Capital

Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

-

//БЪЛ­ГА­РИЯ

Емил Ди­мит­ров-Ре­ви­зо­ро е новият ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те на мяс­то­то на Не­но Ди­мов, кой­то по­лу­чи об­ви­не­ние за без­с­то­пан­с­т­ве­ност и на 10 яну­а­ри по­да­де ос­тав­ка от арес­та. (Още на стр. 20)

БСП и ДПС по­ис­ка­ха из­с­луш­ва­не на уп­ра­ви­те­ля на здрав­на­та ка­са д-р Де­чо Де­чев в ре­сор­на­та пар­ла­мен­тар­на ко­ми­сия, след ка­то той за­го­во­ри пуб­лич­но за зло­у­пот­ре­би в сис­те­ма­та и обя­ви, че ще се от­тег­ли от пос­та през март. В ин­тер­вю в съ­бо­та Де­чев из­ло­жи дан­ни за из­точ­ва­не на НЗОК чрез ло­бис­т­ки поп­рав­ки и греш­ни по­ли­ти­ки, за ко­и­то об­ви­ни здрав­ния ми­нис­тър Ки­рил Ана­ни­ев и еки­па му.

Че­ти­ри­ма де­пу­та­ти от ДПС, сред ко­и­то и Де­лян Пе­ев­с­ки, вне­со­ха про­ект за про­ме­ни в За­ко­на за НСО, спо­ред ко­и­то са­мо ог­ра­ни­чен кръг от вис­ши пред­с­та­ви­те­ли на власт­та, сред ко­и­то пре­зи­ден­тът, пре­ми­е­рът, пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­та, но не и чле­но­ве­те на тех­ни­те се­мейс­т­ва, имат пра­во на без­п­лат­на ох­ра­на от НСО. Всич­ки ос­та­на­ли пра­во­и­ма­щи ще тряб­ва да си зап­ла­щат ох­ра­на­та, до­ри ко­га­то са зас­т­ра­ше­ни, ко­е­то прев­ръ­ща служ­ба­та в лук­соз­на час­т­на гвар­дия с влас­т­ни­чес­ки пра­во­мо­щия. (Ко­мен­тар на стр. 6)

На 97-го­диш­на въз­раст по­чи­на проф. То­дор Въл­чев, кой­то бе­ше ед­на от най­важ­ни­те ико­но­ми­чес­ки фи­гу­ри в пър­ви­те го­ди­ни на пре­хо­да. От 1991 до 1996 г. той е уп­ра­ви­тел на БНБ, ка­то по вре­ме на ман­да­та му са ли­цен­зи­ра­ни пър­ви­те час­т­ни бан­ки в стра­на­та, а цен­т­рал­на­та бан­ка се из­г­раж­да ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но.

//СВЯТ

Про­це­ду­ра­та по им­пийч­мънт на Тръмп се прех­вър­ля в Се­на­та. След сед­ми­ци на от­ла­га­не и об­мис­ля­не на стра­те­гии Ка­ма­ра­та на пред­с­та­ви­те­ли­те в Кон­г­ре­са на САЩ гла­су­ва за из­п­ра­ща­не на об­ви­не­ни­е­то за от­с­т­ра­ня­ва­не на пре­зи­ден­та в Се­на­та, с ко­е­то от­к­ри­ва пъ­тя за съ­деб­ния про­цес по от­с­т­ра­ня­ва­не на Тръмп от длъж­ност. Сре­щу не­го има две об­ви­не­ния - че е из­пол­з­вал власт­та си, за да из­ну­ди влас­ти­те в Ук­рай­на да раз­с­лед­ват за ко­руп­ция си­на на кан­ди­дат-пре­зи­ден­та Джо Бай­дън, и че се е опи­тал да въз­п­ре­пят­с­т­ва раз­с­лед­ва­не­то по слу­чая.

Лон­дон офи­ци­ал­но от­х­вър­ли вто­ри ре­фе­рен­дум в Шот­лан­дия. Бри­тан­с­ки­ят пре­ми­ер Бо­рис Джон­сън из­п­ра­ти на шот­лан­д­с­кия пър­ви ми­нис­тър Ни­ко­ла Стър­джън пис­мен от­го­вор, с кой­то от­х­вър­ля мол­ба­та за про­веж­да­не на ре­фе­рен­дум за не­за­ви­си­мост­та на Шот­лан­дия. По­доб­но до­пит­ва­не не мо­же да бъ­де нап­ра­ве­но без съг­ла­си­е­то на бри­тан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во.

Гер­ма­ния пла­ни­ра 86 мл­рд. ев­ро ин­вес­ти­ции за жп мо­дер­ни­за­ция. Цел­та е за 10 го­ди­ни не са­мо да се по­доб­ри със­то­я­ни­е­то на рел­си­те, мос­то­ве­те и ва­го­ни­те, но и да се из­г­ра­дят но­ви мар­ш­ру­ти, за да се прив­ле­кат път­ни­ци­те от ав­то­мо­би­ли­те и са­мо­ле­ти­те. То­ва е част от стра­те­ги­я­та на стра­на­та за "по-зе­лен" тран­с­порт. Спо­ред пла­на пра­ви­тел­с­т­во­то ще оси­гу­ри 62 мл­рд. ев­ро, а дър­жав­ни­ят жп опе­ра­тор Deutsche Bahn ще да­де ос­та­на­ли­те 24 мл­рд. ев­ро.

Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те про­да­де 200 млн. лв. пет­го­диш­ни об­ли­га­ции при -0.11% до­ход­ност. Та­зи от­ри­ца­тел­на стой­ност оз­на­ча­ва, че ре­ал­но не дър­жа­ва­та ще пла­ща на ин­вес­ти­то­ри­те да дър­жат дъл­га й, а об­рат­но­то. То­ва от­дав­на не е ку­ри­оз, ка­то ня­кои пра­ви­тел­с­т­ва в ев­ро­зо­на­та про­да­ват до­ри и над 10-го­диш­ни кни­жа с до­ход­ност под ну­ла­та. Две тре­ти от кни­жа­та са за­ку­пе­ни от бан­ки­те.

Бъл­га­рия се от­каз­ва от ев­ро­фи­нан­си­ра­не на „Ст­ру­ма“през Крес­нен­с­ко­то де­фи­ле. След ка­то Аген­ция „Път­на струк­ту­ра“кан­ди­дат­с­т­ва за над по­ло­вин ми­ли­ард ле­ва през ав­густ 2019 г., от ЕК от­го­во­ри­ха, че в про­ек­та има ре­ди­ца стран­ни раз­ми­на­ва­ния, греш­ки и про­пус­ки. Бъл­га­рия тряб­ва­ше да ги ко­ри­ги­ра в рам­ки­те на три ме­се­ца. Вмес­то то­ва оба­че път­на­та аген­ция е пред­по­че­ла да не се съ­об­ра­зи със за­бе­леж­ки­те на Брюк­сел и яв­но се­га ма­гис­т­ра­ла­та ще се строи с па­ри от бю­дже­та.

След зап­ла­ха от про­тес­ти и сре­ща с пре­ми­е­ра пра­ви­тел­с­т­во­то ре­ви­зи­ра тол-так­си­те с 40%. Та­ка те ста­ват меж­ду 3 и 7 ст. на ки­ло­ме­тър за теж­ко­то­ва­рен пре­воз и ще са в за­ви­си­мост от еми­си­он­ния клас на пре­воз­но­то сред­с­т­во и кла­са на пъ­тя. Но­ви­те стой­нос­ти са в пуб­ли­ку­ван за об­щес­т­ве­но об­съж­да­не про­ект на та­ри­фа­та за так­си­те, ко­и­то се съ­би­рат за пол­з­ва­не на ре­пуб­ли­кан­с­ка­та път­на мре­жа.

//БИЗ­НЕС

Де­сет­ки тър­гов­ци из­ля­зо­ха на про­тест за­ра­ди На­ред­ба Н-18. При­чи­на са про­дъл­жа­ва­щи­те не­яс­но­ти око­ло изис­к­ва­ни­я­та в нор­ма­тив­ния акт ня­кол­ко сед­ми­ци пре­ди да вле­зе в си­ла, за фир­ми­те, ко­и­то пол­з­ват соф­ту­ер за уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те (СУПТО). Спо­ред биз­не­са ка­зу­си­те, ко­и­то мо­гат да до­ве­дат до раз­лич­ни тъл­ку­ва­ния и от­там - до ко­руп­ция и чи­нов­ни­чес­ки про­из­вол, са хи­ля­ди.

Из­но­сът на сто­ки на­ма­ля­ва за вто­ри по­ре­ден ме­сец. През но­ем­в­ри по­ни­же­ни­е­то е с 0.5% и ид­ва от спад на тър­го­ви­я­та с дър­жа­ви из­вън ЕС, по­каз­ват дан­ни­те на НСИ. По­ни­же­ни­е­то ид­ва ос­нов­но от про­даж­би­те на го­ри­ва и на ра­фи­ни­ра­на мед. Но­ем­в­ри е шес­ти по­ре­ден ме­сец, в кой­то су­ма­та на за­ку­пе­ни­те от Бъл­га­рия чуж­ди сто­ки е под та­зи за 2018 г., а об­що за 2019 г. спа­дът към еди­на­де­се­тия ме­сец е 2.9% спря­мо пред­ход­на­та го­ди­на.

Dundee Precious Metals от­че­те ре­кор­д­но про­из­вод­с­т­во на зла­то от Бъл­га­рия през 2019 г. Ком­па­ни­я­та е про­из­ве­ла об­що 230.6 хил. тр.у. от бла­го­род­ния ме­тал под фор­ма­та на кон­цен­т­рат, или с 15% по­ве­че, от­кол­ко­то през 2018 г. При­чи­на­та за ско­ка е, че през 2019 г. за­ра­бо­ти вто­ри­ят бъл­гар­с­ки руд­ник на DPM - „Ада те­пе“край Кру­мов­г­рад. Пър­ви­ят е в Че­ло­печ.

 ?? | Reuters ?? 03 След раз­го­вор с пре­зи­ден­та Вла­ди­мир Пу­тин рус­ки­ят пре­ми­ер Дмит­рий Мед­ве­дев (вдяс­но) из­не­над­ва­що обя­ви ос­тав­ка на ця­ло­то пра­ви­тел­с­т­во.
| Reuters 03 След раз­го­вор с пре­зи­ден­та Вла­ди­мир Пу­тин рус­ки­ят пре­ми­ер Дмит­рий Мед­ве­дев (вдяс­но) из­не­над­ва­що обя­ви ос­тав­ка на ця­ло­то пра­ви­тел­с­т­во.
 ?? | Сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва ?? 01 Про­тест на ав­то­ин­с­т­рук­то­ри сре­щу но­ва­та на­ред­ба, ко­я­то пред­виж­да уве­ли­че­ние на ча­со­ве­те за кор­му­ва­не и въ­веж­да­не на GPS кон­т­рол, бло­ки­ра за ня­кол­ко ча­са цен­тъ­ра на Со­фия във втор­ник, след ко­е­то влас­ти­те обя­ви­ха, че на­ред­ба­та ще бъ­де от­ме­не­на
| Сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва 01 Про­тест на ав­то­ин­с­т­рук­то­ри сре­щу но­ва­та на­ред­ба, ко­я­то пред­виж­да уве­ли­че­ние на ча­со­ве­те за кор­му­ва­не и въ­веж­да­не на GPS кон­т­рол, бло­ки­ра за ня­кол­ко ча­са цен­тъ­ра на Со­фия във втор­ник, след ко­е­то влас­ти­те обя­ви­ха, че на­ред­ба­та ще бъ­де от­ме­не­на
 ?? | Reuters ?? 02 В Иран за­поч­на­ха про­тес­ти, след ка­то влас­ти­те в Те­хе­ран приз­на­ха, че во­ен­ни­те са сва­ли­ли по пог­реш­ка ук­ра­ин­с­ки са­мо­лет със 176 ду­ши на бор­да
| Reuters 02 В Иран за­поч­на­ха про­тес­ти, след ка­то влас­ти­те в Те­хе­ран приз­на­ха, че во­ен­ни­те са сва­ли­ли по пог­реш­ка ук­ра­ин­с­ки са­мо­лет със 176 ду­ши на бор­да
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria