Capital

В тър­се­не на но­вия FAANG

Тех­но­ло­гич­ни­те ги­ган­ти ще ос­та­нат до­ми­нан­тен фак­тор на па­за­ри­те, но фа­во­ри­ти на ин­вес­ти­то­ри­те са и ре­ди­ца зе­ле­ни ком­па­нии

- ав­тор Пла­ме­на Ка­ца­ро­ва | plamena.katsarova@capital.bg

Тех­но­ло­гич­ни­те ги­ган­ти ще ос­та­нат до­ми­нан­тен фак­тор на па­за­ри­те, но фа­во­ри­ти на ин­вес­ти­то­ри­те са зе­ле­ни ком­па­нии

И

Из­ми­на­ло­то де­се­ти­ле­тие бе­ше осо­бе­но ин­те­рес­но за па­за­ри­те. Раз­мес­т­ва­ния сред най-го­ле­ми­те на бор­са­та, ак­ци­и­те пос­тиг­на­ха ис­то­ри­чес­ки це­но­ви ре­кор­ди, под­к­ре­пя­ни от ре­а­ли­зи­ра­ни ог­ром­ни кор­по­ра­тив­ни пе­чал­би. Но ако то­зи де­сет­го­ди­шен пе­ри­од тряб­ва да бъ­де обоб­щен в ня­кол­ко ду­ми, те ка­те­го­рич­но са „де­се­ти­ле­ти­е­то на FAANG“. Facebook, Amazon, Apple, Netflix и ком­па­ни­я­та - май­ка на Google, Alphabet щед­ро наг­раж­да­ва­ха ин­вес­ти­то­ри­те, до­ка­то про­ме­нят це­ли ин­дус­т­рии. И още не­що - имен­но те из­лъ­чи­ха и пър­ва­та три­ли­он­на ком­па­ния по ка­пи­та­ли­за­ция - Apple, а се­га на път да ста­не та­ка­ва е и Alphabet. Тук не тряб­ва да заб­ра­вя­ме и Microsoft, ко­я­то съ­що вле­зе в клу­ба на три­ли­о­не­ри­те. Са­мо за де­сет го­ди­ни гор­ни­те ком­па­нии ус­пя­ха да оку­пи­рат бор­со­ви­те вър­хо­ве и да из­мес­тят ги­ган­ти от тра­ди­ци­он­ни­те ин­дус­т­рии ка­то пет­рол­на­та, бан­ки­те и про­из­вод­с­т­во­то.

Зап­ла­ше­на ли е оба­че ли­дер­с­ка­та по­зи­ция на FAANG и въп­ро­сът е да­ли гру­па­та на тех­но­ло­гич­ни­те ги­ган­ти ве­че е дос­тиг­на­ла сво­и­те вър­хо­ве и да­ли ще за­поч­не бав­но да гу­би инер­ция. До­ри и то­ва да е та­ка, но­ви иг­ра­чи са го­то­ви да за­е­мат мес­та­та им, пи­ше Financial Times. По­тен­ци­ал­ни кан­ди­да­ти за фа­во­ри­ти на ин­вес­ти­то­ри­те са ре­ди­ца зе­ле­ни ком­па­нии, ко­и­то се опит­ват да пре­на­пи­шат пра­ви­ла­та в раз­лич­ни ин­дус­т­рии – от ав­то­мо­бил­на­та до енер­гий­на­та.

Клуб за от­б­ра­ни чле­но­ве

Ком­па­ни­и­те от гру­па­та FAANG за­поч­на­ха да се раз­г­леж­дат ка­то гру­па през пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни. При­чи­на­та е, че биз­нес мо­де­ли­те им си при­ли­чат - те по­чи­ват на дос­ти­га­не­то до мак­си­ма­лен брой пот­ре­би­те­ли, ре­а­ли­зи­ра­не на ог­ром­ни ико­но­мии от ма­ща­ба, тран­с­фор­ма­ция на ин­дус­т­рии. Ос­вен то­ва тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии имат мно­го по-бърз дос­тъп до сво­и­те кли­ен­ти и зна­ят точ­но как­во ис­кат ка­то про­дукт, тъй ка­то поз­на­ват на­ви­ци­те им.

То­ва е и при­чи­на­та ак­ци­и­те на пет­те да се дви­жат в ед­на и съ­ща по­со­ка ве­че дос­та вре­ме. Пър­во­на­чал­но от клу­ба от­със­т­ва ги­ган­тът от Ку­пер­ти­но, но впос­лед­с­т­вие про­из­во­ди­те­лят на iPhone ус­пя­ва да се пре­вър­не в пъл­ноп­ра­вен член. Не­що, ко­е­то ком­па­нии ка­то Salesforce и Microsoft не ус­пя­ха да нап­ра­вят.

Ка­то ця­ло по­ве­че­то ана­ли­за­то­ри очак­ват тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии да про­дъл­жат да бъ­дат ли­де­ри на па­за­ра и през пред­с­то­я­щи­те де­сет го­ди­ни, ма­кар и чес­то да раз­ме­нят ли­дер­с­ка­та по­зи­ция по­меж­ду си. „Тех­но­ло­гич­ни­ят сек­тор е до­ми­ни­ращ и неп­ред­ви­дим – той се ха­рак­те­ри­зи­ра с не­ве­ро­я­тен рас­теж и е въз­мож­но сред ги­ган­ти­те на па­за­ра след де­сет го­ди­ни да има ком­па­ния, ко­я­то днес все още не съ­щес­т­ву­ва“, ко­мен­ти­ра пред FT ана­ли­за­то­рът в Goldman Sachs и бивш фи­нан­сов ди­рек­тор на Apple Пи­тър Опен­хай­мер.

Ма­ща­бен рас­теж

Ма­кар ка­то ця­ло всич­ки ос­нов­ни сек­то­ри да се рад­ват на се­ри­оз­ни пе­чал­би през пос­лед­ни­те де­сет го­ди­ни, е труд­но да се под­ми­не при­но­сът на аме­ри­кан­с­ки­те IT ак­ции към въз­с­та­но­вя­ва­не­то на фон­до­вия па­зар след кри­за­та. Facebook, Amazon, Apple, Aplhabet и Microsoft са до­ба­ви­ли към не­го об­що 4.3 тр­лн. до­ла­ра в па­зар­на ка­пи­та­ли­за­ция – поч­ти тол­ко­ва, кол­ко­то е раз­ме­рът на кон­ти­нен­тал­на­та бор­са на Ки­тай.

Към мо­мен­та тех­но­ло­гич­ни­ят сек­тор доп­ри­на­ся за над 25% от стой­ност­та на фон­до­вия па­зар в САЩ. И то­ва, по­доб­но на до­ми­на­ци­я­та на енер­гий­ни­те ги­ган­ти през пър­ви­те 75 го­ди­ни на два­де­се­ти век, из­г­леж­да, ще трае дъл­го. Ос­вен за крат­ко в сре­да­та на пър­во­то де­се­ти­ле­тие от но­во­то хи­ля­до­ле­тие, ко­га­то фи­нан­со­ви­те ком­па­нии бя­ха на вър­ха, тех­но­ло­гич­ни­ят сек­тор е най-го­ле­ми­ят на па­за­ри­те в САЩ през пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни. „В ис­то­ри­чес­ки план фон­до­ва­та бор­са от­ра­зя­ва ос­нов­ни­те дви­га­те­ли на ико­но­ми­ка­та“, ко­мен­ти­ра Опен­хай­мер.

Но­ви­те пре­тен­ден­ти

Ак­ци­и­те на FAANG на­ред с бър­зо­раз­ви­ва­щи­те се аме­ри­кан­с­ки тех­но­ло­гич­ни ком­па­нии ве­че из­г­леж­дат скъ­пи за мно­го от ана­ли­за­то­ри­те, ко­е­то на­соч­ва ин­вес­ти­то­ри­те към дру­ги сек­то­ри. В до­пъл­не­ние, Big Tech са из­п­ра­ве­ни пред ре­ди­ца пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва – от стро­ги ре­гу­ла­тор­ни мер­ки до про­ме­ня­щи­те се же­ла­ния на пот­ре­би­те­ли­те.

Глав­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен ди­рек­тор на UBS Wealth Management Марк Хе­фъл смя­та, че ин­вес­ти­то­ри­те тряб­ва да се на­со­чат към близ­ки до тех­но­ло­гич­ния но­во­въз­ник­ва­щи сек­то­ри, ко­и­то оба­че се фо­ку­си­рат вър­ху „ус­той­чи­во­то раз­ви­тие, ди­ги­тал­на­та тран­с­фор­ма­ция, ге­не­тич­ни­те те­ра­пии и по­доб­ни“. Опен­хай­мер съ­що смя­та, че биз­не­си­те, ко­и­то пря­ко или кос­ве­но на­ми­рат ре­ше­ния на кли­ма­тич­ни проб­ле­ми, ще се пред­с­та­вят осо­бе­но доб­ре през след­ва­щи­те го­ди­ни – за­то­ва и пог­ле­ди­те в мо­мен­та са на­со­че­ни към ком­па­нии ка­то Tesla и тран­с­фор­ми­ра­щи­те се енер­гий­ни ги­ган­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria