Capital

Лич­на служ­ба за ох­ра­на

-

OОт вре­ме­то на со­ца служ­ба­та за ох­ра­на се пол­з­ва за об­г­риж­ва­не на влас­ти­ма­щи­те. От тия на пос­лед­ния етаж. След ка­то пук­на де­мок­ра­ци­я­та, УБО се прек­ръс­ти и от уп­рав­ле­ние ста­на служ­ба, от ця­ла­та аб­ре­ви­а­ту­ра за­па­зи ду­ма­та „ох­ра­на“, сви се ка­то със­тав и но­мен­к­ла­ту­ра. След то­ва оба­че от­но­во за­поч­на да се раз­ду­ва ка­то сюн­гер. Спи­съ­кът от „обек­ти­те“, ко­и­то ох­ра­ня­ва, на­бъб­на, уве­ли­чи се бю­дже­тът й, сдо­би се със за­кон, кой­то вмес­то да ог­ра­ни­чи пра­во­мо­щи­я­та й, ги за­си­ли до сте­пен, че тя от­но­во ста­на рав­на на все­сил­но­то УБО. Та­зи сед­ми­ца от ДПС пред­ло­жи­ха да се ог­ра­ни­чи спи­съ­кът на ох­ра­ня­ва­ни­те от НСО ли­ца - прин­цип­но не­ло­ша идея.

Ко­га­то оба­че ДПС пра­ви за­ко­но­да­тел­ни пред­ло­же­ния, ви­на­ги тряб­ва да се гле­да зна­ме­на­те­лят - за­що­то про­дъл­же­ни­е­то на иде­я­та за про­ме­ни е по­ве­че от на­хал­на. ДПС ис­кат ос­та­на­ли­те зас­т­ра­ше­ни ли­ца да зап­ла­щат за ох­ра­на­та, ка­то в зас­т­ра­ше­ни­те ли­ца бе­ше опи­сан и про­фи­лът на по­чет­ния пред­се­да­тел на ДПС. Спо­ред дви­же­ни­е­то ре­а­ли­зи­рал без­к­ръв­ния пре­ход към де­мок­ра­ция. Ман­т­ра, ко­я­то през пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни се пов­та­ря неп­ре­къс­на­то, все ед­но то­ва му да­ва пра­во да взи­ма про­из­вол­ни об­щес­т­ве­ни ре­сур­си за лич­на упот­ре­ба. Се­га съ­що­то е на­ред да се слу­чи и с НСО. На прак­ти­ка До­ган ня­ма пра­во на дър­жав­на ох­ра­на, но ве­че го­ди­ни я пол­з­ва и то­ва се явя­ва ре­пу­та­ци­о­нен проб­лем за ДПС. По­доб­но е по­ло­же­ни­е­то и с ох­ра­на­та на Де­лян Пе­ев­с­ки. Иде­я­та на Ка­ра­да­йъ на прак­ти­ка е НСО да ста­не тър­гов­с­ко дру­жес­т­во, ко­е­то да се на­е­ма от хо­ра­та с па­ри, въз­мож­нос­ти, по­ло­же­ние и пост. То­ва, раз­би­ра се, би мог­ло да го пра­ви вся­ка ох­ра­ни­тел­на фир­ма, но как­то пред­се­да­те­лят на ДПС обяс­ни - ни­кой час­тен ох­ра­ни­тел не мо­же да спи­ра дви­же­ни­е­то и „да стре­ля на спир­ка“. За ДПС е важ­но кор­те­жи­те да са дър­жав­ни. Важ­но е да се виж­да, че те са дър­жа­ва­та. Те ис­кат да при­ва­ти­зи­рат и уза­ко­нят при­ви­ле­ги­и­те на НСО, за да не се дви­жат по ули­ци­те ка­то обик­но­ве­ни мут­ри. Еми, наг­ло е.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria