Capital

Фи­нан­со­ви­те сис­те­ми на АПИС

Ви­на­ги мо­же­те да раз­чи­та­те на дос­то­вер­на, ак­ту­ал­на и ком­пе­тен­т­на ин­фор­ма­ция

- „Апис Ев­ро­па“АД, тел.: +359 2 923 98 00, www.apis.bg, office@apis.bg

АПИС ФИНАНСИ – спе­ци­а­ли­зи­ран, прак­ти­чес­ки на­со­чен соф­ту­е­рен мо­дул. Пред­ла­га пре­дел­но удоб­с­т­во и по­лез­ност за пот­ре­би­те­ля чрез съ­че­та­ва­не на из­чер­па­тел­на и дос­то­вер­на ин­фор­ма­ция с бо­га­та спра­воч­на ба­за > Ико­но­ми­чес­ки мо­де­ли, фис­ка­лен ре­жим, фи­нан­со­ви схе­ми и ана­ли­зи;

> Те­ма­тич­но пок­ри­тие на всич­ки сфе­ри на ико­но­ми­ка­та; > На­ци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни сче­то­вод­ни стан­дар­ти; > При­ла­га­не на ико­но­ми­чес­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во при но­во­въз­ник­на­ли ка­зу­си, ко­и­то до­се­га не са би­ли обект на тъл­ку­ва­не;

> Прак­ти­чес­ки при­ме­ри и съ­ве­ти по кон­к­рет­ни ка­зу­си и осо­бе­ни слу­чаи;

> Алтернатив­ни ре­ше­ния в об­ласт­та на ико­но­ми­ка­та, сче­то­вод­с­т­во­то, фи­нан­си­те и бю­дже­ти­ра­не­то; > Из­чис­ли­тел­ни мо­ду­ли за ав­то­ма­ти­зи­ра­но прес­мя­та­не на за­кон­на и до­го­вор­на лих­ва, ра­бот­на зап­ла­та, хо­но­ра­ри, оси­гу­ри­те­лен стаж и др.;

> Блан­ки и фор­му­ля­ри с въз­мож­ност за по­пъл­ва­не и от­пе­чат­ва­не.

АПИС ЕВ­РО ФИНАНСИ – мо­дул, пред­с­та­вящ ико­но­ми­чес­ка­та сис­те­ма на Ев­ро­пейс­кия съ­юз > Ико­но­ми­чес­ка­та и тър­гов­с­ка­та дей­ност в рег­ла­мен­ти­те и ди­рек­ти­ви­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз; > Ев­ро­пейс­ка фис­кал­на, со­ци­ал­на и биз­нес прак­ти­ка, ос­но­ва­на на ре­ше­ни­я­та на Съ­да на Ев­ро­пейс­кия съ­юз, вкл. де­ла от Бъл­га­рия;

> Ико­но­ми­чес­ки и фи­нан­со­ви опе­ра­ции, при­ла­га­ни в стра­ни­те - член­ки на ЕС;

> Меж­ду­на­род­ни стан­дар­ти за сче­то­вод­на, фи­нан­со­ва от­чет­ност и одит;

> Сис­те­ма­ти­зи­ра­на съ­деб­на прак­ти­ка с въз­мож­ност за прос­ле­дя­ва­не на де­ла с ед­на­къв пред­мет и с преп­рат­ки към ко­мен­та­ри­те;

> Пре­циз­ни из­чис­ли­тел­ни мо­ду­ли с вклю­че­на ва­ли­ди­за­ция на въ­ве­де­ни­те дан­ни.

TAX & FINANCIAL STANDARTS (T&FSt) – мо­дул за ев­ро­пейс­ки­те нор­ми и стан­дар­ти в сфе­ра­та на ико­но­ми­ка­та и фи­нан­си­те и тях­но­то при­ло­же­ние в прак­ти­ка­та > Ико­но­ми­чес­ки­те пра­ви­ла и прав­на­та рег­ла­мен­та­ция на тър­гов­с­ки­те и фи­нан­со­ви от­но­ше­ния в Ев­ро­пейс­кия общ па­зар;

> Ев­ро­пейс­ка фис­кал­на и биз­нес прак­ти­ка, ва­лид­на за дър­жа­ви­те член­ки;

> Ре­ше­ния, оп­ре­де­ле­ния, ста­но­ви­ща и дру­ги ак­то­ве на Съ­да на ЕС, на Об­щия съд и на Съ­да на пуб­лич­на­та служ­ба;

> Зак­лю­че­ни­я­та на Ге­не­рал­ния ад­во­кат за тъл­ку­ва­не и при­ла­га­не на ев­ро­пейс­ки­те изис­к­ва­ния от­нос­но раз­г­леж­да­на­та ма­те­рия, ко­и­то пред­хож­дат ре­ше­ни­я­та на Ев­ро­пейс­кия съд.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria