Capital

Не ви тряб­ва да зна­е­те

Как ин­фор­ма­ци­я­та за то­ва как­ви от­па­дъ­ци и кой ги вна­ся в Бъл­га­рия се ока­за най-па­зе­на­та тай­на в дър­жа­ва­та

- Ав­тор Ро­сен Бо­сев | rossen.bossev@capital.bg

Как ин­фор­ма­ци­я­та за то­ва как­ви от­па­дъ­ци и кой ги вна­ся в Бъл­га­рия се ока­за най-па­зе­на­та тай­на в дър­жа­ва­та

Бъл­га­рия.

Те­ма­та е важ­на по две при­чи­ни: > по­доб­на прак­ти­ка съз­да­ва ре­ал­на опас­ност за окол­на­та сре­да, а от­там за здра­ве­то на граж­да­ни­те > има се­ри­оз­ни съм­не­ния, че се ге­не­ри­ра ко­руп­ция в пуб­лич­на­та власт.

По та­зи при­чи­на въп­ро­си­те как­ви от­па­дъ­ци се вна­сят и от­къ­де, кой ги вна­ся и как­во се случ­ва с тях са ис­тин­с­ки важ­ни.

Ми­на­лия ав­густ „Ка­пи­тал“по­ис­ка от ми­нис­тъ­ра на окол­на­та сре­да и во­ди­те Не­но Ди­мов дос­тъп до всич­ки фор­му­ля­ри, ко­и­то ми­нис­тер­с­т­во­то съ­би­ра по си­ла­та на ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, за внос на от­па­дъ­ци от Бъл­га­рия. Въп­рос­ни­те до­ку­мен­ти съ­дър­жат пъл­на ин­фор­ма­ция за про­це­са по внос на от­па­дъ­ци ка­то пре­воз­вач, вно­си­тел, ге­не­ра­тор на от­па­дъ­ци­те, опи­са­ние на от­па­дъ­ци­те, мяс­то и на­чин на опол­зот­во­ря­ва­не­то им. С дру­го за­пит­ва­не, от­но­во по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция, по­ис­ках­ме ин­фор­ма­ция за всич­ки фир­ми, ко­и­то са внес­ли от­па­дъ­ци през пос­лед­ни­те пет го­ди­ни, ви­да на от­па­дъ­ка и стра­на­та на про­из­ход.

За­яв­ле­ни­я­та бя­ха преп­ра­те­ни от МОСВ в Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция по окол­на­та сре­да и во­ди­те, ко­я­то от­ка­за да пре­дос­та­ви ин­фор­ма­ция. Мо­ти­ви­те, ко­и­то ди­рек­то­рът на аген­ци­я­та Ге­ор­ги Бал­чев из­тък­на - „по­ис­ка­на­та ин­фор­ма­ция не е об­щес­т­ве­на, за­що­то не да­ва въз­мож­ност на граж­да­ни­те да си със­та­вят соб­с­т­ве­но мне­ние“, а ос­вен то­ва е и тър­гов­с­ка тай­на.

И два­та от­ка­за на ИАОС бя­ха от­ме­не­ни от Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд - Со­фия-град, кой­то с влез­ли

Аген­ци­я­та по окол­на­та сре­да и во­ди­те се опит­ва да пре­раз­г­леж­да съ­деб­ни ре­ше­ния, за да скрие ин­фор­ма­ция за вно­са на бок­лук.

в си­ла ре­ше­ния от де­кем­в­ри и яну­а­ри за­дъл­жи ин­с­ти­ту­ци­я­та да пре­дос­та­ви ин­фор­ма­ция.

Съ­дът е ка­те­го­ри­чен - ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то тър­сим, е свър­за­на с опаз­ва­не на окол­на­та сре­да и дос­тъ­път до нея е част от га­ран­ти­ра­но­то от кон­с­ти­ту­ци­я­та „пра­во на граж­да­ни­те на здра­вос­лов­на и бла­гоп­ри­ят­на окол­на сре­да в съ­от­вет­с­т­вие с ус­та­но­ве­ни­те стан­дар­ти и нор­ма­ти­ви, ко­е­то пра­во включ­ва и пра­во­то на ин­фор­ма­ция за окол­на­та сре­да“.

Сро­кът да по­лу­чим дос­тъп до фор­му­ля­ри­те из­те­че още в края на ми­на­ла­та го­ди­на, но от ИАОС ни уве­до­ми­ха, че им тряб­ват още де­сет дни, за да пре­дос­та­вят по­ис­ка­на­та ин­фор­ма­ция. И то­зи срок из­те­че, но вмес­то ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то Ге­ор­ги Бал­чев бе­ше за­дъл­жен от съ­да да ни пре­дос­та­ви, по­лу­чих­ме не­го­во за­пит­ва­не до На­ци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки ин­с­ти­тут, в ко­е­то пи­та да­ли слу­чай­но ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то тър­сим, не е ста­тис­ти­чес­ка. То­зи въп­рос е об­съ­ден от съ­да и оче­вид­но Бал­чев пра­ви опит да ту­па топ­ка­та. Или ка­за­но на пра­вен език - да не из­пъл­ни съ­деб­но­то ре­ше­ние.

Пред­се­да­те­лят на НСИ Сер­гей Цве­тар­с­ки от­го­во­ри на за­пит­ва­не на „Ка­пи­тал“, че ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то сме по­ис­ка­ли, не е по За­ко­на за ста­тис­ти­ка­та, а по За­ко­на за уп­рав­ле­ние на от­па­дъ­ци­те и НСИ ня­ма от­но­ше­ние към нея.

Ад­во­кат Алек­сан­дър Ка­шъ­мов, ръ­ко­во­ди­тел на прав­ния екип на „Прог­ра­ма дос­тъп до ин­фор­ма­ция“, кой­то кон­сул­ти­ра „Ка­пи­тал“по то­зи ка­зус, ко­мен­ти­ра, че ИАОС на прак­ти­ка се опит­ва да пре­раз­г­ле­да съ­деб­но­то ре­ше­ние, в ко­е­то яс­но е ка­за­но ка­къв е ха­рак­те­рът на ин­фор­ма­ци­я­та - об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.

„От­к­ло­ня­вай­ки се от те­зи ука­за­ния, Ге­ор­ги Бал­чев не из­пъл­ня­ва съ­деб­но­то ре­ше­ние, при по­ло­же­ние че ин­фор­ма­ци­я­та е и от зна­че­ние за здра­ве­то на хо­ра­та и бла­гоп­ри­ят­на­та окол­на сре­да“, ко­мен­ти­ра още адв. Ка­шъ­мов.

Спо­ред адв. Ка­шъ­мов ка­зу­сът е от слу­ча­и­те, в ко­и­то га­ран­ти­ра­но­то с кон­с­ти­ту­ци­я­та пра­во на дос­тъп до ин­фор­ма­ция не е са­мо за оси­гу­ря­ва­не на проз­рач­ност и от­чет­ност на власт­та, но и за раз­к­ри­ва­не на фак­ти от зна­че­ние за здра­ве­то на хо­ра­та. „Не­из­пъл­не­ни­е­то на вляз­ло в си­ла съ­деб­но ре­ше­ние (ре­ше­ния по 2 де­ла всъщ­ност) в слу­чая е лак­мус за със­то­я­ние на ин­с­ти­ту­ция на из­пъл­ни­тел­на­та власт, при ко­е­то се де­мон­с­т­ри­ра ед­нов­ре­мен­но пре­неб­ре­же­ние към из­пъл­ни­тел­на­та си­ла на акт на съ­деб­на­та власт, по­газ­ва­не на кон­с­ти­ту­ци­он­но за­щи­те­но пра­во (дос­тъп до ин­фор­ма­ция) и за­щи­та на не­чии час­т­ни ин­те­ре­си сре­щу пра­во­то на хо­ра­та на чис­та и здра­вос­лов­на окол­на сре­да, ко­мен­ти­ра още той.

Ге­ор­ги Бал­чев е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ИАОС и е от кво­та­та на „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“. Бал­чев е от дви­же­ни­е­то „БГ Пат­ри­от“, ко­е­то се свър­з­ва с Пет­ко Дюл­ге­ров (об­ви­ня­ем за пос­ред­ни­чес­т­во­то при пре­да­ва­не­то на под­ку­па на бив­шия кмет на „Мла­дост“Де­сис­ла­ва Иван­че­ва), а не­гов ня­ко­га­шен ръ­ко­во­ди­тел е Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев (бивш ди­рек­тор на Дър­жав­на­та аген­ция за бъл­га­ри­те в чуж­би­на, за­дър­жан и об­ви­нен от про­ку­ра­ту­ра­та за под­ку­пи).

„Ка­пи­тал“по­тър­си Ге­ор­ги Бал­чев за ин­тер­вю, но от ИАОС не от­го­во­ри­ха на за­пит­ва­не­то.

 ??  ??
 ?? | сним­ка Ни­ко­лай Дой­чи­нов ?? Бъл­га­рия труд­но се спра­вя с уп­рав­ле­ни­е­то на соб­с­т­ве­ни­ци­те си от­па­дъ­ци, но се прев­ръ­ща в сме­ти­ще­то на Ев­ро­па
| сним­ка Ни­ко­лай Дой­чи­нов Бъл­га­рия труд­но се спра­вя с уп­рав­ле­ни­е­то на соб­с­т­ве­ни­ци­те си от­па­дъ­ци, но се прев­ръ­ща в сме­ти­ще­то на Ев­ро­па
 ??  ?? Та­зи ин­фор­ма­ция не да­ва на граж­да­ни­те въз­мож­ност да си със­та­вят соб­с­т­ве­но мне­ние. Ге­ор­ги Бал­чев, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ИАОС
Та­зи ин­фор­ма­ция не да­ва на граж­да­ни­те въз­мож­ност да си със­та­вят соб­с­т­ве­но мне­ние. Ге­ор­ги Бал­чев, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ИАОС

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria