Capital

СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

-

Пър­ви­ят фонд, кой­то да­ва въз­мож­ност да се иг­рае сре­щу па­за­ра, ве­че се тър­гу­ва на фон­до­ва­та бор­са в Бъл­га­рия. Та­ка на­ре­че­ни­ят „къс“фонд е на уп­рав­ля­ва­що­то дру­жес­т­во „Ек­с­пат асет ме­ни­дж­мънт“и се каз­ва Expat Bulgaria Short SOFIX. Той след­ва об­рат­но­то дви­же­ние на Sofix, ко­е­то оз­на­ча­ва, че ин­вес­ти­то­ри­те, ко­и­то си за­ку­пят ак­ции от не­го, ще пе­че­лят, ко­га­то ос­нов­ни­ят ин­декс па­да.

Фи­нан­со­ви­ят ре­гу­ла­тор одоб­ри прос­пек­та за пър­вич­но пуб­лич­но пред­ла­га­не на ак­ции на пър­вия рис­ков фонд на Eleven. Ком­па­ни­я­та „Иле­вън ке­пи­тъл“, ко­я­то бе­ше съз­да­де­на спе­ци­ал­но за цел­та, пла­ни­ра да на­бе­ре 4 млн. лв. до­пъл­ни­те­лен ка­пи­тал, кой­то ще бъ­де ин­вес­ти­ран в част от стар­ти­ра­щи­те ком­па­нии в пор­т­фей­ла й.

Вън­шен кон­сул­тант ще прес­т­рук­ту­ри­ра „Спар­ки Ел­тос“. То­ва ста­ва яс­но от уве­дом­ле­ние на ком­па­ни­я­та до КФН. Кон­сул­тан­тът е „Сер­ди­ка фай­нен­шъл сър­ви­сис“на бри­тан­с­кия граж­да­нин Макс Зиф, кой­то от­го­ва­ря­ше за оз­д­ра­вя­ва­не­то и на те­ле­ви­зи­он­ния дос­тав­чик „Бул­сат­ком“. Към края на сеп­тем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на са­мо те­ку­щи­те за­дъл­же­ния на „Спар­ки Ел­тос“бя­ха бли­зо 80 млн. лв., ка­то от тях поч­ти 60 млн. лв. са към бан­ки.

„Ай­ляк“пус­на би­ра с лак­то­ба­ци­лус бул­га­ри­кус. Про­дук­тът е в пар­т­ньор­с­т­во меж­ду съз­да­те­ля на крафт пи­во­то Ге­ор­ги Хрис­тов и се­рий­ния пред­п­ри­е­мач Ки­рил Пет­ков. Би­ра­та е съз­да­де­на в Цен­тъ­ра за при­лож­ни из­с­лед­ва­ния и ино­ва­ции към Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кл. Ох­рид­с­ки“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria