Capital

И не заб­ра­вяй­те да пус­не­те во­да­та

-

СС­и­ту­а­ци­я­та с во­да­та из стра­на­та в мо­мен­та мно­го при­ли­ча на ис­то­ри­я­та с ча­ша­та, в ко­я­то има до по­ло­ви­на­та во­да. Власт­та - пра­ви­тел­с­т­во­то и по­ли­ти­ци­те от уп­рав­ля­ва­щи­те пар­тии, за­е­мат по­за­та на оп­ти­мис­ти и каз­ват, че язо­ви­ри­те око­ло го­ле­ми­те гра­до­ве са на­по­ло­ви­на пъл­ни. Хо­ра­та от те­зи мес­та оба­че са пе­си­мис­ти и каз­ват, че во­до­е­ми­те са (в най­доб­рия слу­чай) на­по­ло­ви­на праз­ни. Ис­ти­на­та е, че в Пер­ник по­ло­же­ни­е­то е от­въд кри­тич­но­то и там има ре­а­лен риск во­да­та в „Сту­де­на“да свър­ши въ­об­ще - не да има ре­жим, а от кра­но­ве­те да не те­че ни­що. То­ва оба­че не е всич­ко. Ня­кол­ко дру­ги гра­да са на два до че­ти­ри ме­се­ца от съ­щия мо­мент и да­ли там съ­що ще има ре­жим за­ви­си най-ве­че от то­ва кол­ко ще ва­ли през след­ва­щи­те ме­се­ци.

От та­зи ис­то­рия има пос­лед­с­т­вия от­въд ще­ти­те, ко­и­то за­сег­на­ти­те хо­ра по­на­сят все­ки ден. Тях­но­то не­до­вол­с­т­во от би­то­во съв­сем лес­но мо­же да пре­рас­не в по­ли­ти­чес­ко. То­ва ве­ро­ят­но се раз­би­ра от ГЕРБ. Де­мон­с­т­ра­тив­ни­ят арест на Не­но Ди­мов из­г­леж­да ка­то опит да има от­го­вор на гър­го­ре­що­то не­до­вол­с­т­во. Пра­ви­тел­с­т­во­то - пре­ми­е­рът, ре­ги­о­нал­но­то ми­нис­тер­с­т­во, и ве­ро­ят­но мно­го дру­ги ве­дом­с­т­ва се опит­ват да по­ка­жат из­вън­ред­на ак­тив­ност, за да се ре­ши кри­за­та в Пер­ник. До мо­мен­та оба­че от дейс­т­ви­я­та им ня­ма ефект и то­ва е лес­но обяс­ни­мо.

Проб­ле­ми­те с во­да­та ня­мат бър­зи ре­ше­ния. То­ва е осо­бен сек­тор, в кой­то пла­ни­ра­не­то се случ­ва за го­ди­ни нап­ред - нап­ра­ве­но­то се­га во­ди до ре­зул­тат след ме­се­ци и го­ди­ни. Ако нап­ри­мер свър­шат въг­ли­ща­та, мо­же да се вне­сат. Ако не се про­из­веж­да дос­та­тъч­но ток, мо­же да се ку­пи от дру­га дър­жа­ва. Во­да­та оба­че не мо­же да пъ­ту­ва. Тя е мес­тен ре­сурс, кой­то тряб­ва да се уп­рав­ля­ва ум­но и ком­пе­тен­т­но. Точ­но то­ва не се е случ­ва­ло на раз­лич­ни ни­ва през пос­лед­ни­те го­ди­ни.

Мес­т­ни­те ВиК бя­ха фе­о­да­ли­зи­ра­ни от ре­ги­о­нал­ни­те струк­ту­ри на ГЕРБ и ос­та­на­ли­те пар­тии във власт­та. Те имат срав­ни­тел­но ма­лък, но пък си­гу­рен ко­руп­ци­о­нен ка­па­ци­тет - уп­рав­ля­ват раз­хо­ди­те за ин­вес­ти­ции по под­дър­жа­не на мре­жи­те. За пос­лед­ни­те три го­ди­ни

то­ва са око­ло 400 млн. лв. И по­не­же мес­т­ни­те струк­ту­ри и де­пу­та­ти тряб­ва да имат дос­тъп до ня­ка­къв „ре­сурс“, уп­рав­ле­ни­е­то на вод­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра по­пад­на в тях. На ня­кои мес­та са наз­на­че­ни хо­ра, ко­и­то ос­вен всич­ко дру­го мо­гат и да уп­рав­ля­ват во­да и ка­на­ли, но на по­ве­че­то ос­нов­ни­ят фо­кус е дру­га­де. И то­ва е са­мо дъ­но­то на уп­рав­лен­с­ка­та пи­ра­ми­да във вод­ния сек­тор.

Към сил­но ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­те мес­т­ни ВиК опе­ра­то­ри се при­ба­вя и лип­са­та на адек­ват­на по­ли­ти­ка на по-ви­со­ко ни­во - яс­на цел, ра­зум­ни ин­вес­ти­ции и план за из­пъл­не­ни­е­то им. Един от па­ра­док­си­те е, че вод­ни­ят сек­тор има раз­ра­бо­те­на смис­ле­на стра­те­гия за уп­рав­ле­ни­е­то му, но по нея не се пра­ви прак­ти­чес­ки ни­що. От­го­вор­ност­та е раз­ми­та меж­ду ня­кол­ко ми­нис­тер­с­т­ва и дру­ги дър­жав­ни ве­дом­с­т­ва и в слу­чай на кри­за всич­ки тър­сят не ре­ше­ния, а как да се оне­ви­нят. (Всич­ко по те­ма­та - на стр. 11-18.)

Случ­ва­що­то се в Пер­ник (и зап­ла­ха­та за дру­ги гра­до­ве) се­га е кла­си­чес­ки при­мер за не­дос­та­тъ­ци­те в уп­рав­ле­ни­е­то през пос­лед­ни­те го­ди­ни. Един ва­жен сек­тор се уп­рав­ля­ва са­мо по­вър­х­нос­т­но, без да се под­дър­жа и раз­ви­ва, вся­ко ни­во е ра­зя­де­но в раз­лич­на сте­пен от ко­руп­ция. За­то­ва е и труд­но да има бър­зо ре­ше­ние - проб­ле­ми­те се­га се съз­да­ват бав­но в про­дъл­же­ние на го­ди­ни.

Че на по­ли­ти­ци­те за­се­га им е труд­но да ре­шат кри­за­та се раз­би­ра и от из­бо­ра за нас­лед­ник на арес­ту­ва­ния Не­но Ди­мов. Де­пу­та­тът от ВМРО Емил Ди­мит­ро­в­Р­е­ви­зо­ро ня­ма ком­пе­тен­т­ност по ни­то ед­на от те­ми­те в Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те. Ко­га­то пре­ди 20 го­ди­ни бе­ше наз­на­чен за шеф на мит­ни­ци­те, той по­не поз­на­ва­ше та­зи ин­с­ти­ту­ция за­що­то бе­ше пра­вил ре­ви­зии там. Не че то­ва му по­мог­на осо­бе­но, но се­га е са­мо ед­но пар­тий­но наз­на­че­ние, ко­е­то ед­ва ли ще ре­ши проб­ле­ми­те в сек­то­ра. (Виж­те по­ве­че за не­го на стр. 20.)

Спа­се­ни­е­то от вод­на­та кри­за се­га е в наз­на­ча­ва­не­то на ком­пе­тен­т­ни хо­ра на клю­чо­ви­те по­зи­ции в уп­рав­ле­ни­е­то на сек­то­ра. Без то­ва един­с­т­ве­на­та на­деж­да дъ­на­та на язо­ви­ри­те да се скри­ят ще е да ва­ли по­ве­че.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria