Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

В ин­тер­вю за „Да­рик ра­дио“ми­нис­тъ­рът на вън­ш­ни­те ра­бо­ти Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва лан­си­ра ек­с­т­ра­ва­ган­т­на идея как да пад­не ви­зо­ви­ят ре­жим на САЩ за бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни - с „кам­па­ния, в ко­я­то до­ри хо­ра, ко­и­то ня­мат на­ме­ре­ние да пъ­ту­ват до САЩ, но имат доб­ро ви­зо­во до­сие, да кан­ди­дат­с­т­ват за ви­зи“. Та­ка ме­ха­нич­но би на­ма­лял про­цен­тът на от­ка­зи­те - от се­гаш­ни­те 9 на сто до изис­к­ва­ни­те под 3% за па­да­не на ви­зи­те. На прак­ти­ка оз­на­ча­ва да кан­ди­дат­с­т­ват още де­сет­ки хи­ля­ди ду­ши. Вън­ш­на­та ми­нис­тър­ка не уточ­ни да­ли да­нъ­коп­лат­ци­те тряб­ва да по­е­мат раз­хо­ди­те по фал­ши­во­то кан­ди­дат­с­т­ва­не - око­ло 160 до­ла­ра на чо­век. „То­ва са нап­ра­ви­ли по­ля­ци­те - аз от аме­ри­кан­с­ка­та пос­ла­нич­ка го знам“, оп­рав­да се по-къс­но пред БНТ За­ха­ри­е­ва, след кри­ти­ки­те, че при­зо­ва­ва пуб­лич­но граж­да­ни­те да учас­т­ват в пдоб­на кам­па­ния. На­ис­ти­на в Пол­ша ви­зо­ви­ят ре­жим със САЩ ско­ро ще от­пад­не след по­доб­на кам­па­ния, ини­ци­и­ра­на оба­че от аме­ри­кан­с­ко­то по­сол­с­т­во с бла­гос­ло­ви­я­та на До­налд Тръмп, кой­то смя­та Вар­ша­ва за най-важ­ния съ­юз­ник на САЩ в Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па. Ко­е­то не пра­ви ло­ги­ка­та на на­чи­на­ни­е­то по-мал­ко спор­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.