Capital

Но­ви­те идеи

-

В раз­га­ра на кри­за­та в Пер­ник за­поч­на­ха да се хвър­лят все­въз­мож­ни идеи в прос­т­ран­с­т­во­то за спра­вя­не­то с проб­ле­ма. По вре­ме на за­се­да­ние на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет се обя­ви въз­мож­ност­та всич­ки ВиК дру­жес­т­ва да се обе­ди­нят в един хол­динг. Ре­ги­о­нал­ни­ят зам.-ми­нис­тър Ни­ко­лай Нан­ков спо­де­ли и идея да се вка­ра ре­гу­ла­то­рът в ми­нис­тер­с­т­во­то и КЕВР ве­че да не дейс­т­ва как­то до­се­га. То­ва зву­чи до­ри стра­хо­ви­то - съ­що­то ми­нис­тер­с­т­во, ко­е­то не при­поз­на­ва кон­т­рол­на­та си дей­ност, ще тряб­ва да я ре­гу­ли­ра. Да не го­во­рим, че то­ва е аб­со­лю­тен кон­ф­ликт на ин­те­ре­си. Раз­ра­бот­ва се и нов за­кон за во­ди­те, кой­то да бъ­де пред­с­та­вен през ап­рил. Те­зи мер­ки оба­че ня­ма как да ре­шат проб­ле­ми­те на сек­то­ра, ко­мен­ти­рат ек­с­пер­ти пред „Ка­пи­тал“. Нуж­на е реформа, но вът­ре в дру­жес­т­ва­та - оп­ти­ми­зи­ра­не на опе­ра­тив­ни­те раз­хо­ди и на­ма­ля­ва­не на тър­гов­с­ки­те за­гу­би чрез по­ви­со­ка съ­би­ра­е­мост, енер­гий­на ефек­тив­ност, из­мер­ва­не на те­чо­ве­те и це­ле­на­со­че­ни ре­мон­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria