за зе­ле­ни ма­га­зи­ни, ка­то ще из­г­ра­дим фо­то­вол­та­ич­ни сис­те­ми, по­доб­ни на та­зи в „Мет­ро Бла­го­ев­г­рад“, в още по­не два на­ши тър­гов­с­ки обек­та - в Пле­вен и Ве­ли­ко Тър­но­во.

3. За 2020 г. пла­ни­ра­ме 4% ръст на при­хо­ди­те от про­даж­би.

5. Очак­ва­ме, че и през 2020 г. ком­па­ни­и­те от мо­дер­на­та тър­го­вия ще про­дъл­жат да пос­та­вят фо­кус вър­ху ка­чес­т­во­то и об­с­луж­ва­не­то на сво­и­те кли­ен­ти.

Ати­ла Йе­ни­сен, гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Мет­ро Бъл­га­рия“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.