Capital

Кри­тич­но мал­ко

бъл­гар­с­ки ком­па­нии прив­ля­ко­ха но­ви соб­с­т­ве­ни­ци през 2019 г. Чуж­ди­те ку­пу­ва­чи са ряд­кост, най-чес­ти са сдел­ки­те меж­ду мес­т­ни иг­ра­чи за хо­те­ли

- ав­тор Ма­рия Ива­но­ва | maria.ivanova@capital.bg

Ти­пич­на­та сделка е за хо­тел, а ку­пу­ва­чи­те са все мес­т­ни. 2020 г. ве­ро­ят­но ще е по-сил­на, ако прик­лю­чи кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия.

Мал­ко и мал­ки. Пос­лед­на­та го­ди­на сдел­ки­те по сливания и придобиван­ия (M&A) на бъл­гар­с­кия па­зар са су­пер кром­ни и ка­то брой, и ка­то стой­ност (с ед­но те­ле­ком из­к­лю­че­ние). След от­но­си­тел­но сил­на­та 2017 г., ко­га­то тран­зак­ци­и­те с имо­ти дос­тиг­на­ха не­виж­да­ни обе­ми, а сдел­ка­та за ОББ пос­та­ви нов ре­корд за бан­ко­во прех­вър­ля­не, 2018 г. до­не­се срав­ни­тел­но ус­по­ко­е­ние на па­за­ра, а из­ми­на­ла­та 2019 г. по­ка­за поч­ти пов­се­мес­тен слаб ин­те­рес сред ин­вес­ти­то­ри­те.

Сдел­ки­те в Бъл­га­рия през ми­на­ла­та го­ди­на са око­ло 30 при 70-80 оби­чай­но, по­каз­ва ба­за­та на "Ка­пи­тал". Ог­ром­на­та част - дос­та мал­ки. Чуж­ди ин­вес­ти­то­ри поч­ти лип­с­ват, а ос­нов­но се сме­нят соб­с­т­ве­ни­ци на хо­те­ли, ка­то и ста­ри­те, и но­ви­те са мес­т­ни иг­ра­чи.

Го­ле­ми­те: те­ле­ком и те­ле­ви­зии

За по­ред­на го­ди­на го­ле­ми­те сделки в стра­на­та се бро­ят на пръс­ти­те на ед­на­та ръ­ка, а тен­ден­ци­я­та ку­пу­ва­чи­те да са ре­ги­о­нал­ни или мес­т­ни иг­ра­чи се за­паз­ва. След ка­то през 2018 г. най-бо­га­ти­ят чех Петр Кел­нер при­до­би биз­не­са на от­тег­ля­щия се нор­веж­ки те­ле­ком Telenor в ре­ги­о­на и бе­ше спрян от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та (КЗК) в опи­та си да ку­пи и "Но­ва тв", през 2019 г. ме­дий­ни­те му ам­би­ции се увен­ча­ха с ус­пех и фон­дът му PPF се до­го­во­ри да ку­пи биз­не­са на аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния CME, ко­я­то обе­ди­ня­ва бъл­гар­с­ка­та bTV и ед­ни от най­го­ле­ми­те те­ле­ви­зии в Ру­мъ­ния, Че­хия, Сло­ва­кия и Сло­ве­ния.

В дру­га­та зна­ко­ва сделка за го­ди­на­та най-го­ле­ми­ят бъл­гар­с­ки те­ле­ком БТК ще се сдо­бие с шес­тия си сто­па­нин от при­ва­ти­за­ци­я­та му до­се­га – ре­ги­о­нал­на­та ме­дий­на ком­па­ния United Group, в ко­я­то ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер е лон­дон­с­ки­ят фонд BC Partners. Са­ма­та "Но­ва те­ле­ви­зия" съ­що има нов соб­с­т­ве­ник – след ка­то сдел­ка­та с Кел­нер бе­ше бло­ки­ра­на, скан­ди­нав­с­ка­та Modern Times Group (MTG) все пак ус­пя да на­ме­ри ку­пу­вач на де­ла си от 95% в Nova Broadcasti­ng Group в ли­це­то на ско­рос­т­но по­лу­чи­ли­те одоб­ре­ни­е­то на КЗК бра­тя Ки­рил и Ге­ор­ги До­мус­чи­е­ви.

До­маш­ни прех­вър­ля­ния

Сред дру­ги­те 30-ина сделки те­зи с нов чуж­дес­т­ра­нен соб­с­т­ве­ник са бук­вал­но еди­ни­ци. За­то­ва пък хо­те­ли и дру­ги нед­ви­жи­мос­ти ста­на­ха соб­с­т­ве­ност на поз­на­ти мес­т­ни ли­ца и хол­дин­ги - Де­лян Пе­ев­с­ки, Са­ва Чо­ро­ле­ев, бра­тя­та Мар­ги­ни, Ми­рос­лав Пе­чев, "Хи­мим­порт"...

Сред "осо­бе­ни­те" сделки бе връ­ща­не­то на "Ек­с­п­рес ло­гис­ти­ка и дис­т­ри­бу­ция" в ор­би­та­та на Де­лян Пе­ев­с­ки. През 2017 г. тър­го­ве­цът на ед­ро с ци­га­ри бе­ше про­да­ден в па­кет с мар­ки­те на "Бул­гар­та­бак" на British American Tobacco сре­щу 105 млн. ев­ро, но ми­на­ла­та есен се вър­на към ста­рия си вла­де­тел. С де­пу­та­та от ДПС пе­ри­фер­но се свър­з­ва и новият соб­с­т­ве­ник на хо­тел "Яс­т­ре­бец" в Бо­ро­вец.

Из­тег­ля­ния на меж­ду­на­род­ни иг­ра­чи има­ше и в тра­ди­ци­он­но сил­ни сек­то­ри ка­то ри­тей­ла. След го­ди­ни опи­ти да на­ме­ри ку­пу­вач гер­ман­с­ки­ят ин­вес­ти­тор в два­та хи­пер­мар­ке­та "Хит" в Со­фия – Dohle Handelsgru­ppe Service, се раз­де­ли с мес­т­ния си биз­нес. Ком­па­ни­я­та про­да­де ос­но­ва­ни­те през 2002 г. обек­ти на свър­за­ния с "Хи­мим­порт" бивш при­ва­ти­за­ци­о­нен фонд "Род­на зе­мя". Сдел­ка­та е по­ред­ни­ят при­мер за за­па­ден ри­тей­лър, кой­то на­пус­ка мал­кия па­зар в Бъл­га­рия, тъй ка­то не е сред ли­де­ри­те в сек­то­ра – след фа­ли­ра­лия фран­чайз на Carrefour, из­тег­ли­ла­та се гер­ман­с­ка ве­ри­га Penny, сло­вен­с­ка­та Merkator.

При­ят­ни­те из­к­лю­че­ния

Ск­ром­на­та гру­па на но­ви­те меж­ду­на­род­ни стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­то­ри пък е със­ре­до­то­че­на глав­но в тех­но­ло­гич­ния сек­тор. До­ри и там оба­че сдел­ки­те през ми­на­ла­та го­ди­на бя­ха мал­ки и ма­лоб­рой­ни. Ед­но от най-го­ле­ми­те прех­вър­ля­ния в бъл­гарс

ка­та стар­тъп еко­сис­те­ма бе­ше при­до­би­ва­не­то на съ­ос­но­ва­на­та от бъл­га­ри и ба­зи­ра­на в Лон­дон и Со­фия соф­ту­ер­на ком­па­ния Cloudpipes от аме­ри­кан­с­ка­та Quick Base. Стой­ност­та на сдел­ка­та не бе­ше обя­ве­на, но спо­ред за­поз­на­ти тя е най-го­ле­ми­ят exit на фон­да LAUNCHub Ventures, кой­то бе­ше сред ос­нов­ни­те ин­вес­ти­то­ри в дру­жес­т­во­то.

Раз­мес­т­ва­ния в сек­то­ра има­ше и по ли­ния на меж­ду­на­род­ни сделки – с по­куп­ка­та на гер­ман­с­ка­та DocuWare япон­с­ка­та тех­но­ло­гич­на кор­по­ра­ция Ricoh при­до­би и 20-про­цен­т­ния й дял в соф­ту­ер­на­та "Не­ме­чек". Гло­бал­на­та сделка, в ко­я­то аме­ри­кан­с­ка­та DXC Technology ку­пи ос­но­ва­на­та в Ру­сия и ба­зи­ра­на в Швей­ца­рия Luxoft, пък съз­да­де най-го­ле­мия ра­бо­то­да­тел в бъл­гар­с­кия IT сек­тор, тъй ка­то и две­те дру­жес­т­ва има­ха го­ле­ми ин­же­нер­ни офи­си в стра­на­та.

Сред мал­ко­то при­ме­ри за стра­те­ги­чес­ки за­пад­ни ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то вли­зат в Бъл­га­рия, бе­ше и швей­цар­с­ки­ят ги­гант ALSO Holding. Лис­т­ва­на­та на бор­са­та в Цю­рих ми­ли­ар­д­на ком­па­ния ку­пи един от во­де­щи­те мес­т­ни дис­т­ри­бу­то­ри на IT тех­ни­ка – "Со­лит­рон Бъл­га­рия".

Нов за­па­ден соб­с­т­ве­ник имат и пред­п­ри­я­ти­я­та за вел­па­пе "Ви­та­вел" в Лу­ко­вит и "Бал­кан­пак" в Ка­зан­лък. Сре­щу не­о­бя­ве­на стой­ност те ве­че са част от гру­па­та на ир­лан­д­с­ка­та Smurfit Kappa, ко­я­то е един от во­де­щи­те све­тов­ни про­из­во­ди­те­ли на хар­тия и опа­ков­ки.

Пог­лед нап­ред

Го­ля­ма­та сделка, ко­я­то се очак­ва през та­зи го­ди­на, за по­ре­ден път е кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия. С не­яс­ни мо­ти­ви дър­жа­ва­та из­б­ра за нов сто­па­нин на ае­ро­га­ра­та за 35 го­ди­ни кан­ди­да­та, кой­то да­де най-нис­ка офер­та за ин­вес­ти­ции и тре­та по­ред офер­та за кон­це­си­он­но пла­ща­не – обе­ди­не­ни­е­то меж­ду фон­да Meridiam и стро­и­тел­на­та Strabag. Очак­ва­но ос­та­на­ли­те че­ти­ри кан­ди­да­та об­жал­ва­ха из­бо­ра, но жал­би­те им бя­ха от­х­вър­ле­ни ско­рос­т­но от КЗК и се­га три об­жал­ват в съ­да. Ако ма­гис­т­ра­ти­те пот­вър­дят дър­жав­ния из­бор, до­го­вор мо­же да има и до сре­да­та на го­ди­на­та.

По-мал­ко ве­ро­ят­но е прик­люч­ва­не­то на дру­га го­ля­ма про­то­чи­ла се сделка - та­зи за бъл­гар­с­кия биз­нес на CEZ. През из­ми­на­ла­та го­ди­на чеш­ка­та енер­гий­на ком­па­ния бе­ше спря­на за вто­ри път от КЗК да из­ле­зе от ин­вес­ти­ци­и­те си в стра­на­та, след ка­то ре­гу­ла­то­рът заб­ра­ни и на "Ев­ро­холд" да при­до­бие мес­т­ни­те й ак­ти­ви.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria