K | 5. Ал­тер­ко

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ -

„Ком­па­ни­я­та про­да­де го­ля­ма част от ос­нов­ния си дос­ко­ро биз­нес и се фо­ку­си­ра вър­ху IoT сег­мен­та, ко­е­то за­поч­ва да да­ва ре­зул­та­ти. Имен­но за да обез­пе­чи раз­рас­т­ва­не­то на биз­не­са, „Ал­тер­ко“ще вне­се прос­пект за уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла си с 20%, или 3 млн. ак­ции. Ре­зул­та­ти­те от уве­ли­че­ни­е­то ще са пре­доп­ре­де­ля­щи за дви­же­ни­е­то на це­на­та на ак­ци­я­та през го­ди­на­та.“Екип на ПФБК

„Пер­с­пек­ти­ви­те пред „Ал­тер­ко“про­дъл­жа­ват да са по­зи­тив­ни, ка­то в края на но­ем­в­ри 2019 г. ръ­ко­вод­с­т­во­то й обя­ви ре­кор­д­ни ни­ва на про­даж­би на част от про­дук­ти­те, ко­и­то ком­па­ни­я­та пред­ла­га. Съ­що та­ка дру­жес­т­во­то пре­дос­та­вя срав­ни­тел­но доб­ре ди­вер­си­фи­ци­ран пор­т­фейл от мо­бил­ни ус­лу­ги, ка­то опе­ри­ра ос­нов­но на па­за­ри­те в Ев­ро­па, Азия и Аме­ри­ка.“Кра­си­ми­ра Па­у­ни­на, „Се­лект асет мениджмънт“

„Бър­зо рас­тя­ща и мно­го пер­с­пек­тив­на ком­па­ния. През та­зи го­ди­на очак­ва­ме да нав­ля­зат на но­ви па­за­ри и да уве­ли­чат про­даж­би­те зна­чи­тел­но.“Га­ли­на Зай­це­ва, „Со­фия ин­тер­не­шъ­нъл се­кю­ри­тиз“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.