Capital

Шам­пан­с­ко и съл­зи в съб­ле­кал­ня­та

Как те­нис по­бе­да­та на Сър­бия пре­диз­ви­ка куп емо­ции на Бал­ка­ни­те

- Ав­тор Ра­фа­ел На­дал

ПП­о­бе­да­та на Сър­бия на из­к­лю­чи­тел­но кон­ку­рен­т­ния от­бо­рен те­нис тур­нир ATP Cup в Ав­с­т­ра­лия не­съм­не­но е от­лич­но спор­т­но пос­ти­же­ние, но ти­пич­но по бал­кан­с­ки до­ве­де и до куп раз­лич­ни емо­ции. Сър­би­те, во­де­ни от Но­вак Джо­ко­вич, от­п­раз­ну­ва­ха по­до­ба­ва­що ус­пе­ха си в съб­ле­кал­ня­та с шам­пан­с­ко и съл­зи, т.е. чал­га хи­та от 1999 г. на бъл­гар­с­ка­та поп­фолк пе­ви­ца Ка­ме­лия „Лу­да по те­бе“. На из­тек­ло­то ви­део в един мо­мент по вре­ме на пе­сен­та Джо­ко­вич из­вик­ва: „Всич­ки, всич­ки, бъл­га­ри, иде­мо!“и „Бъл­га­рия, Бъл­га­рия“, как­то и „Поз­д­рав за на­ши­те бъл­гар­с­ки бра­тя“.

Ви­де­о­то пре­диз­ви­ка ши­ро­ко от­ра­зя­ва­не в Бъл­га­рия, при­ме­се­но с гор­дост в ня­кои ме­дии. „Как пе­сен­та на Ка­ме­лия пле­ни Сър­бия и Джо­ко­вич“, на­пи­са facti.bg. „Джо­ко­вич поз­д­ра­ви ця­ла Бъл­га­рия с пе­сен на Ка­ме­лия“, обя­ви и „Ма­ри­ца“. По­пу­ляр­ност­та на „Лу­да по те­бе“в Сър­бия се дъл­жи на фил­ма „Южен вя­тър“, в кой­то тя зву­чи, но в из­пъл­не­ние на ет­ни­чес­ка­та бъл­гар­ка Габ­ри­е­ла Пей­чев, ро­де­на в сръб­с­кия Ди­мит­ров­г­рад. Ти­пич­но по бал­кан­с­ки, ко­ре­ни­те на хи­та са още по-ста­ри от 1999 г. - пре­ди то­ва има сръб­с­ки ори­ги­нал на Ле­па Бре­на - Luda za tobom от 1996 г. „От­къ­де за­поч­ва ис­то­ри­я­та на ме­ло­ди­я­та е труд­но да се ка­же, но ед­но е яс­но - гра­ни­ци­те на Бал­ка­ни­те чес­то са са­мо фик­тив­ни, ако го­во­рим за доб­ро­то пре­кар­ва­не и ве­се­лие след по­бе­да!“, обя­ви и „bTV но­ви­ни­те“. Щас­т­ли­ва от сръб­с­ка­та по­бе­да бе­ше и са­ма­та Ка­ме­лия, ко­я­то поз­д­ра­ви от­бо­ра на сръб­с­ки във Facebook със „Srec´na pobeda, momci!“и таг­на Но­вак Джо­ко­вич.

Доб­ро­съ­сед­с­ка­та друж­ба ще­ше да бъ­де пъл­на, ако сър­би­те бя­ха ми­на­ли са­мо с ед­на пе­сен. Но за­ед­но с „Лу­да по те­бе“зву­ча­ха и „Марш на Дри­на“и „Ви­дов­дан“, в ко­я­то се пее: „Къ­де­то и да оти­да, ви­на­ги се връ­щам. Ни­кой не мо­же да от­къс­не Ко­со­во от ду­ша­та ми.“Ко­е­то пък оби­ди пос­ла­ни­ка на Ко­со­во в Бъл­га­рия Eдон Ца­на и го на­ка­ра да пус­не гне­вен пост в Twitter. „След во­е­нен марш про­дъл­жи­ха с Ко­со­во. Мо­же да си по­бе­ди­тел на ATP, но дъл­бо­ко в се­бе си пак да си ос­та­неш при­ми­ти­вен, на­зад­ни­чав, обик­но­вен бал­кан­с­ки шо­ви­нист. Нес­лу­чай­но Но­вак Джо­ко­вич е най-мал­ко ха­рес­ва­ни­ят и оби­чан те­нис шам­пи­он в ис­то­ри­я­та“, обя­ви дип­ло­ма­тът. Ко­е­то пък от своя стра­на до­ве­де до ре­ак­ция от ба­ща­та на Джо­ко­вич Сър­джан, кой­то в сръб­с­ка те­ле­ви­зия за­я­ви, че как­то той, та­ка и Но­вак, и мно­го сър­би са на­ци­о­на­лис­ти: „Ви­на­ги Ко­со­во ще бъ­де в сър­це­то на Сър­бия.“Са­ми­ят Но­вак, чи­я­то май­ка има хър­ват­с­ко по­тек­ло, бе­ше кри­ки­ту­ван пре­ди вре­ме в Сър­бия за­ра­ди под­к­ре­па­та си за Хър­ва­тия по вре­ме на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по фут­бол в Ру­сия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria