9. Но­ви­те ба­те­рии

Capital - - КОМПАНИИ -

Сек­тор: Про­из­вод­с­т­во на аку­му­ла­то­ри Ком­па­ния: „Мон­бат“

Мяс­то: Вра­ца

Ин­вес­ти­ция: 42 млн. лв.

Но­ви ра­бот­ни мес­та: 150

Бъл­гар­с­ки­ят про­из­во­ди­тел на аку­му­ла­то­ри „Мон­бат“ще из­г­ра­ди нов за­вод за ба­те­рии във Вра­ца. Ком­па­ни­я­та е обя­ви­ла ин­вес­ти­ци­он­но­то си на­ме­ре­ние пред об­щи­на­та и пла­ни­ра да ин­вес­ти­ра 42 млн. лв. в про­ек­та, кой­то ще бъ­де из­пъл­нен на два ета­па. Сп­рав­ка в Имот­ния ре­гис­тър по­каз­ва, че ком­па­ни­я­та е ку­пи­ла око­ло 20 дка зе­мя. В за­во­да ще се про­из­веж­дат би­по­ляр­ни олов­ни ба­те­рии по но­ва тех­но­ло­гия, за ко­я­то „Мон­бат“пре­ди вре­ме ку­пи ли­ценз и ко­я­то се из­пол­з­ва във ВЕИ про­ек­ти, про­миш­ле­ни UPS сис­те­ми, елек­т­ри­чес­ки и то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и др. По дан­ни на об­щи­на­та пър­во­на­чал­но в за­во­да ще ра­бо­тят 150 ду­ши. Го­диш­но ще се про­из­веж­дат по 1 млн. ба­те­рии, ка­то бро­ят им пос­те­пен­но ще се уве­ли­ча­ва. То­ва ще бъ­де тре­ти­ят за­вод за олов­ни ба­те­рии на „Мон­бат“след те­зи в Мон­та­на и Доб­рич.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.