Capital

При­ми­рие, а не край на вой­на­та

- ав­тор Ма­ри­на Ста­не­ва | marina.staneva@capital.bg

Под­пи­са­на­та „пър­ва фа­за“на спо­ра­зу­ме­ни­е­то меж­ду САЩ и Ки­тай по­ни­жа­ва ес­ка­ла­ци­я­та, но проб­ле­ми­те ос­та­ват

Спо­ред Пекин бъ­де­щи­те пре­го­во­ри ще за­ви­сят от то­ва как ще се при­ло­жи на прак­ти­ка „пър­ва­та фа­за“на сдел­ка­та.

Под­пи­са­на­та „пър­ва фа­за“на спо­ра­зу­ме­ни­е­то меж­ду САЩ и Ки­тай по­ни­жа­ва ес­ка­ла­ци­я­та, но го­ле­ми­те проб­ле­ми ос­та­ват.

До­ку­мен­тът ня­ма да спре дъл­бо­ка­та стра­те­ги­чес­ка враж­да меж­ду две­те си­ли, ко­я­то пре­ми­на в кон­ф­рон­та­ция по вре­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на Тръмп.

Лип­с­ват яс­ни пер­с­пек­ти­ви за вто­рия етап на пре­го­во­ри­те, кой­то би мо­гъл да до­не­се по­ве­че си­гур­ност за биз­не­са.

П„Пре­зи­ден­тът ни на­ка­ра да ра­бо­тим здра­во вър­ху спо­ра­зу­ме­ни­е­то и нап­ра­вих­ме ог­ром­на крач­ка нап­ред за стра­на­та“- та­ка аме­ри­кан­с­ки­ят тър­гов­с­ки пред­с­та­ви­тел Ро­бърт Лайт­хай­зър опи­са под­пи­са­на­та в сря­да „пър­ва фа­за“на тър­гов­с­ка­та сделка меж­ду САЩ и Ки­тай. Тя по­ни­жа­ва ес­ка­ла­ци­я­та след ме­се­ци на ос­т­ра кон­ф­рон­та­ция, ко­е­то е из­год­но и за две­те стра­ни (осо­бе­но за До­налд Тръмп в из­бор­на го­ди­на), но го­ле­ми­те проб­ле­ми ос­та­ват.

Вашингтон и Пекин фун­да­мен­тал­но вър­вят към сб­лъ­сък. И как­то мно­го ана­ли­за­то­ри под­чер­та­ват, то­ва е при­ми­рие, а не край на вой­на­та. Обоб­ще­ни­е­то ид­ва от Пол До­но­ван, гла­вен ико­но­мист на UBS: „Ос­нов­на­та пол­за е сиг­на­лът, че тър­гов­с­ко­то нап­ре­же­ние меж­ду САЩ и Ки­тай е мал­ко ве­ро­ят­но да се вло­ши през ид­ва­щи­те ме­се­ци. Но очак­ва­ни­я­та на па­за­ри­те за „вто­ра фа­за“са нис­ки.“

„Пов­рат­на точ­ка“или „ог­ра­ни­чен ком­п­ро­мис“

„То­ва е пов­рат­на точ­ка за про­дъл­жа­ва­щия през из­ми­на­ли­те две го­ди­ни дис­пут, но е са­мо пър­ва­та стъп­ка в пра­вил­на­та по­со­ка и тряб­ва да пос­лед­ват мно­го дру­ги. Мо­же да се раз­г­леж­да ка­то спи­ра­не на огъ­ня в тър­гов­с­ка­та вой­на. За по-за­дъл­бо­че­но спо­ра­зу­ме­ние две­те стра­ни тряб­ва да до­го­во­рят всич­ки ми­та, ко­и­то са въ­ве­де­ни, и да ги на­ма­лят до ну­ла. А то­ва е мно­го да­ле­че от се­гаш­на­та сделка“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“Мар­тин Брамл, ек­с­перт по вън­ш­на тър­го­вия от гер­ман­с­кия ifo Institute.

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за­дъл­жа­ва Ки­тай да ку­пу­ва с 200 мл­рд. до­ла­ра по­ве­че аме­ри­кан­с­ки сто­ки и ус­лу­ги през след­ва­щи­те две го­ди­ни в за­мя­на на ог­ра­ни­че­на от­мя­на на ня­кои ми­та и въз­пи­ра­не на до­пъл­ни­тел­ни­те на­ка­за­тел­ни мер­ки за не­оп­ре­де­ле­но вре­ме от стра­на на САЩ. Ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на Тръмп ще на­ма­ли от 15% на 7.5% ми­та­та вър­ху 120 мл­рд. до­ла­ра ки­тайс­ки внос и ня­ма да на­ла­га до­пъл­ни­тел­ни ми­та вър­ху ки­тайс­ки внос за 156 мл­рд. до­ла­ра. Ос­та­ват оба­че та­ри­фи­те, на­ло­же­ни от Тръмп вър­ху ки­тайс­ки сто­ки за 360 мл­рд. до­ла­ра.

Financial Times по­соч­ва, че сдел­ка­та е ре­зул­тат от „ог­ра­ни­чен ком­п­ро­мис“меж­ду Вашингтон и Пекин във вре­ме на опа­се­ния за ико­но­ми­ки­те на две­те стра­ни. „Тя но­си мал­ко ки­тайс­ки от­с­тъп­ки спря­мо клю­чо­ви ас­пек

ти от ико­но­ми­чес­кия мо­дел на стра­на­та, кой­то при­тес­ня­ва САЩ – от из­пол­з­ва­не­то на суб­си­дии до ки­бер­к­раж­би­те. Ос­вен то­ва ня­ма да спре дъл­бо­ка­та стра­те­ги­чес­ка враж­да меж­ду две­те стра­ни, ко­я­то се за­си­ли по вре­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на Тръмп по от­но­ше­ние на во­ен­ни­те въп­ро­си и на вър­хо­вен­с­т­во­то на тех­но­ло­ги­и­те от 5G до из­кус­т­ве­ния ин­те­лект“, твър­ди ана­лиз на бри­тан­с­ко­то из­да­ние.

„Спо­ра­зу­ме­ни­е­то е не­за­до­во­ли­тел­но, за­що­то вди­га­не­то на до­пъл­ни­тел­ни­те ми­та и мал­ко­то коз­ме­тич­ни мер­ки не пред­с­тав­ля­ват ис­тин­с­ка и все­об­х­ват­на тър­гов­с­ка сделка“, смя­та Мар­тин Брамл. И на­ис­ти­на от мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ка глед­на точ­ка до­ку­мен­тът ед­ва ли ще бъ­де дос­та­тъ­чен за ком­па­ни­и­те да рес­тар­ти­рат ин­вес­ти­ци­он­ни­те си прог­ра­ми и да въ­зоб­но­вят хар­че­не­то. Очак­ва­ни­я­та са, че те ще ча­кат не­що по-ка­те­го­рич­но, ка­то нап­ри­мер „вто­ра фа­за“на спо­ра­зу­ме­ни­е­то. Но Вашингтон и Пекин не очер­та­ват яс­ни пер­с­пек­ти­ви за то­зи етап, кой­то би мо­гъл да до­не­се по­ве­че си­гур­ност за биз­не­са. Спо­ред Тръмп ня­ма да има до­го­вор­ка за вто­ра­та пор­ция пре­го­во­ри до аме­ри­кан­с­ки­те пре­зи­ден­т­с­ки из­бо­ри през но­ем­в­ри.

„От ки­тайс­ка стра­на съ­що ис­кат да из­ча­кат из­хо­да от но­ем­в­рийс­кия вот, за­що­то мо­же да се ока­же, че Тръмп не е пре­из­б­ран. То­ва ос­та­ва не­си­гур­но и за­то­ва и две­те стра­ни би­ха ис­ка­ли да из­ча­кат и да от­ло­жат пре­го­во­ри­те за окон­ча­тел­ния ре­зул­тат“, твър­ди Брамл.

Пар­т­ньо­ри в тър­го­ви­я­та, вра­го­ве в ге­о­по­ли­ти­ка­та?

„Под­пис­ва­не­то на то­ва при­ми­рие е доб­ре дош­ло, но не пре­мах­ва фак­та, че две­те стра­ни гле­дат ед­на на дру­га по един все по-враж­де­бен на­чин. Вашингтон смя­та ико­но­ми­чес­кия въз­ход на Пекин за зап­ла­ха за на­ци­о­нал­на­та си си­гур­ност. А Пекин въз­п­ри­е­ма ус­ко­ря­ва­не­то на вът­реш­ни­те ино­ва­ции и раз­ви­ва­не­то на алтернатив­ни из­нос­ни па­за­ри ка­то клю­чо­ви“, по­соч­ва пред Financial Times Али Уайн, ана­ли­за­тор от ва­шин­г­тон­с­кия ин­с­ти­тут Rand Corporatio­n.

Ки­тай не е пот­вър­дил ни­как­ви под­роб­нос­ти за „вто­ра­та фа­за“на сдел­ка­та, а са­мо каз­ва, че бъ­де­щи­те пре­го­во­ри ще за­ви­сят от то­ва как ще се при­ло­жи на прак­ти­ка „пър­ва­та фа­за“. До то­зи мо­мент ръ­ко­вод­с­т­во­то в Пекин се е про­ти­во­пос­та­вя­ло на аме­ри­кан­с­ки­те опи­ти да го на­ка­рат да из­вър­ши про­ме­ни в своя дър­жа­вен ико­но­ми­чес­ки мо­дел и се­га не из­г­леж­да мно­го по-склон­но да го нап­ра­ви. Ос­вен то­ва пред Wall Street Journal Де­рек Си­зърс от American Enterprise Institute по­соч­ва, че ще има проб­лем с ки­тайс­ко­то обе­ща­ние за уве­ли­ча­ва­не на по­куп­ка­та на про­миш­ле­ни сто­ки от САЩ с 80 мл­рд. до­ла­ра: „Виж­дам как ки­тай­ци­те не из­пъл­ня­ват це­ли­те си и об­ви­ня­ват за то­ва аме­ри­кан­с­ко­то не­же­ла­ние за из­нос на ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни сто­ки.“Спо­ред ек­с­пер­ти обе­ща­ни­е­то да се уве­ли­чи зе­ме­дел­с­ки­ят внос от САЩ с над 30 мл­рд. до­ла­ра за две го­ди­ни съ­що е неп­рав­до­по­доб­но, тъй ка­то то­ва е по­ве­че от стой­ност­та на зе­ме­дел­с­ки­те про­дук­ти, ко­и­то Пекин за­ку­пу­ва от Аме­ри­ка го­диш­но.

„Та­зи сделка е ог­ром­но пос­ти­же­ние за пре­зи­ден­та и ико­но­ми­чес­кия му екип“, за­я­вя­ва аме­ри­кан­с­ки­ят ми­нис­тър на фи­нан­си­те Сти­вън Мну­чин. Но той не каз­ва ни­то ду­ма за пред­с­то­я­щи­те преч­ки. „САЩ и Ки­тай ще стиг­нат до за­сил­ва­не на кон­ф­рон­та­ци­я­та от­нос­но ин­дус­т­ри­ал­ни­те по­ли­ти­ки, ге­о­по­ли­ти­чес­ки го­ре­щи точ­ки ка­то Тай­ван и Юж­но­ки­тайс­ко мо­ре и ки­тайс­ки­те ла­ге­ри за за­дър­жа­не на уй­гу­ри в Син­ц­зян“, из­б­ро­я­ва Вloomberg. То­ва са са­мо част от проб­ле­ми­те, пред ко­и­то ще се из­п­ра­ви Тръмп и чи­е­то ре­ше­ние тряб­ва да по­тър­си, пре­ди да мо­же ам­би­ци­оз­но да обоб­щи: „Ск­лю­чих­ме ед­на дя­вол­с­ки доб­ра сделка.“

 ??  ??
 ?? | Reuters | Reuters ?? Аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент До­налд Тръмп и ки­тайс­ки­ят ви­цеп­ре­ми­ер
Лю Хъ под­пи­са­ха спо­ра­зу­ме­ни­е­то в Бе­лия дом
САЩ ще на­ма­лят от 15% на 7.5% ми­та­та вър­ху
120 мл­рд. до­ла­ра ки­тайс­ки внос, включ­ващ дре­хи, обув­ки и дру­ги
| Reuters | Reuters Аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент До­налд Тръмп и ки­тайс­ки­ят ви­цеп­ре­ми­ер Лю Хъ под­пи­са­ха спо­ра­зу­ме­ни­е­то в Бе­лия дом САЩ ще на­ма­лят от 15% на 7.5% ми­та­та вър­ху 120 мл­рд. до­ла­ра ки­тайс­ки внос, включ­ващ дре­хи, обув­ки и дру­ги

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria