Capital

Без во­да ня­ма ин­дус­т­рия

Про­миш­ле­но­то во­дос­наб­дя­ва­не за­се­га е оси­гу­ре­но на по­ве­че­то мес­та в стра­на­та, но за ня­кои ком­па­нии има при­тес­не­ния

-

РР­а­бо­та или во­да. Та­зи ди­ле­ма ста­ва все по-осе­за­е­ма в Пер­ник, след ка­то ста­на яс­но, че пред­п­ри­я­ти­я­та в про­миш­ле­на­та зо­на на гра­да на­че­ло със „Сто­ма­на ин­дъс­т­ри“мо­гат да спрат ра­бо­та, ако не по­лу­чат во­да от язо­вир „Сту­де­на“.

Въп­ро­сът е ак­ту­а­лен и на дру­ги мес­та в стра­на­та, къ­де­то има язо­ви­ри с по­ни­жен обем и се пред­ла­гат ог­ра­ни­че­ния в про­миш­ле­но­то во­дос­наб­дя­ва­не. За­се­га кри­тич­ни зо­ни ня­ма, а и мно­го от пред­п­ри­я­ти­я­та имат алтернатив­ни во­до­из­точ­ни­ци. Но то­ва до­пъл­ни­тел­но по­ви­ша­ва нап­ре­же­ни­е­то и раз­к­ри­ва важ­ност­та на ВиК сек­то­ра.

Раз­де­ле­ни­ят Пер­ник

След въ­ве­де­ния рес­т­рик­ти­вен во­ден ре­жим в Пер­ник и спи­ра­не­то на во­до­по­да­ва­не­то към ин­дус­т­ри­я­та се ока­за, че ня­кои пред­п­ри­я­тия мо­гат да ог­ра­ни­чат или на­пъл­но да спрат ра­бо­та­та си, ко­е­то пък да за­сег­не зап­ла­ща­не­то на хи­ля­ди пер­ни­ча­ни. За­ра­ди то­ва син­ди­ка­ти­те по­ис­ка­ха все пак да бъ­дат от­пус­на­ти оп­ре­де­ле­ни ко­ли­чес­т­ва, кон­к­рет­но на „Сто­ма­на ин­дъс­т­ри“око­ло 6 хил. куб.м во­да на ден, за да се га­ран­ти­ра ра­бот­ни­ят про­цес.

„На­дя­вам се, че ня­ма опас­ност про­из­вод­с­т­во­то да спре, ако не ни да­дат во­да от „Сту­де­на“, но то­ва за­ви­си от мно­го фак­то­ри - да­ли ще има ва­ле­жи, да­ли ня­ма да е мно­го сту­де­но и да зам­ръз­не во­да­та. Ка­то ця­ло не би тряб­ва­ло да се стиг­не до спи­ра­не на „Сто­ма­на ин­дъс­т­ри“, но мо­же да се на­ма­ли про­из­вод­с­т­во­то“, ка­за пред „Ка­пи­тал“Ан­тон Пет­ров, пред­с­та­ви­тел на Viohalco, соб­с­т­ве­ник на пред­п­ри­я­ти­е­то.

Що се от­на­ся до дру­ги­те ефек­ти, то мал­ки­ят биз­нес в гра­до­ве­те стра­да най-пря­ко. Нап­ри­мер коз­ме­тич­ни­те и фри­зьор­с­ки­те са­ло­ни в Пер­ник бук­вал­но не ра­бо­тят за­ра­ди лип­са­та на пос­то­ян­но во­до­по­да­ва­не. Проб­лем мо­же да се по­я­ви и за за­ве­де­ни­я­та, как­то и за учи­ли­ща, бол­ни­ци, дет­с­ки гра­ди­ни. Не­ле­по­то в слу­чая е, че до та­къв проб­лем въ­об­ще не тряб­ва­ше да се сти­га, тъй ка­то са­мо на 20 км от Пер­ник има ог­ро­мен язо­вир, пос­т­ро­ен точ­но за про­миш­ле­ни­те нуж­ди на гра­да. Ста­ва ду­ма за „Пче­ли­на“, кой­то в мо­мен­та е пъ­лен до­го­ре и раз­по­ла­га с 20 пъ­ти по­ве­че во­да от „Сту­де­на“. Са­мо че не­об­хо­ди­ма­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра за из­пол­з­ва­не­то на та­зи во­да лип­с­ва.

Под­гот­ве­ни за кри­за

Ед­ни от най-го­ле­ми­те про­миш­ле­ни кон­су­ма­то­ри на во­да са те­цо­ве­те и ми­ни­те в ком­п­лек­са „Ма­ри­ца-из­ток“край Ста­ра За­го­ра. Те се снаб­дя­ват от спе­ци­ал­но из­г­ра­де­ни­те за цел­та язо­ви­ри „Ро­зов кла­де­нец“и „Ов­ча­ри­ца“. Въп­ре­ки на­ма­ле­ни­те ни­ва на во­до­е­ми­те по офи­ци­ал­ни дан­ни към мо­мен­та при тях ня­ма опас­ност - во­ди­те в „Ро­зов кла­де­нец“до­ри се уве­ли­ча­ват през пос­лед­ния ме­сец.

Мно­го по-се­ри­оз­но оба­че из­г­леж­да по­ло­же­ни­е­то за ин­дус­т­ри­ал­ния ре­ги­он край Дев­ня. Про­миш­ле­но во­дос­наб­дя­ва­не там се оси­гу­ря­ва от язо­вир „Ге­ор­ги Трай­ков“(на­ри­чан още язо­вир „Цо­не­во“). Не­го­ви­ят обем е на ед­на тре­та и по ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“от пред­п­ри­я­тия, ко­и­то се снаб­дя­ват от не­го, влас­ти­те са им ка­за­ли, че в язо­ви­ра има во­да за по­не 10 ме­се­ца. В та­зи връз­ка от „Сол­вей Со­ди“обяс­ни­ха за „Ка­пи­тал“, че в слу­чай на не­дос­тиг на во­да по раз­лич­ни при­чи­ни съ­щес­т­ву­ва по­тен­ци­а­лен риск за ог­ра­ни­ча­ва­не на про­из­вод­с­т­во­то на за­во­да. „Ка­то пре­ван­тив­на мяр­ка пра­вим мо­ни­то­ринг на си­ту­а­ци­я­та в пос­то­я­нен кон­такт с ръ­ко­вод­с­т­во­то на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, каз­ват още от пред­п­ри­я­ти­е­то и по­соч­ват, че ка­то алтернатив­ни из­точ­ни­ци за крат­кос­роч­но пот­реб­ле­ние мо­гат да се из­пол­з­ват язо­ви­ри­те „Тръс­ти­ко­во“и „Елеш­ни­ца“с ка­па­ци­тет на во­ди­те от съ­от­вет­но са­мо 20 млн.

м3 и 10,5 млн. м3. „Из­пол­з­ва­не­то на те­зи алтернатив­ни из­точ­ни­ци оба­че по­ра­ди ви­со­ка­та мът­ност и съ­дър­жа­ние на хло­ри­ди във во­ди­те би зат­руд­ни­ло про­из­вод­с­т­ве­ния про­цес“, обяс­ня­ват още от дев­нен­с­кия за­вод.

Друг от го­ле­ми­те за­во­ди в ре­ги­о­на - „Дев­ня Ци­мент“, съ­що не мо­же да ра­бо­ти без во­да, ко­я­то да ох­лаж­да пе­щи­те. От пред­п­ри­я­ти­е­то, ко­е­то се снаб­дя­ва от язо­вир „Цо­не­во“, каз­ват, че от ня­кол­ко го­ди­ни имат соб­с­т­вен во­до­из­точ­ник и ня­мат при­тес­не­ния от на­ма­ля­ва­щия обем в язо­ви­ра.

Хи­по­те­тич­ни­ят проб­лем има и при язо­вир „Ти­ча“, чи­е­то ни­во съ­що е нис­ко, но той не би бил зап­ла­ха за за­во­ди­те на „Ал­ко­мет“и „Кар­л­с­берг“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria