Capital

Ди­ги­тал­но гро­би­ще

Как­во се случ­ва с ака­ун­ти­те и соб­с­т­ве­ност­та в он­лайн прос­т­ран­с­т­во­то след смърт­та

- ав­тор Пла­ме­на Ка­ца­ро­ва | plamena.katsarova@capital.bg

Как­во се случ­ва с ака­ун­ти­те и соб­с­т­ве­ност­та в он­лайн прос­т­ран­с­т­во­то след смърт­та

ПП­ро­фи­ли в со­ци­ал­ни мре­жи, имей­ли, стрий­минг плат­фор­ми, он­лайн ма­га­зи­ни и ди­ги­тал­ни пор­т­фей­ли с крип­то­ва­лу­ти. Сред­но през жи­во­та си чо­век пра­ви око­ло 90 ре­гис­т­ра­ции в ин­тер­нет, дос­та от тях са с або­на­мент или съ­дър­жат ак­тив, кой­то има ня­как­ва стой­ност. Ма­кар и да е неп­ри­я­тен, но из­ник­ва въп­ро­сът как­во се случ­ва с тях след смърт­та на чо­век.

Тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии имат раз­лич­ни по­ли­ти­ки, но от­го­вор­ност­та ос­та­ва пре­дим­но у пот­ре­би­те­ли­те – те тряб­ва да из­пъл­нят по­ре­ди­ца от опе­ра­ции при­жи­ве, осо­бе­но ко­га­то ста­ва въп­рос за ак­ти­ви ка­то крип­то­ва­лу­ти нап­ри­мер. Ако те­зи стъп­ки не бъ­дат нап­ра­ве­ни, род­ни­ни­те на чо­ве­ка ще се сб­лъс­кат с ку­пи­ща бю­рок­ра­ция и най­ве­ро­ят­но ще имат нуж­да от прав­на по­мощ при спра­вя­не­то с ня­кои ка­зу­си.

Сбо­гом, ин­тер­нет

Зна­чи­тел­на част от хо­ра­та имат по­не ня­ка­къв ди­ги­та­лен ас­пект на жи­во­та си, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за про­фи­ли в со­ци­ал­ни­те ме­дии, ака­ун­ти за он­лайн бан­ки­ра­не и па­за­ру­ва­не или до­ку­мен­ти, съх­ра­ня­ва­ни в об­ла­ка чрез уеб ба­зи­ра­ни ус­лу­ги ка­то Google Drive или Dropbox. Мал­ко от тях оба­че са пла­ни­ра­ли как­во ще се слу­чи с циф­ро­ви­те им ак­ти­ви в слу­чай на смърт. Към мо­мен­та в Бъл­га­рия за тях лип­с­ва за­ко­но­ва де­фи­ни­ция, но най-чес­то под шап­ка­та на то­ва оп­ре­де­ле­ние вли­зат имей­ли, про­фи­ли в со­ци­ал­ни­те мре­жи, сним­ки и ди­ги­тал­ни фай­ло­ве, съх­ра­ня­ва­ни он­лайн, ака­ун­ти в раз­лич­ни плат­фор­ми – стрий­минг ус­лу­ги за му­зи­ка, фил­ми и иг­ри, как­то и дру­ги он­лайн ус­лу­ги. В ди­ги­тал­ни­те фи­нан­со­ви ак­ти­ви са вклю­че­ни и он­лайн бан­ко­ви смет­ки, PayPal про­фи­ли, как­то и соб­с­т­ве­ност­та на крип­то­ва­лу­ти.

Най-кла­си­чес­ки­ят съ­вет, що се от­на­ся до ди­ги­тал­на­та соб­с­т­ве­ност, е пред­ва­ри­тел­но да бъ­де под­гот­вен план за ме­на­жи­ра­не­то. Спи­сък с он­лайн ака­ун­ти­те със съ­от­вет­ни­те им пот­ре­би­тел­с­ки име­на и па­ро­ли, кой­то да бъ­де съх­ра­ня­ван при ад­во­кат, е един от ва­ри­ан­ти­те. Ра­зум­но е да бъ­де нап­ра­ве­но и но­та­ри­ал­но за­ве­ре­но пъл­но­мощ­но на до­ве­рен чо­век, ко­е­то да се из­пол­з­ва в слу­чай на смърт. Та­ка смет­ки­те и ака­ун­ти­те на по­чи­на­ли­те мо­гат да бъ­дат зак­ри­ти. В те­зи си­ту­а­ции оба­че тряб­ва да се дейс­т­ва с по­ви­ше­но вни­ма­ние за­ра­ди рис­ка от за­губ­ва­не на цен­ни до­ку­мен­ти, сним­ки или дру­ги фай­ло­ве със сан­ти­мен­тал­на стой­ност.

Нав­ли­за­ща прак­ти­ка в Ев­ро­па е хо­ра­та да ос­та­вят яс­ни ин­с­т­рук­ции за то­ва как­во тряб­ва да се слу­чи с тех­ни­те ака­ун­ти в мре­жа­та след смърт­та им. На Ста­рия кон­ти­нент ве­че опе­ри­рат ре­ди­ца ор­га­ни­за­ции, ко­и­то пред­ла­гат по­доб­ни ус­лу­ги. Те са съз­да­де­ни с цел уп­рав­ле­ние на ди­ги­тал­на­та соб­с­т­ве­ност на по­чи­на­ли хо­ра, ка­то пред­ла­гат на­со­ки на близ­ки­те и уреж­дат мно­жес­т­во­то прав­ни въп­ро­си, ко­и­то би­ха мог­ли да въз­ник­нат в по­доб­ни си­ту­а­ции. Най-по­пу­ляр­на­та по­доб­на ус­лу­га е та­зи на Асо­ци­а­ци­я­та за циф­ро­во нас­лед­с­т­во (Digital Legacy Associatio­n), ка­то спо­ред уеб­сай­та на ор­га­ни­за­ци­я­та тя опе­ри­ра на гло­бал­но ни­во.

По­доб­ни ор­га­ни­за­ции ка­то ця­ло мо­гат да улес­нят зна­чи­тел­но те­зи про­це­си, но по­ра­ди лип­са­та на за­ко­но­да­тел­с­т­во на мес­та те все още сре­щат преч­ки. Пред­ва­ри­тел­но

за­да­де­ни­те ин­с­т­рук­ции би­ха ре­ши­ли мно­го въп­ро­си, но те са по-ско­ро с по­же­ла­те­лен ха­рак­тер и все още не се счи­тат за прав­но об­вър­з­ващ до­ку­мент. Хи­по­те­тич­но, до­ри и в за­ве­ща­ни­е­то си чо­век да е по­со­чил из­рич­но как­во ис­ка да се слу­чи с ди­ги­тал­на­та му соб­с­т­ве­ност, не е за­дъл­жи­тел­но то­ва да ста­не.

Въз­мож­но е раз­лич­ни­те про­фи­ли и дан­ни да бъ­дат пре­дос­та­ве­ни в пол­за на раз­лич­ни ли­ца, а оп­ре­де­ле­на част от ин­фор­ма­ци­я­та да бъ­де уни­що­же­на. Ус­лу­ги­те за уп­рав­ле­ние на ди­ги­тал­ни­те ак­ти­ви след смърт­та ка­то Legacy Locker пред­ла­гат хра­ни­ли­ще (не­що ка­то ди­ги­тал­на бан­ко­ва ка­сет­ка) за съх­ра­не­ние на ди­ги­тал­ни­те ак­ти­ви, ко­и­то ли­це­то ис­ка да бъ­дат пре­да­де­ни на ня­ко­го след смърт­та му.

Ко­га­то ком­па­ни­я­та ре­ша­ва

Пре­ми­на­ва­не­то на со­ци­ал­ния жи­вот в об­ла­ка пос­та­вя но­ви въп­ро­си, свър­за­ни със съд­ба­та на не­и­му­щес­т­ве­ни­те пра­ва на пот­ре­би­те­ли­те на раз­лич­ни он­лайн ус­лу­ги. Тра­ди­ци­он­но пра­во­то свър­з­ва не­и­му­щес­т­ве­ни­те пра­ва с лич­ност­та на ин­ди­ви­да и не поз­во­ля­ва нас­ле­дя­ва­не­то им. С из­к­лю­че­ние на из­рич­но пред­ви­де­ни от за­ко­на слу­чаи те се прек­ра­тя­ват със смърт­та на съ­от­вет­но­то ли­це.

Ня­кои ком­па­нии по­е­мат ини­ци­а­ти­ва­та от­нос­но бъ­де­ще­то на ди­ги­тал­но­то нас­лед­с­т­во на сво­и­те пот­ре­би­те­ли. В ус­ло­ви­я­та за пол­з­ва­не на Apple iCloud нап­ри­мер из­рич­но е упо­ме­на­то, че съх­ра­ня­ва­ни­те в об­ла­ка сним­ки, фай­ло­ве, му­зи­ка и до­ку­мен­ти не мо­гат да бъ­дат дос­т­п­ни за друг чо­век. За пол­з­ва­не­то на ус­лу­га­та пот­ре­би­те­ли­те се съг­ла­ся­ват, че всич­ки пра­ва вър­ху Apple ID ака­ун­та и съ­дър­жа­ни­е­то в про­фи­ла се прек­ра­тя­ват след смърт­та им. На прак­ти­ка то­ва оз­на­ча­ва, че до­ри чо­век да нап­ра­ви за­ве­ща­ние, в ко­е­то за­я­вя­ва, че фай­ло­ве­те, съх­ра­ня­ва­ни в iCloud, тряб­ва да оти­дат при оп­ре­де­ле­но ли­це, то­ва ня­ма да се слу­чи.

От­но­ше­ни­я­та на пот­ре­би­те­ли­те с ком­па­нии ка­то Spotify и ус­лу­га­та за елек­т­рон­ни кни­ги Kindle прик­люч­ват със смърт­та им и не се прех­вър­лят или нас­ле­дя­ват. Тра­ди­ци­он­но съ­що­то ва­жи и за при­те­жа­ни­е­то на ди­ги­тал­ни фо­тог­ра­фии, ав­тор­с­ки пра­ва в ин­тер­нет, име­на на до­мей­ни и имейл съ­дър­жа­ние.

На­ли­це са съ­щес­т­ве­ни раз­ли­чия, ко­га­то ста­ва въп­рос за про­фи­ли в со­ци­ал­ни­те мре­жи оба­че. Facebook и Instagram поз­во­ля­ват на стра­ни­ца­та на по­чи­нал чо­век то­ва да бъ­де от­бе­ля­за­но. Ме­мо­ри­а­ли­зи­ра­не­то на ака­унт на по­чи­на­ло ли­це пред­с­тав­ля­ва прев­ръ­ща­не­то му в осо­бен вид ог­ра­ни­чен про­фил, ви­дим са­мо за ли­ца­та, из­рич­но по­со­че­ни от по­чи­на­лия при­жи­ве. Па­ро­ла­та за дос­тъп до ака­ун­та оба­че не се пре­дос­та­вя на нас­лед­ни­ци­те с ог­лед ува­жа­ва­не­то на неп­ри­кос­но­ве­ност­та на лич­на­та ин­фор­ма­ция на по­чи­на­ло­то ли­це.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria