Capital

Ли­бийс­ка­та аван­тю­ра на Ер­до­ган

Тур­с­ки­ят пре­зи­дент вдиг­на за­ло­зи­те в хиб­рид­на­та вой­на за кон­т­ро­ла над бив­ша­та се­вер­но­аф­ри­кан­с­ка джа­ма­хи­рия* на Му­а­мар Ка­да­фи

- Ав­тор Мом­чил Ми­лев | momchil.milev@capital.bg

Тур­с­ки­ят пре­зи­дент вдиг­на за­ло­зи­те в хиб­рид­на­та вой­на за кон­т­ро­ла над бив­ша­та се­вер­но­аф­ри­кан­с­ка джа­ма­хи­рия

Всич­ко из­г­леж­да та­ка, ся­каш па­да­не­то на Три­по­ли е въп­рос на вре­ме, ако пра­ви­тел­с­т­во­то на ПНС не по­лу­чи вън­ш­на под­к­ре­па.

А„Ако се на­ло­жи, ще да­дем урок на ге­не­рал Хаф­тар.“С то­ва пре­дуп­реж­де­ние на тур­с­кия пре­зи­дент Ре­джеп Та­йип Ер­до­ган за­вър­ши­ха във втор­ник не­ус­пеш­ни­те дип­ло­ма­ти­чес­ки со­вал­ки за спи­ра­не на огъ­ня меж­ду две­те враж­ду­ва­щи фрак­ции в раз­ди­ра­на­та от де­вет­го­диш­на граж­дан­с­ка вой­на „про­ва­ле­на“се­вер­но­аф­ри­кан­с­ка дър­жа­ва Ли­бия. В мо­мен­та кон­ф­лик­тът е ед­на от най-го­ле­ми­те зап­ла­хи за си­гур­ност­та на Ев­ро­па. От ед­на стра­на, бив­ша­та джа­ма­хи­рия* на полк. Му­а­мар Ка­да­фи е ос­но­вен пор­тал за не­ле­гал­ни­те миг­ран­ти от Близ­кия из­ток и Аф­ри­ка през Сре­ди­зем­но мо­ре, а от дру­га – в бит­ка­та за нея се сб­лъс­к­ват ин­те­ре­си­те на раз­но­по­соч­ни ре­ги­о­нал­ни фак­то­ри ка­то Фран­ция, Ита­лия, Ру­сия, Тур­ция, Еги­пет, Ка­тар и ОАЕ, и то в из­к­лю­чи­тел­но слож­на кон­фи­гу­ра­ция.

На ма­са­та за пре­го­во­ри­те в рус­ка­та сто­ли­ца Мос­к­ва тряб­ва­ше да сед­нат Фа­йез ел Са­ра­дж, ог­ла­вя­ващ офи­ци­ал­но приз­на­то­то от ООН пра­ви­тел­с­т­во на на­ци­о­нал­но­то съг­ла­сие (ПНС) в сто­ли­ца­та Три­по­ли и ген. Ха­ли­фа Хаф­тар, ко­ман­д­ващ Ли­бийс­ка­та на­ци­о­нал­на ар­мия (ЛНА), ло­ял­на на ал­тер­на­тив­ния пар­ла­мент в из­точ­но­ли­бийс­кия град Тоб­рук. Га­ран­ти за пос­ти­га­не на вре­ме­нен мир бя­ха тур­с­ки­ят пре­зи­дент Ре­джеп Ер­до­ган и рус­ки­ят му ко­ле­га Вла­ди­мир Пу­тин, ко­и­то са не­о­фи­ци­ал­но за­ме­се­ни в кон­ф­лик­та със свои хиб­рид­ни во­ен­ни фор­ми­ро­ва­ния и се опит­ват да пар­це­ли­рат вли­я­ни­е­то си в ре­ги­о­на. До до­го­вор­ка оба­че та­ка и не се стиг­на. Ген. Хаф­тар на­пус­на раз­го­во­ри­те, без да сло­жи под­пи­са си, с ар­гу­мен­та, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то не пред­виж­да срок за раз­фор­ми­ро­ва­не на ис­ля­мис­т­ки­те па­ра­во­ен­ни час­ти, ло­ял­ни на ре­жи­ма в Три­по­ли.

Бит­ка­та за Три­по­ли

Фор­мал­ни­ят по­вод за ор­га­ни­зи­ра­не­то на спеш­на­та сре­ща в Мос­к­ва бе­ше ряз­ка­та ес­ка­ла­ция на нап­ре­же­ни­е­то през пос­лед­ни­те три сед­ми­ци и най-ве­че за­яв­ка­та за пря­ка во­ен­на на­ме­са на Тур­ция в ли­бийс­кия кон­ф­ликт.

При­чи­на­та: сто­ли­ца­та Три­по­ли и пра­ви­тел­с­т­во­то на Фа­йез ел Са­ра­дж са об­са­де­ни от око­ло 9 ме­се­ца и в мо­мен­та ве­че са поч­ти об­к­ръ­же­ни от си­ли­те на Хаф­тар. Нас­ко­ро ге­не­ра­лът обя­ви, че войс­ки­те му се гот­вят за ре­ши­те­лен щурм, след ка­то прев­зе­ха Сирт – тре­тия по го­ле­ми­на град в стра­на­та и род­но мяс­то на по­кой­ния дик­та­тор Му­а­мар Ка­да­фи. Из­точ­но­ли­бийс­ка­та ко­а­ли­ция съ­що та­ка кон­т­ро­ли­ра по-го­ля­ма­та част от стра­на­та, вклю­чи­тел­но по­ве­че­то съ­о­ръ­же­ния за до­бив на пет­рол.

На прак­ти­ка всич­ко из­г­леж­да та­ка, ся­каш па­да­не­то на Три­по­ли е въп­рос на вре­ме, ако пра­ви­тел­с­т­во­то на ПНС не по­лу­чи вън­ш­на под­к­ре­па. Тя оба­че в мо­мен­та мо­же да дой­де един­с­т­ве­но от Тур­ция след пос­те­пен­но­то дис­тан­ци­ра­не на Ка­тар - дру­гия под­дръж­ник на офи­ци­ал­ния ре­жим, как­то и нес­по­соб­ност­та на фор­мал­ния съ­юз­ник Ита­лия да се за­ме­си пря­ко в бой­ни­те дейс­т­вия. Зад Хаф­тар пък ин­ди­рек­т­но се­дят Ру­сия (със свои на­ем­ни­ци от час­т­на­та во­ен­на ком­па­ния „Ваг­нер“), съ­се­ден Еги­пет, Обе­ди­не­ни­те араб­с­ки емир­с­т­ва (ОАЕ), оси­гу­ря­ва­щи ави­а­ци­он­на под­дръж­ка и из­не­над­ва­що... Фран­ция, хиб­рид­но сб­лъс­к­ва­ща се със своя съ­юз­ник в ЕС и НАТО Ита­лия. На стра­на­та на ге­не­ра­ла се би­ят съ­що та­ка и на­ем­ни­ци от Чад и Су­дан.

За­то­ва на 26 де­кем­в­ри м.г. тур­с­ки­ят пре­зи­дент Ер­до­ган, кой­то до­се­га под­к­ре­пя­ше офи­ци­ал­но приз­на­та­та от ООН власт са­мо ин­ди­рек­т­но, из­не­над­ва­що обя­ви, че ще из­п­ра­ти в Ли­бия свой во­е­нен кон­тин­гент. Спо­ред не­го Ан­ка­ра е по­лу­чи­ла офи­ци­ал­на по­ка­на за то­ва от пра­ви­тел­с­т­во­то на Фа­йез ел Са­ра­дж. Ко­е­то оба­че на прак­ти­ка ня­ма друг из­бор, ако ис­ка да

оце­лее. „Под уп­рав­ле­ни­е­то на Ер­до­ган Тур­ция драс­тич­но про­ме­ни стра­те­ги­я­та си в Близ­кия из­ток. След­вай­ки при­ме­ра на САЩ в Ирак и на Ру­сия в Си­рия, тя пре­це­ни, че е по-доб­ре пър­во да стре­ля и пос­ле да пре­го­ва­ря. Ру­сия вле­зе в Си­рия по мол­ба на пре­зи­ден­та Ба­шар Асад и ос­та­на дъл­гос­роч­но. Се­га Ер­до­ган при­е­ма мол­ба­та на Ал Са­ра­дж за во­ен­на по­мощ“, ко­мен­ти­ра по то­зи по­вод Ки­рил За­ха­ров от фи­ли­а­ла на „Кар­не­ги цен­тър“в Мос­к­ва.

Тур­с­ки­те „зе­ле­ни чо­ве­че­та“

След ка­то по­лу­чи фор­мал­но одоб­ре­ние за опе­ра­ци­я­та от тур­с­кия пар­ла­мент оба­че, се ока­за, че стра­те­ги­я­та на Ер­до­ган оче­вид­но е по-слож­на. Спо­ред ин­фор­ма­ция на бри­тан­с­кия вес­т­ник „Гар­ди­ън“, пот­вър­де­на от три не­за­ви­си­ми из­точ­ни­ка в раз­лич­ни дър­жа­ви, Ан­ка­ра в мо­мен­та пре­ба­зи­ра в Ли­бия не во­ен­нос­лу­же­щи от ре­дов­на­та ар­мия, а си­рийс­ки па­ра­во­ен­ни час­ти от пос­лед­на­та неп­рев­зе­та опо­зи­ци­он­на про­вин­ция Ид­либ.

Пър­во­на­чал­ни­ят кон­тин­гент от око­ло 650 ду­ши е на­пус­нал Си­рия в седмицата меж­ду Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, а още око­ло 1350 ду­ши – в на­ча­ло­то на яну­а­ри. Спо­ред „Гар­ди­ън“въп­рос­ни­те ве­те­ра­ни от вой­на­та сре­щу Ба­шар Асад са склю­чи­ли по­ло­вин­го­диш­ни до­го­во­ри ка­то на­ем­ни­ци с пра­ви­тел­с­т­во­то в Три­по­ли и ще по­лу­ча­ват по $2000 ме­сеч­но. Власт­та в Ан­ка­ра от своя стра­на се е ан­га­жи­ра­ла да им да­де тур­с­ко граж­дан­с­т­во след края на опе­ра­ци­я­та, да по­е­ме ме­ди­цин­с­ко­то об­с­луж­ва­не на ра­не­ни­те, как­то и да ре­пат­ри­ра те­ла­та на уби­ти­те в Си­рия, с ко­е­то да се опи­та да за­мас­ки­ра при­със­т­ви­е­то на ис­ля­мис­т­ки ми­ли­ции на ли­бийс­ка зе­мя. По то­зи на­чин ка­то че ли Ер­до­ган се опит­ва да адап­ти­ра за свои це­ли чел­ния опит от хиб­рид­ни­те опе­ра­ции на Ру­сия в Крим, Из­точ­на Ук­рай­на и Си­рия. Та­ка, ако стра­те­ги­я­та му про­ра­бо­ти, той ня­ма да бъ­де при­ну­ден да пла­ща ви­со­ка по­ли­ти­чес­ка це­на, за­що­то тур­с­ки вой­ни­ци за­ги­ват зад гра­ни­ца, за­щи­та­вай­ки съм­ни­тел­ни ка­у­зи и ин­те­ре­си.

„Ръ­ко­вод­с­т­во­то на Тур­ция ня­ма друг ва­ри­ант, ос­вен да из­бе­ре стра­на­та на Ал Са­ра­дж за­ра­ди ис­то­ри­чес­ки­те му връз­ки с ор­га­ни­за­ци­я­та „Мю­сюл­ман­с­ки бра­тя“. От дру­га стра­на, Ру­сия ня­ма как да не под­к­ре­пи свет­с­ки нас­т­ро­е­ния ген. Хаф­тар, кой­то се е обу­ча­вал в СССР и го­во­ри рус­ки“, ко­мен­ти­ра в то­зи кон­текст Ки­рил За­ха­ров. И до­ба­вя, че за Ру­сия пос­ти­га­не­то на ня­как­во съг­ла­сие с Тур­ция до из­вес­т­на сте­пен ще га­ран­ти­ра, че САЩ ня­ма да се ме­сят ак­тив­но в ли­бийс­кия кон­ф­ликт. „То­ва ще улес­ни и пре­го­во­ри­те с Ер­до­ган по по­вод не­у­ре­де­ни­те въп­ро­си в Си­рия“, обоб­ща­ва той.

Как­во пе­че­ли Ер­до­ган

За Тур­ция ли­бийс­ка­та во­ен­на аван­тю­ра има съв­сем кон­к­рет­ни по­ли­ти­чес­ки и стра­те­ги­чес­ки из­ме­ре­ния. На пър­во мяс­то то­ва е дос­тъ­път до пет­рол­ни­те за­ле­жи в се­вер­но­аф­ри­кан­с­ка­та дър­жа­ва, ко­я­то до па­да­не­то на Му­а­мар Ка­да­фи е но­мер ед­но в Аф­ри­ка по за­ле­жи на нефт. При­тис­на­то­то до сте­на­та офи­ци­ал­но пра­ви­тел­с­т­во на Фа­йез ел Са­ра­дж съ­що та­ка яв­но е из­тър­гу­ва­ло во­ен­на­та под­к­ре­па на Ан­ка­ра в за­мя­на на под­пи­са си под из­к­лю­чи­тел­но спор­но­то спо­ра­зу­ме­ние за мор­с­ки­те прос­т­ран­с­т­ва в Из­точ­но­то Сре­ди­зем­но­мо­рие. До­ку­мен­тът вед­на­га пре­диз­ви­ка гнев­на ре­ак­ция от стра­на на Гър­ция, ко­я­то проз­ря в не­го по­ред­на­та пор­ция те­ри­то­ри­ал­ни пре­тен­ции към ней­на­та

Опе­ра­ци­я­та ве­ро­ят­но ще се из­тъл­ку­ва ка­то по­ред­но­то до­ка­за­тел­с­т­во на тур­с­ки­те им­пер­с­ки и не­о­ос­ма­нис­т­ки ам­би­ции.

ак­ва­то­рия и сво­бод­но­то ко­ра­боп­ла­ва­не в Сре­ди­зем­но­мо­ри­е­то. В от­го­вор Ати­на до­ри из­го­ни пос­ла­ни­ка на Ли­бия в стра­на­та. До­го­во­рът меж­ду Ли­бия и Тур­ция ядо­са съ­що та­ка пра­ви­тел­с­т­ва­та на Ки­пър, Из­ра­ел и Еги­пет, за­що­то от­ва­ря вра­ти­те за раз­ра­бот­ка на по­лез­ни из­ко­па­е­ми в спор­ни зо­ни от сре­ди­зем­но­мор­с­кия шелф. Съ­що та­ка то мо­же да поп­ре­чи на из­г­раж­да­не­то на мор­с­ки га­зоп­ро­вод в ре­ги­о­на, свър­з­ващ Гър­ция, Ки­пър, Из­ра­ел и Еги­пет и за­о­би­ка­лящ Тур­ция. За Ер­до­ган оба­че всич­ко то­ва е го­ля­ма по­бе­да как­то във вът­реш­но­по­ли­ти­чес­ки план, та­ка и от глед­на точ­на на стре­ме­жа към енер­гий­на не­за­ви­си­мост на стра­на­та.

Во­ен­на­та на­ме­са в Ли­бия оба­че крие и се­ри­оз­ни рис­ко­ве за тур­с­кия пре­зи­дент и на те­о­рия мо­же да об­тег­не от­но­ше­ни­я­та му с всич­ки съ­сед­ни дър­жа­ви. В очи­те на мно­зи­на въп­рос­ни­ят ха­зар­тен ход ве­ро­ят­но ще се из­тъл­ку­ва ка­то по­ред­но­то до­ка­за­тел­с­т­во за тур­с­ки­те им­пер­с­ки и не­о­ос­ма­нис­т­ки ам­би­ции. Осо­бе­но в кон­тек­с­та на твър­де­ни­я­та на Ер­до­ган, че Тур­ция оти­ва в Ли­бия да за­щи­та­ва „сво­и­те бра­тя“и до­ри че в стра­на­та има „един ми­ли­он нас­лед­ни­ци на тур­ци“от вре­ме­то на Ос­ман­с­ка­та им­пе­рия, ко­и­то са под­ло­же­ни на „ет­ни­чес­ко про­чис­т­ва­не“. То­ва е но­ва ра­ди­кал­на на­ци­о­нал­по­пу­лис­т­ка ри­то­ри­ка, ко­я­то на­би­ра ско­рост и мо­же да пос­лу­жи ка­то оп­рав­да­ние за все по-аг­ре­сив­но по­ве­де­ние на ре­жи­ма в Ан­ка­ра по от­но­ше­ние на ре­ги­о­ни­те, ко­и­то тя при­поз­на­ва ка­то стра­те­ги­чес­ки важ­ни.

*Джа­ма­хи­ри­я­та е фор­ма на дър­жав­но уп­рав­ле­ние, изоб­ре­те­на от по­кой­ния дик­та­тор Му­а­мар Ка­да­фи. Най-об­що се пре­веж­да ка­то „уп­рав­ле­ние на ма­си­те“чрез на­род­ни кон­г­ре­си и ко­ми­те­ти

 ??  ??
 ?? | Reuters ?? Пър­во­на­чал­ни­ят кон­тин­гент от око­ло 650 ду­ши е за­ми­нал от Си­рия за Ли­бия в седмицата меж­ду Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, а дру­ги око­ло 1350 ду­ши – в на­ча­ло­то на яну­а­ри
| Reuters Пър­во­на­чал­ни­ят кон­тин­гент от око­ло 650 ду­ши е за­ми­нал от Си­рия за Ли­бия в седмицата меж­ду Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, а дру­ги око­ло 1350 ду­ши – в на­ча­ло­то на яну­а­ри

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria