Capital

Бом­ба със за­къс­ни­тел

- ав­тор Та­ма­ра Въл­че­ва | tamara. valcheva@capital.bg

Сек­си­зъм, мъл­ча­ние и опъл­ч­ва­не във Fox News

Ш„Шиш­ман“се прев­ръ­ща във все по­из­ку­ша­ва­ща ули­ца – след ка­то пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца от­во­ри мал­кa слад­кар­ни­ца от ве­ри­га­та Orsetti, и око­ло но­мер 19 ве­че се раз­на­сят вкус­ни аро­ма­ти от но­во­то мяс­то Sweet and Lemon. Ня­ма как да го про­пус­не­те, за­що­то от­п­ред те­ма­тич­но е пос­та­ве­но жи­во ли­мо­но­во дръв­че в го­ля­ма каш­па.

Име­то под­с­каз­ва как­во да очак­ва­те, но пред­ла­га­не­то не се ог­ра­ни­ча­ва са­мо със слад­ки и ли­мо­но­ви па­йо­ве. Соб­с­т­ве­нич­ка­та Де­сис­ла­ва Хрис­то­ва е му­зи­кан­т­ка, ко­я­то през пос­лед­ни­те го­ди­ни се прек­ва­ли­фи­ци­ра и за­поч­ва да се за­ни­ма­ва с дру­го из­кус­т­во – слад­кар­с­т­во­то. Тя и съп­ру­гът й Спас Хрис­тов дъл­го об­мис­лят кон­цеп­ци­я­та, пре­ди да от­во­рят Sweet and Lemon. Ре­зул­та­тът - уют­но мяс­то за ху­ба­во ка­фе и ка­чес­т­ве­ни де­сер­ти, с щанд, на кой­то се пред­ла­гат вни­ма­тел­но под­б­ра­ни про­дук­ти и пред­ме­ти ка­то ча­ши за ка­фе за из път, specialty ка­фе, чай и дру­ги био- и на­ту­рал­ни про­дук­ти.

Де­сис­ла­ва са­ма при­гот­вя на мяс­то су­ро­ви­те тор­ти, ко­и­то пред­ла­га: шо­ко­ла­до­ви с нар, ли­мо­но­ви с аво­ка­до, ко­ко­со­ви или с фъс­тъ­че­но мас­ло. Тя пра­ви и су­ро­ви­те бо­бо­ни с леш­ник, ба­дем, ка­као, мас­ла и фур­ми, по­ле­ти с френ­с­ки мле­чен и че­рен шо­ко­лад.

“Пър­во ис­ках­ме да про­да­ва­ме са­мо су­ро­ви, ве­ган де­сер­ти, но ре­ших­ме, че тряб­ва да има за все­ки­го по не­що и да пред­ло­жим дос­та­тъч­но из­бор и за лю­би­те­ли на кла­си­чес­ки­те слад­ки­ши“, каз­ва Де­сис­ла­ва. Се­га ос­вен су­ро­ви­те де­сер­ти на вит­ри­на­та са из­ло­же­ни и шо­ко­ла­до­ви, ба­на­но­ви и дру­ги пе­че­ни мъ­фи­ни с фъс­тъ­чен крем (на­ши­ят фа­во­рит!), бра­у­ни­та с вкус на чийз­кейк и ли­мо­но­ви тар­та­ле­ти.

Мяс­то­то е под­хо­дя­що и за бърз обяд, за­що­то има и со­ле­ни пред­ло­же­ния: яй­чен бур­гер или тор­ти­ла с про­шу­то ко­то или сьом­га с два ми­ни­ом­ле­та, кро­а­са­ни със си­ре­на и шун­ка, а от след­ва­ща­та сед­ми­ца пла­ни­рат и со­ле­ни тор­ти и тор­ти­ли.

Ка­фе­то е 100% Arabica – specialty ка­фе от Bug Coffee, ча­йо­ве­те са на Drekka, а со­ко­ве­те са са­мо и един­с­т­ве­но от пло­до­ве. Ос­вен всич­ки тра­ди­ци­он­ни ва­ри­ан­ти на ла­те, ка­пу­чи­но и флат уайт има и пред­ло­же­ния с алтернатив­ни яд­ко­ви мле­ка, но те ос­къ­пя­ват на­пит­ки­те с 1 лев.

Ма­си­те са са­мо с ви­со­ки сто­ло­ве, но са дос­та­тъч­но удоб­ни и за дъ­лъг прес­той – спо­кой­но мо­же­те да из­ва­ди­те лап­то­па и да по­ра­бо­ти­те, ин­тер­не­тът е бърз. На Facebook стра­ни­ца­та си sweetandle­monpastry пуб­ли­ку­ват но­ви пред­ло­же­ния, а до ня­кол­ко ме­се­ца се на­дя­ват да за­ра­бо­ти и уеб­сай­тът, кой­то ще бъ­де и он­лайн ма­га­зин.

Ад­рес: ул. „Цар Иван Шиш­ман“19, ра­бот­но вре­ме все­ки ден от 10 до 18.30 ч.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria