Capital

Яж, сни­май и спо­де­ляй

Feast For The Eyes в Лон­дон прос­ле­дя­ва ис­то­ри­я­та на фо­тог­ра­фи­я­та на хра­на

- ав­тор Ивай­ло Ха­ра­лам­пи­ев

Feast For The Eyes в Лон­дон прос­ле­дя­ва ис­то­ри­я­та на фо­тог­ра­фи­я­та на хра­на

К Ком­по­зи­рай­те ка­дъ­ра, сни­май­те с ес­тес­т­ве­на свет­ли­на, за­вър­те­те чи­ни­я­та в тър­се­не на по-до­бър ъгъл, са ня­кол­ко от най-чес­то сре­ща­ни­те в ин­тер­нет про­фе­си­о­нал­ни пре­по­ръ­ки за по-доб­ри сним­ки на хра­на. „С нав­ли­за­не­то на со­ци­ал­ни­те мре­жи ин­те­ре­сът към сни­ма­не­то и спо­де­ля­не­то на хра­на­та ста­ва на­пъл­но пов­се­мес­тен. Вклю­чи­тел­но ка­то част от са­мия ри­ту­ал при хра­не­не, до­тол­ко­ва, че го­ля­ма част от рес­то­ран­ти­те ве­че имат пред­вид и вре­ме­то за сни­ма­не на яс­ти­я­та“, каз­ва Де­низ Улф от пос­ве­те­на­та на фо­тог­ра­фи­я­та фон­да­ция Aperture, ор­га­ни­за­тор на из­лож­ба­та Feast For The Eyes – The Story of Food in Photograph­y в The Photograph­ers' Gallery в Лон­дон до 9 фев­ру­а­ри 2020.

Из­лож­ба­та със 140 твор­би на фо­тог­ра­фи ка­то Ман Рей, Мар­тин Пар, Нан Гол­дин, Син­ди Шер­мън, Сти­вън Шор прос­ле­дя­ва бо­га­та­та ис­то­рия на фо­ку­си­ра­на­та вър­ху хра­на­та фо­тог­ра­фия. Чрез при­ме­ри от ху­до­жес­т­ве­на­та, на­уч­на, рек­лам­на, мод­на фо­тог­ра­фия, вклю­чи­тел­но и фо­то­жур­на­лис­ти­ка­та, из­лож­ба­та из­с­лед­ва раз­ви­ти­е­то на то­зи жанр ус­по­ред­но със съ­от­вет­ния со­ци­а­лен и по­ли­ти­чес­ки кон­текст.

„Хра­на­та и на­чи­нът, по кой­то е сни­ма­на, по­каз­ват как жи­ве­ем. Хра­на­та е мно­го бо­га­та на сим­во­ли­ка и мо­же да из­ра­зя­ва оп­ре­де­лен стил на жи­вот, на­ци­о­нал­на иден­тич­ност, на­деж­да или от­ча­я­ние, не­до­и­мък или из­ли­шък. В край­на смет­ка хра­на­та е от­ра­же­ние не са­мо на вку­са в съв­сем бук­вал­ния сми­съл на ду­ма­та, а и на вку­са по от­но­ше­ние на жи­во­та, за кой­то меч­та­ем, и за ос­но­ви­те на са­ма­та кул­ту­ра“, каз­ва ку­ра­тор­ка­та Сю­зън Брайт.

Из­лож­ба­та е раз­де­ле­на на три во­де­щи те­ми. Still Life фо­ку­си­ра вър­ху връз­ка­та меж­ду фо­тог­ра­фи­я­та на хра­на и жи­во­пис­та. Around the Table е пог­лед вър­ху свър­за­ни­те с хра­на­та со­ци­ал­ни ри­ту­а­ли. Съ­що вър­ху „кул­тур­на­та иден­тич­ност, из­ра­зе­на чрез хра­на­та, ко­я­то ядем, и хо­ра­та, с ко­и­то я спо­де­ля­ме“, каз­ват до­ма­ки­ни­те. В раз­де­ла Playing with Food най-сил­но зас­тъ­пе­ни са чув­с­т­во­то за ху­мор и иро­ни­я­та, с ко­и­то то­зи вид фо­тог­ра­фия по прин­цип е из­вес­т­на.

Feast For The Eyes включ­ва съ­що се­рия кла­си­чес­ки гот­вар­с­ки кни­ги и съв­ре­мен­ни ку­ли­нар­ни из­да­ния. Кни­га­та Feast For The Eyes е из­да­де­на от Aperture (це­на 50 ев­ро).

След Лон­дон из­лож­ба­та ще бъ­де по­ка­за­на от 21 фев­ру­а­ри до 3 март в Hasselblad Foundation в швед­с­кия град Гьо­те­борг. thephotogr­aphersgall­ery.org.uk

 ??  ??
 ??  ?? 03
01 Ръ­сел Лий. Се­мей­на ве­че­ря в ща­та Ню Мек­си­ко, 1940 г. | Courtesy The Library of Congress Prints and Photograph­s Division
02 Ед Ру­ша. Мес­на кон­сер­ва Spam от се­ри­я­та „На­тюр­мор­ти с про­дук­ти“, 1961 г. | Courtesy the artist and Gagosian Gallery
03 Mар­тин Пар. Ню Брай­тън, Ан­г­лия, 1983–1985 г. | Martin Parr/ Magnum Photos 04 Уи­джи. Фи­лип Стад­зо­не се нас­лаж­да­ва на лю­би­ми­те си спа­ге­ти, 1940 г. | Weegee/Internatio­nal Center of Photograph­y
03 01 Ръ­сел Лий. Се­мей­на ве­че­ря в ща­та Ню Мек­си­ко, 1940 г. | Courtesy The Library of Congress Prints and Photograph­s Division 02 Ед Ру­ша. Мес­на кон­сер­ва Spam от се­ри­я­та „На­тюр­мор­ти с про­дук­ти“, 1961 г. | Courtesy the artist and Gagosian Gallery 03 Mар­тин Пар. Ню Брай­тън, Ан­г­лия, 1983–1985 г. | Martin Parr/ Magnum Photos 04 Уи­джи. Фи­лип Стад­зо­не се нас­лаж­да­ва на лю­би­ми­те си спа­ге­ти, 1940 г. | Weegee/Internatio­nal Center of Photograph­y
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria