Capital

Най-пе­че­лив­ши­те вза­им­ни фон­до­ве за 2019 г.

➲ Бъл­гар­с­ки­те ин­вес­ти­ци­он­ни схе­ми ре­а­ли­зи­ра­ха мно­го ус­пеш­на го­ди­на. ➲ Ли­дер с над 30% е „Ад­ванс Из­точ­на Ев­ро­па“, ка­то дву­циф­ре­на­та до­ход­ност не е ек­зо­ти­ка. ➲ Чуж­ди­те бор­си са ос­нов­ни­ят из­точ­ник на пе­чал­би за пор­т­фей­ли­те .

- Ав­тор То­дор То­до­ров | todor.todorov@capital.bg

Бъл­гар­с­ки­те ин­вес­ти­ци­он­ни схе­ми ре­а­ли­зи­ра­ха мно­го ус­пеш­на го­ди­на

Ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше ед­на от най-ло­ши­те за бъл­гар­с­кия ка­пи­та­лов па­зар на­пос­ле­дък. Во­де­щи­ят ин­декс Sofix уда­ри три­го­диш­но дъ­но, лик­вид­ност­та и обо­ро­ти­те ос­та­на­ха нис­ки, лип­с­ва­ха но­ви го­ле­ми ком­па­нии на бор­са­та, ма­кар наб­ра­ни­ят ка­пи­тал през нея да на­рас­на, но глав­но в пред­ва­ри­тел­но до­го­во­ре­ни сделки меж­ду свър­за­ни ком­па­нии (виж ка­ре­то).

Не та­ка сто­ят оба­че не­ща­та с мес­т­ни­те вза­им­ни фон­до­ве, ко­и­то пра­вят ед­но от най-доб­ри­те пред­с­та­вя­ния от кри­за­та на­сам, а ак­ти­ви­те им за пър­ви път дос­тиг­на­ха 4.5 мл­рд. лв. за­ед­но с те­зи на чуж­дес­т­ран­ни­те схе­ми, пред­ла­га­ни в Бъл­га­рия.

То­зи па­ра­докс си има лес­но обяс­не­ние. Доб­ра­та до­ход­ност не се дъл­жи на мес­т­ни­те ак­ции, а на чуж­ди­те и осо­бе­но на кни­жа на па­за­ри­те от Из­точ­на Ев­ро­па и Ру­сия. Про­дъл­жа­ва­щи­ят рас­теж на во­де­щи­те гло­бал­ни па­за­ри съ­що е ва­жен мо­тор за до­ход­ност­та, но, раз­би­ра се, и спо­соб­ност­та и гъв­ка­вост­та на пор­т­фо­лио ме­ни­джъ­ри­те, ко­и­то ус­пя­ват да на­соч­ват ак­ти­ви­те на фон­до­ве­те в доб­ре струк­ту­ри­ра­ни пор­т­фей­ли.

Не­виж­да­но от дос­та вре­ме

Ли­де­рът по до­ход­ност во­ди с 30% - чис­ло, не­виж­да­но през пос­лед­ни­те го­ди­ни. Дву­циф­ре­на­та пе­чал­ба за­поч­ва да се на­ла­га при бъл­гар­с­ки­те уп­рав­ля­ва­щи дру­жес­т­ва, а до­ри и по­кон­сер­ва­тив­ни схе­ми ус­пя­ват да оси­гу­рят при­лич­на до­ход­ност въп­ре­ки нис­ки­те лих­ви и от­ри­ца­тел­на­та до­ход­ност по дър­жав­ни­те об­ли­га­ции. По­ве­че­то от кла­си­ра­ни­те фон­до­ве би­ят сред­но­го­диш­на­та ин­ф­ла­ция, ко­я­то се дви­же­ше в рам­ки­те на 2-3% за 2019 г. А 19 от 20-те най­пе­че­лив­ши схе­ми в ак­ции са с дву­циф­ре­на до­ход­ност.

Кла­си­ра­ни­те фон­до­ве са на ба­за дан­ни­те, ко­и­то те пре­дос­та­вят и се обя­вя­ват пуб­лич­но на сай­та на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на уп­рав­ля­ва­щи­те дру­жес­т­ва. В таб­ли­ца­та е пред­с­та­ве­на до­ход­ност на вза­им­ни­те фон­до­ве на ба­за нет­на стой­ност на един дял, без да са вклю­че­ни так­си­те на вхо­да и из­хо­да. То­ва ви­на­ги тряб­ва да се има пред­вид, тъй ка­то изяж­да от до­ход­ност­та. При вся­ко уп­рав­ля­ва­що дру­жес­т­во так­си­те са раз­лич­ни, ка­то за­ви­сят и от су­ма­та на по­куп­ка, и от пе­ри­о­да на за­дър­жа­не. Уп­рав­ля­ва­щи­те дру­жес­т­ва на­ла­гат три ви­да так­си – при по­куп­ка, при об­рат­но из­ку­пу­ва­не и так­са за уп­рав­ле­ние. Ня­кои дру­жес­т­ва имат ви­со­ки так­си за вход, но нис­ки за из­ход. Кол­ко­то е по-ак­ти­вен фон­дът и по-раз­но­об­раз­ни ин­с­т­ру­мен­ти има в не­го, мо­же да се очак­ва да има и по-ви­со­ки ко­ми­си­о­ни. Обик­но­ве­но ва­ри­рат меж­ду 0 и 2%, но има так­са и от по­ря­дъ­ка на 3%. Важ­но е съ­що та­ка, че пос­ти­га­на­та ми­на­ла до­ход­ност не е га­ран­ция за бъ­де­ща та­ка­ва. Не­що, ко­е­то мо­же да се пре­це­ни и спо­ред ко­е­фи­ци­ент „Стан­дар­т­но от­к­ло­не­ние“, кой­то по­каз­ва връз­ка­та меж­ду риск и до­ход­ност. Кол­ко­то по

ви­сок е той, тол­ко­ва по-ви­сок ста­ва шан­сът до­ход­ност­та да се от­к­ло­ни.

Ли­де­ри­те – от Ру­сия с лю­бов

Фон­дът с най-ви­со­ка до­ход­ност е „Ад­ванс Из­точ­на Ев­ро­па“и той пое ли­дер­с­т­во­то от вто­ра­та по­ло­ви­на на го­ди­на­та. Пред­с­та­вя­не­то му е под­к­ре­пе­но от ня­кол­ко клю­чо­ви ком­па­нии в пор­т­фо­ли­о­то му ка­то до­бив­на­та „Но­рил­ск ни­кел“и га­зо­ва­та „Но­ва­тек“, ко­и­то се пред­с­та­ви­ха мно­го доб­ре през го­ди­на­та. В топ 5 на ин­вес­ти­ци­и­те са и две дру­ги рус­ки ком­па­нии - „Лу­койл“и най-го­ля­ма­та мес­т­на бан­ка „Сбер­банк“, чи­и­то ак­ции след из­вес­т­ни ко­ле­ба­ния зат­во­ри­ха с доб­ри пе­чал­би в края на 2019 г. Фон­дът еми­ти­ра в ев­ро сво­и­те дя­ло­ве и е от сред­но го­ле­ми­те в Бъл­га­рия с ак­ти­ви за мал­ко над 2 млн. ев­ро.

На рус­ка под­к­ре­па се рад­ва и вто­ри­ят в кла­са­ци­я­та ПФБК „Вос­ток“, в чий­то пор­т­фейл над 30% за­е­мат енер­гий­ни­те ак­ции. Той бе­ше вто­ри и през тре­то­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та.

При сме­се­ни­те ба­лан­си­ра­ни фон­до­ве (ак­ции и об­ли­га­ции) с най-доб­ра до­ход­ност е още един фонд на „Ка­рол“- „Ад­ванс гло­бал трен­дс“. С най-го­лям дял от ак­ци­и­те в не­го са те­зи на ком­па­нии от Северна Аме­ри­ка и в сек­то­ри­те IT и фи­нан­со­ви ус­лу­ги. При сме­се­ни­те кон­сер­ва­тив­ни схе­ми с най-доб­ра до­ход­ност е един от най-ста­ри­те фон­до­ве в Бъл­га­рия - „Ела­на ев­ро­фонд“. Той ин­вес­ти­ра ос­нов­на част в кор­по­ра­тив­ни об­ли­га­ции, де­по­зи­ти и па­рич­ни сред­с­т­ва, а ед­на мал­ка част в ак­ции, ко­га­то има под­хо­дя­щи па­зар­ни ус­ло­вия. С по­до­бен фо­кус е и „Кон­корд фонд 6 об­ли­га­ции“, кой­то е с най-доб­ра до­ход­ност при фон­до­ве­те в об­ли­га­ции, ко­и­то са и ос­нов­на­та му ин­вес­ти­ция.

Има ли бъ­де­ще на бор­са­та

Та­зи го­ди­на се очак­ва да е с ед­на идея по-ин­те­рес­на за ка­пи­та­ло­вия па­зар. На бор­са­та ще се по­я­вят ня­кол­ко но­ви ком­па­нии. „Иле­вън ке­пи­тъл“съв­сем ско­ро ще се опи­та да на­бе­ре 4 млн. лв. от ин­вес­ти­то­ри­те, „Телелинк биз­нес сър­ви­сис груп“за­поч­ва вто­рич­но пред­ла­га­не

на ак­ции, ко­е­то ще я оце­ни на поч­ти 100 млн. лв., зе­ме­дел­с­ка­та ФАР тър­си до 7.5 млн. лв., а ПИБ обя­ви, че за­поч­ва най-го­ля­мо­то уве­ли­че­ние на ка­пи­тал в ис­то­ри­я­та на бор­са­та - 200 млн. лв. В ком­би­на­ция с прог­но­за­та, нап­ра­ве­на от бор­со­ви ана­ли­за­то­ри и бро­ке­ри пред „Ка­пи­тал“(виж 10-те ак­ции на 2020 г.), че Sofix ще на­рас­не сред­но със 17.5% та­зи го­ди­на, то­ва по­не на хар­тия ве­щае на­ис­ти­на доб­ра го­ди­на. Ако всич­ко то­ва пък бъ­де гар­ни­ра­но с още но­ви ком­па­нии, по­ве­че лик­вид­ност, връ­ща­не на го­ле­ми­те ин­вес­ти­то­ри и до­ве­рие в кор­по­ра­тив­но­то уп­рав­ле­ние, мо­же да се ока­же, че фон­до­ва­та бор­са в Бъл­га­рия е зат­во­ри­ла ня­кои от най-ло­ши­те стра­ни­ци в ис­то­ри­я­та си.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria