Capital

По­ред­но­то шоу на Ре­ви­зо­ро

Ка­ри­е­ра­та на но­вия ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те в раз­лич­ни­те уп­рав­ле­ния се дви­жи меж­ду бу­та­фо­рия и ло­бис­т­ки поп­рав­ки

- Ав­тор Ро­сен Бо­сев | rossen.bossev@capital.bg , Ве­ли­на Гос­по­ди­но­ва | velina.gospodinov­a@capital.bg

Ка­ри­е­ра­та на Емил Ди­мит­ров в раз­лич­ни­те уп­рав­ле­ния се дви­жи меж­ду бу­та­фо­рия и ло­бис­т­ки поп­рав­ки

ОО­ще пър­ви­те из­каз­ва­ния на Емил Ди­мит­ров след но­ми­ни­ра­не­то му за ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те по­ка­за­ха, че не тряб­ва да въз­ла­га­ме го­ле­ми на­деж­ди. Мо­ти­ва­ци­я­та му ва­ри­ра­ше от „ня­ма­ше кой друг“през „за да мо­же пра­ви­тел­с­т­во­то да из­ка­ра це­лия ман­дат“до „дя­до ми е от Пер­ник“. Про­фе­си­о­нал­на­та би­ог­ра­фия на поз­на­тия по­ве­че с пря­ко­ра си Ре­ви­зо­ро де­пу­тат от ВМРО - от скан­да­ли­те ка­то мит­ни­чес­ки шеф, за­дър­жал се за мал­ко, до вно­си­тел на ня­кои от най-спор­ни­те и от­к­ро­ве­но ло­бис­т­ки за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни в то­зи пар­ла­мент, съ­що не по­раж­да илю­зии по от­но­ше­ние на теж­ки­те проб­ле­ми, ко­и­то Ди­мит­ров нас­ле­дя­ва от нас­та­не­ния в арес­та и об­ви­ня­ем за умиш­ле­на без­с­то­пан­с­т­ве­ност Не­но Ди­мов.

За­що той

Ако пря­ка­та при­чи­на за смя­на­та на Ди­мов е вод­на­та кри­за в Пер­ник, ко­я­то те­пър­ва ще се за­дъл­бо­ча­ва, еко­ло­гич­но­то ми­нис­тер­с­т­во ще тряб­ва да ми­не през по­ле с дру­ги го­то­ви да гръм­нат ми­ни - вно­са на от­па­дъ­ци и тях­но­то скла­ди­ра­не и го­ре­не, мръс­ния въз­дух и за­ба­та­че­ния ВиК сек­тор, на­ка­за­тел­ни про­це­ду­ри на ЕК за на­ру­ше­ния на ев­ро­пейс­ки­те еко­ло­гич­ни за­ко­ни. И имен­но в то­зи кон­текст Ре­ви­зо­ро е иде­ал­ни­ят кан­ди­дат на уп­рав­ля­ва­щи­те в пос­лед­ни­те два пар­ла­мен­та той де­мон­с­т­ри­ра, че без при­тес­не­ния мо­же да оли­цет­во­ри вся­как­ви спор­ни за­ко­но­да­тел­ни пред­ло­же­ния, по­е­май­ки и ро­ля­та на бу­шон, с кой­то и ГЕРБ, и пат­ри­о­ти­те (до­кол­ко­то е от граж­дан­с­ка­та кво­та на ВМРО, а не от пар­тий­на­та) мо­гат да си из­ми­ят ръ­це­те, ко­га­то се стиг­не до тър­се­не на от­го­вор­ност. Точ­но то­ва де­мон­с­т­ри­ра прес­то­ят

на Не­но Ди­мов на ми­нис­тер­с­кия пост в МОСВ, пред­ло­жен от пар­ти­я­та на ви­цеп­ре­ми­е­ра Ка­ра­ка­ча­нов, без да има не­що об­що с нея. Смя­на­та му с по­доб­на фи­гу­ра е и из­вес­т­на га­ран­ция, че наз­на­че­ни­я­та на ВМРО в ми­нис­тер­с­т­во­то ня­ма да пос­т­ра­дат. Мо­же да се очак­ва и че Емил Ди­мит­ров ще е по-ус­пе­шен от Не­но Ди­мов в кри­зис­ния PR, ка­то ве­ро­ят­но още вед­на­га ще за­поч­не да оби­ка­ля, прид­ру­жен от те­ле­ви­зи­он­ни ка­ме­ри, язо­ви­ри и пло­щад­ки за от­па­дъ­ци.

От Ре­ви­зо­ро...

„Ом­ръз­на ми да се по­диг­ра­ват с моя и на ко­ле­ги­те ми труд, за­що­то ня­ма ни­то ед­но пос­лед­с­т­вие от на­ру­ше­ни­я­та, ко­и­то сме от­к­ри­ли в ед­но или

дру­го дър­жав­но уч­реж­де­ние.“Ду­ми­те са на Емил Ди­мит­ров, обя­вен за фи­нан­сов ре­ви­зор на 1997 г. (за­ра­ди вър­на­ти в дър­жав­ния бю­джет 283 ми­ли­ар­да де­но­ми­ни­ра­ни ле­ва). Имен­но през вто­ра­та по­ло­ви­на на 90-те го­ди­ни, след па­да­не­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на Жан Ви­де­нов, при­до­би­ва из­вес­т­ност, и то в по­зи­тив­на свет­ли­на - сме­ли­ят фи­нан­сов ре­ви­зор, кой­то раз­к­ри­ва зло­у­пот­ре­би­те. Той пра­ви ре­ви­зии, свър­за­ни с уп­рав­ле­ни­е­то на БСП, и та­ка за крат­ко пе­че­ли до­ве­ри­е­то на Обе­ди­не­ни­те де­мок­ра­тич­ни си­ли, как­то и пря­ко­ра си Ре­ви­зо­ро. След сб­лъ­сък с фи­нан­со­вия ми­нис­тър Му­ра­вей Ра­дев от пра­ви­тел­с­т­во­то на Иван Кос­тов за­ра­ди док­лад за мит­ни­ци­те Ди­мит­ров на­пус­ка сис­те­ма­та, за да вле­зе в по­ли­ти­ка­та. Там за­е­ма ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ни­ша, в ко­я­то де­се­ти­на го­ди­ни по-къс­но ще­ше да се на­мес­ти и Яне Янев.

Ре­ви­зо­ро ста­ва пред­се­да­тел на Граж­дан­с­ко­то об­щес­т­во про­тив ко­руп­ци­я­та и из­да­ва три кни­ги (с ре­дак­тор Мар­тин Кар­бов­с­ки) - „Ре­ви­зия“, „ReviZoro“и „Мит­ни­ци“. По­па­да под кри­ло­то на „Гер­гьов­ден“- сво­е­об­раз­но­то нав­ли­за­не на „Ку-ку“ге­не­ра­ци­я­та в по­ли­ти­ка­та, па­ке­ти­ра­но ка­то ал­тер­на­ти­ва на дву­пар­тий­ния мо­дел. Ли­дер е Лю­бен Ди­лов-син, смя­тан за ав­тор на пря­ко­ра му. Ре­ви­зо­ро се впис­ва в тех­ния мо­дел, за­що­то гра­ди пуб­ли­чен об­раз на рав­но от­да­ле­чен и от СДС, и от БСП. На из­бо­ри­те през 2001 г. той во­ди лис­та на ко­а­ли­ци­я­та „ВМРО Гер­гьов­ден“, ко­я­то оба­че не ус­пя­ва да вле­зе в пар­ла­мен­та.

...до Бу­та­фо­ро

Ка­би­не­тът „Сак­с­ко­бург­гот­с­ки“, към кой­то има ви­со­ки об­щес­т­ве­ни очак­ва­ния да до­не­се про­мя­на, го ха­рес­ва за ди­рек­тор на „Мит­ни­ци­те“. Всъщ­ност по-ско­ро Емил Ди­мит­ров сам се пред­ла­га за пос­та, за­що­то през юли, ме­сец след из­бо­ри­те, пи­ше за в. „24 ча­са“прог­рам­на ста­тия „Пет­те не­ща, ко­и­то ще нап­ра­вя на мит­ни­ца­та“, с ко­я­то до­раз­ви­ва прог­ра­ма­та на НДСВ. Ди­мит­ров е наз­на­чен на пос­та през ав­густ 2001 г. Още пър­ви­те сед­ми­ци оба­че по­каз­ват, че очак­ва­ни­я­та от бив­шия фи­нан­сов ре­ви­зор са би­ли нап­раз­ни.

Той бър­зо въз­п­ри­е­ма сти­ла на то­га­ваш­ния гла­вен сек­ре­тар на МВР Бой­ко Бо­ри­сов и за­ла­га на по­каз­ни­те опе­ра­ции. „Ше­фът на Аген­ция „Мит­ни­ци“се раз­къс­ва меж­ду че­ти­ри­те стра­ни на све­та и ше­та из Бъл­га­рия ка­то Хвър­ко­ва­та­та че­та на Бен­ков­с­ки. Къ­де­то се по­я­ви - увол­ня­ва, наз­на­ча­ва, за­ла­вя кон­т­ра­бан­да, не за­ла­вя кон­т­ра­бан­да... но вся­ва ха­ос“, пи­ше ме­сец след наз­на­че­ни­е­то му „Ка­пи­тал“. В та­зи су­ма­то­ха ре­зул­та­ти­те са про­ти­во­ре­чи­ви - кон­т­ра­бан­да­та рас­те, мит­ни­ча­ри­те, за ко­и­то има съм­не­ние за ко­руп­ция, се за­ме­нят с та­ки­ва, ко­и­то са от­с­т­ра­не­ни за ко­руп­ция. Съб­ра­ни­те ми­та и ДДС за сеп­тем­в­ри 2001 г. са със 70 млн. лв. по-мал­ко от пред­ход­на­та го­ди­на.

Ре­ви­зо­ро вли­за в кон­ф­ликт с фи­нан­со­вия ми­нис­тър Ми­лен Вел­чев за­ра­ди до­го­во­ра с „Кра­ун ейджън­тс“и в на­ча­ло­то на 2002 г. на рож­де­ния си ден по­да­ва ос­тав­ка. „По­да­рих си сво­бо­да­та“, каз­ва той пред жур­на­лис­ти. Как­то и опе­ка от пре­ми­е­ра Сак­с­ко­бург­гот­с­ки, кой­то каз­ва: „Г-н Ди­мит­ров мис­ля, че ще мо­же да из­пъл­ня­ва ня­кои и дру­ги фун­к­ции и ще ви­дя ко­га и как.“

Ха­о­тич­ни­те дейс­т­вия по вре­ме на крат­кия му прес­той в мит­ни­ци­те съз­да­ват сре­да, в ко­я­то ге­рои ка­то Кон­с­тан­тин Ди­мит­ров-Са­мо­ко­ве­ца, Иван То­до­ров-Док­то­ра, Ни­ко­лай Ме­то­ди­ев-Пи­ле­то за­сил­ват по­зи­ци­и­те си и се сти­га до се­рия от кър­ва­ви кон­ф­лик­ти.

Меж­ду БСП и ГЕРБ

След „Мит­ни­ци­те“Емил Ди­мит­ров из­чез­ва от пуб­лич­на­та сфе­ра за ня­кол­ко го­ди­ни. През 2005 г. се по­я­вя­ва в лис­та­та на БСП в Пле­вен, къ­де­то во­дач е бъдещият вът­ре­шен ми­нис­тър Ру­мен Пет­ков. Впос­лед­с­т­вие два­ма­та вли­зат в кон­ф­ликт.

По съ­що­то вре­ме ра­бо­ти за фир­ма, свър­за­на с бъ­де­щия пред­се­да­тел на СДС Пла­мен Юру­ков. Спо­ред ме­дий­ни пуб­ли­ка­ции бив­ши­ят шеф на мит­ни­ци­те ра­бо­ти и в опе­ра­та, а след то­ва е гла­вен сек­ре­тар на об­лас­т­на­та уп­ра­ва в Пле­вен. В те­ле­ви­зи­он­ни­те си учас­тия през го­ди­ни­те той е отяв­лен кри­тик на на­чал­ни­ци­те на мит­ни­ци­те след не­го - Асен Асе­нов и Ва­ньо Та­нов.

От­но­ше­ни­е­то на Ре­ви­зо­ро към ли­де­ра на ГЕРБ съ­що не е ед­ноз­нач­но. През 2009 г. той раз­каз­ва пред bTV, че се поз­на­ва с Бо­ри­сов „от­п­ре­ди да бъ­де гла­вен сек­ре­тар“и имен­но на не­го дъл­жи наз­на­че­ни­е­то си в мит­ни­ци­те при пра­ви­тел­с­т­во­то на НДСВ и ДПС: „Ние до­ри има­ме ед­нак­ви вра­го­ве. Нав­ре­ме­то хо­ра­та, ко­и­то иг­ра­е­ха сре­щу мен, пос­ле иг­ра­е­ха сре­щу не­го, ко­га­то той опо­вес­ти сним­ки­те от ед­но ях­те­но пар­ти. Той е бил на най-въз­ло­во­то мяс­то, всич­ки раз­ра­бот­ки, всич­ки СРС-та са би­ли под­пис­ва­ни от не­го, те са би­ли на не­го­во­то бю­ро. Ня­кои от тях за­ед­но сме ги че­ли.“

След ос­тав­ка­та на пър­вия ка­би­нет Бо­ри­сов Ре­ви­зо

ро сме­ня по­зи­ци­я­та си и хвър­ля бом­ба­та (във вес­т­ни­ка на Де­лян Пе­ев­с­ки „Мо­ни­тор“): „В де­ле­га­ция на зад­г­ра­нич­на ви­зи­та с пра­ви­тел­с­т­ве­ния са­мо­лет за­ед­но с Бой­ко Бо­ри­сов се е во­зил и Ру­мен Ни­ко­ло­в­П­а­ша­та.“

През 2016 г. Емил Ди­мит­ров е впи­сан ка­то ад­во­кат в Ад­во­кат­с­ка­та ко­ле­гия в Габ­ро­во - ре­гис­т­ри­ран на пл. „Въз­раж­да­не“№5, къ­де­то се на­ми­ра кан­то­ра­та на пред­се­да­те­ля на ад­во­кат­с­ка­та ко­ле­гия в гра­да Ев­ге­ни По­пов. Пред „Ка­пи­тал“той пот­вър­ди, че Емил Ди­мит­ров е прак­ти­ку­вал при не­го, но от­ка­за да от­го­ва­ря на по­ве­че въп­ро­си. Ев­ге­ни По­пов е пред­с­та­ви­тел на ДПС в Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия в гра­да.

Два ман­да­та ло­бис­т­ки поп­рав­ки

След ос­тав­ка­та на ка­би­не­та „Оре­шар­с­ки“през 2014 г. Емил Ди­мит­ров се озо­ва­ва ка­то пред­с­та­ви­тел на граж­дан­с­ка­та кво­та в лис­та­та на „Пат­ри­о­ти­чен фронт“(ко­а­ли­ци­я­та меж­ду НФСБ на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов и ВМРО) във Вар­на. В пар­ла­мен­та вли­за в две клю­чо­ви ко­ми­сии - по прав­ни въп­ро­си и бю­джет и финанси, как­то и във вре­мен­ни­те ко­ми­сии за про­ме­ни в кон­с­ти­ту­ци­я­та и за про­вер­ка на па­за­ра на го­ри­ва.

След ос­тав­ка­та на вто­рия ка­би­нет на Бо­ри­сов през 2016 г. Ре­ви­зо­ро от­но­во е кан­ди­дат на „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“и пак ста­ва де­пу­тат. В се­гаш­ния пар­ла­мент съ­що е член на прав­на­та ко­ми­сия и ръ­ко­во­ди ко­ми­си­я­та за наб­лю­де­ние на при­ход­ни­те аген­ции и бор­ба­та със си­ва­та ико­но­ми­ка и кон­т­ра­бан­да­та. Ка­то де­пу­тат раз­ви­ва ак­тив­ност със се­рия от ло­бис­т­ки про­ме­ни, пре­дим­но в две сфе­ри - да­нъч­на­та по­ли­ти­ка и съ­деб­на­та власт.

В края на 2014 г. Ди­мит­ров бе­ше един от го­во­ри­те­ли­те на скан­дал­ни­те про­ме­ни в ус­лу­га на „Бул­гар­та­бак“на Пе­ев­с­ки, „Лу­койл“и „Вин­п­ром Пе­ще­ра“, ко­и­то от­ло­жи­ха за­тя­га­не­то на кон­т­ро­ла вър­ху про­из­вод­с­т­во­то на ак­циз­ни сто­ки. Че­ти­ри го­ди­ни по-къс­но бе­ше ос­нов­ни­ят дви­га­тел на про­ме­ни­те в за­ко­на за го­ри­ва­та, ко­и­то пред­виж­да­ха за­ду­ша­ва­не на по-мал­ки­те тър­гов­ци, ог­ра­ни­ча­ват кон­ку­рен­ци­я­та и в край­на смет­ка са от пол­за за го­ле­ми­те иг­ра­чи в браш­на.

През 2016 г. вне­се за­ко­ноп­ро­ект, с кой­то ис­ка про­из­вод­с­т­во­то на до 30 лит­ра ра­кия в до­маш­ни ус­ло­вия за соб­с­т­ве­на упот­ре­ба да не бъ­де под­ла­га­но на ак­циз, за да се за­па­зи ед­на „из­кон­на бъл­гар­с­ка тра­ди­ция“. Про­ек­тът е от­х­вър­лен. Две го­ди­ни по-къс­но Ре­ви­зо­ро бе­ше част от ав­то­ри­те на про­ме­ни­те в за­ко­на на при­ва­ти­за­ци­я­та, ко­и­то пред­виж­да­ха спе­ци­фич­ни­те за­дъл­же­ния на при­ва­ти­зи­ра­но­то дру­жес­т­во, пря­ко свър­за­ни с пред­ме­та му на дей­ност, да не мо­гат да бъ­дат вме­не­ни на ку­пу­ва­ча за срок от по­ве­че от пет го­ди­ни. Про­ек­тът пря­ко об­с­луж­ва­ше Ки­рил До­мус­чи­ев, кой­то по ду­ми­те на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов та­ка ще­ше да спес­ти гло­ба от над 55 млн. лв. пок­рай при­ва­ти­за­ци­я­та на БМФ.

Ук­лон към съ­деб­на­та власт

Новият еко­ми­нис­тър се бе­ше на­со­чил и към съ­деб­на­та власт. През 2016 г. Ре­ви­зо­ро се вклю­чи във флир­та на уп­рав­ля­ва­щи­те с чле­но­ве­те на Вис­шия съ­де­бен съ­вет (ВСС), ка­то пред­ло­жи зап­ла­ти­те им да бъ­дат вдиг­на­ти до те­зи на глав­ния про­ку­рор и пред­се­да­те­ли­те на две­те вър­хов­ни съ­ди­ли­ща. С ар­гу­мен­та: „Тряб­ва ли чле­но­ве­те на ВСС ут­ре да тръг­нат на ра­бо­та по бан­с­ки и по джа­пан­ки?“Пак то­га­ва той бе­ше един от ос­нов­ни­те но­си­те­ли на т.нар. ка­ри­е­рен бо­нус, кой­то ще­ше да поз­во­ли на чле­но­ве­те на ВСС в края на ман­да­та си да по­лу­чат ав­то­ма­тич­но по­ви­ше­ние. През 2019 г. пак Емил Ди­мит­ров вне­се иден­тич­на про­мя­на и за чле­но­ве­те на съ­деб­ния ин­с­пек­то­рат, ко­и­то бя­ха при­е­ти.

Той е съв­но­си­тел на пред­ло­же­ни­я­та, обе­ди­ни­ли ГЕРБ, т.нар. пат­ри­о­ти и ДПС, с ко­и­то се заб­ра­ня­ва­ше ма­гис­т­рат­с­ки­те ор­га­ни­за­ции да по­лу­ча­ват вън­ш­но фи­нан­си­ра­не. Про­ме­ни­те бя­ха от­тег­ле­ни след ос­т­ра ре­ак­ция на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия.

През но­ем­в­ри Емил Ди­мит­ров се са­мо­оп­ре­де­ли ка­то ос­но­вен ви­нов­ник за кан­ди­да­ту­ра­та на бив­шия ве­че гла­вен про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров за пред­се­да­тел на КПКОНПИ. „Той е всич­ко то­ва, ко­е­то дру­ги­те не са“, ка­за по­е­тич­но от пар­ла­мен­тар­на­та три­бу­на Ре­ви­зо­ро за Ца­ца­ров, кой­то ми­ну­ти по-къс­но бе­ше из­б­ран с гла­со­ве­те на всич­ки пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни пар­тии. Всъщ­ност пос­лед­на­та пар­ла­мен­тар­на ак­тив­ност на Емил Ди­мит­ров-Ре­ви­зо­ро, мо­же да му га­ран­ти­ра пъл­на не­до­се­га­е­мост на но­ва­та длъж­ност.

Най-ве­ро­ят­но Емил Ди­мит­ров ще изиг­рае ро­ля­та на удо­бен бу­шон за за­дъл­бо­ча­ва­щи­те се скан­да­ли с боклука и во­да­та.

 ??  ??
 ?? | сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва ?? Емил Ди­мит­ро­в­Р­е­ви­зо­ро бе­ше при­но­си­тел на ед­ни от най-спор­ни­те за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни в пос­лед­ни­те два пар­ла­мен­та
| сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва Емил Ди­мит­ро­в­Р­е­ви­зо­ро бе­ше при­но­си­тел на ед­ни от най-спор­ни­те за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни в пос­лед­ни­те два пар­ла­мен­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria