Capital

Мач без ре­фер за язо­вир „Беб­реш“

- текст Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg Ве­ли­на Гос­по­ди­но­ва | velina.gospodinov­a@capital.bg сним­ки Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва | tsvetelina.belutova@capital.bg

Бо­тев­г­рад е ед­на от по­тен­ци­ал­ни­те точ­ки за вод­на кри­за със сил­но на­ма­ле­лия обем на язо­вир „Беб­реш“

Бо­тев­г­рад е ед­на от по­тен­ци­ал­ни­те точ­ки за вод­на кри­за със сил­но на­ма­ле­лия обем на язо­вир „Беб­реш“

От­д­ръп­ва­не­то на во­да­та раз­к­ри­ва кон­ф­лик­ти, биз­нес ин­те­ре­си и бор­ба­та за власт в гра­да.

“Зна­е­те ли за­що во­да­та те­че“, по­пи­тал слу­жи­те­лят на ВиК - Бо­тев­г­рад, же­на­та, ко­я­то се е оба­ди­ла в дру­жес­т­во­то, за да съ­об­щи за ава­рия с тръ­боп­ро­во­да пред къ­ща­та й. След от­го­во­ра й, че не знае, слу­жи­те­лят каз­ва: „За­що­то има во­да.“Ди­а­ло­гът е от­п­ре­ди ня­кол­ко го­ди­ни. Раз­каз­ва го тех­ни­чес­ко­то ли­це на ВЕЦ „Беб­реш“, до­ка­то по­каз­ва зат­ре­ве­ния ка­нал, от­къ­де­то из­ти­ча из­пол­з­ва­на­та от цен­т­ра­ла­та во­да от язо­вир „Беб­реш“към ед­но­и­мен­на­та ре­ка, и по ду­ми­те му е до­ка­за­тел­с­т­во, че ВЕЦ-ът от­дав­на не е ра­бо­тил.

Съ­о­ръ­же­ни­е­то, соб­с­т­ве­ност на ба­ща­та на бив­шия ге­не­ра­лен ди­рек­тор на „Лу­койл Бъл­га­рия“Ва­лен­тин Зла­тев - Ва­сил, е на­път да раз­па­ли ис­тин­с­ка вой­на в гра­да. Пър­во кме­тът Иван Га­ва­лю­гов обя­ви, че Бо­тев­г­рад е зап­ла­шен от вод­на кри­за, по­доб­но на Пер­ник, и за то­ва ос­нов­на ви­на има ВЕЦ-ът. Ва­лен­тин Зла­тев пък му от­го­во­ри, че за чув­с­т­ви­тел­но на­ма­ле­лия обем на язо­ви­ра е ви­нов­но об­щин­с­ко­то дру­жес­т­во ВиК „Беб­реш“, ко­е­то от­чи­та пот­реб­ле­ние от 2.5 млн. ку­би­ка на ме­сец, а от на­се­ле­ни­е­то се съ­би­рат па­ри за 9 млн. ку­би­ка, ка­то дру­жес­т­во­то из­пол­з­ва во­доп­ро­во­да на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“и по­да­ва пи­тей­на­та во­да на бо­тев­г­рад­ча­ни неп­ре­чис­те­на. Спо­ред биз­нес­ме­на „та­зи схе­ма“дейс­т­ва на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та от 2016 г., а те­зи, ко­и­то я при­ла­гат кмет­с­ки­ят екип, са „ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па“. И на­ре­че Га­ва­лю­гов „оли­гарх“, за­що­то, ос­вен че е кмет, при­те­жа­ва и мес­т­ни ме­дии.

Раз­мя­на­та на ос­т­ри реп­ли­ки меж­ду два­ма­та в цен­т­рал­ни­те ме­дии по­ро­ди раз­лич­ни вер­сии кой е ви­но­вен за из­точ­ва­не­то на язо­вир „Беб­реш“- ВЕЦ-ът, мес­т­но­то ВиК или дру­жес­т­во­то „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, ко­е­то сто­па­нис­ва язо­ви­ра. В прес­т­рел­ка­та бе­ше вклю­чен и мес­т­ни­ят об­щин­с­ки бас­кет­бо­лен от­бор „Бал­кан“, чи­и­то фе­но­ве из­ля­зо­ха на про­тест сре­щу из­точ­ва­не­то на во­до­е­ма и в за­щи­та

на кме­та, бивш бас­кет­бо­лист, след ка­то Зла­тев, кой­то е соб­с­т­ве­ник на бас­кет­бол­ния „Лев­с­ки Лу­койл“, об­ви­ни ти­ма от Бо­тев­г­рад, че пла­ща сим­во­лич­ни да­нъ­ци. Спо­ред хо­ра от об­щи­на­та раз­ра­зи­ла­та се ме­дий­на бит­ка е прос­то епи­зод от вой­на­та меж­ду биз­нес­ме­на и кме­та още от пре­диш­ния му ман­дат. Те при­пом­нят кри­за с во­да­та през 2016 г., ко­га­то ни­во­то на язо­вир „Беб­реш“дос­тиг­на­ло мър­т­вия си обем, но то­га­ва от об­щи­на­та са из­пол­з­ва­ли раз­лич­ни во­до­из­точ­ни­ци, с ко­и­то по­ло­же­ни­е­то е би­ло ов­ла­дя­но и не е има­ло ре­жим. Най-още­те­ни са би­ли жи­ве­е­щи­те по гор­ни­те ета­жи на бло­ко­ве­те, до­къ­де­то во­да­та не е дос­ти­га­ла.

Въз­ро­ди­ха се и спе­ку­ла­ци­и­те от то­га­ва, че част от во­да­та от язо­ви­ра се от­к­ло­ня­ва към во­до­е­ма до хо­те­ла на Ва­лен­тин Зла­тев в Пра­вец.

На пос­лед­ни­те мес­т­ни из­бо­ри кме­тът на Бо­тев­г­рад, кой­то спе­че­ли пър­вия си ман­дат ка­то не­за­ви­сим, се яви с ре­гис­т­ра­ци­я­та на пар­тия „Мир“, без да чле­ну­ва в нея. Не­го­ви опо­нен­ти бя­ха кан­ди­да­тът на ГЕРБ Са­шо Ве­зен­ков, кой­то дъл­ги го­ди­ни от­го­ва­ря­ше за спор­т­ни­те клу­бо­ве на „Лу­койл“, и из­к­лю­че­ни­ят от ГЕРБ бивш кмет от уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев. Ин­т­ри­га­та за кмет­с­кия пост се ре­ши още на пър­вия тур с по­бе­да­та на Га­ва­лю­гов.

Не­за­ви­си­мо от при­чи­ни­те опас­ност­та от но­ва вод­на кри­за и изяв­ле­ни­е­то на кме­та, че во­да в язо­вир „Беб­реш“има са­мо за два ме­се­ца, съ­бу­ди спо­ме­ни­те на бо­тев­г­рад­ча­ни за 2016 г., ко­га­то язо­ви­рът е пре­съх­нал тол­ко­ва, че от дъ­но­то му са се виж­да­ли зах­вър­ле­ни ав­то­мо­би­ли. От­д­ръп­ва­не­то на во­да­та за­се­га ва­ди на по­вър­х­ност­та кон­ф­лик­ти на биз­нес ин­те­ре­си и бор­ба­та за власт в Бо­тев­г­рад. И, раз­би­ра се, тра­гич­но­то със­то­я­ние на ак­ти­ви­те на дър­жав­но­то „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“(под шап­ка­та на зе­ме­дел­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во) и на об­щин­с­ки­те дру­жес­т­ва ка­то ВиК „Беб­реш“.

ВЕЦ ка­сич­ка

Язо­вир „Беб­реш“съ­щес­т­ву­ва от 1987 г. Той е с обем 15 млн. ку­би­ка и пър­во­на­чал­но­то му пред­наз­на­че­ние е за про­миш­ле­ни и на­по­и­тел­ни це­ли. Пре­ди да за­поч­не да чер­пи во­да от язо­ви­ра, гра­дът раз­по­ла­га със соб­с­т­ве­ни во­до­из­точ­ни­ци. Ста­ва един от кли­ен­ти­те на язо­ви­ра с раз­ре­ши­тел­но да пол­з­ва 2.5 млн. ку­би­ка во­да го­диш­но. ВиК „Беб­реш“оба­че все още има дос­та­тъч­но соб­с­т­ве­ни во­до­из­точ­ни­ци и ос­нов­но ля­то­то и зи­ма­та се на­ла­га да се пол­з­ва во­да от язо­ви­ра, обяс­ня­ва уп­ра­ви­те­лят на дру­жес­т­во­то Цве­то­зар Гав­ри­лов. Част от во­да­та на язо­ви­ра оти­ва за на­по­я­ва­не, ка­то има и още ня­кол­ко мал­ки кли­ен­ти.

През 2014 г. се по­я­вя­ва нов пре­тен­дент за во­да­та - мал­ка­та вод­но­е­лек­т­ри­чес­ка цен­т­ра­ла, про­ект на „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“, соб­с­т­ве­ност на „Аг­ро­холд“, ко­я­то се уп­рав­ля­ва от ба­ща­та на Ва­лен­тин Зла­тев - Ва­сил. Раз­ре­ши­тел­но­то на ВЕЦ-а му да­ва пра­во да пол­з­ва 18.3 млн. ку­би­ка во­да на го­ди­на, ка­то ня­ма пра­во да ра­бо­ти, ако во­да­та в язо­вир „Беб­реш“пад­не под оп­ре­де­ле­но ко­ли­чес­т­во - 7.62 мет­ра под ко­та пре­лив­ник, обяс­ня­ва Ве­се­ли­на Фи­ли­по­ва, уп­ра­ви­тел на „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“. Пър­во­на­чал­но ог­ра­ни­че­ни­е­то е би­ло 5 мет­ра под ръ­ба на пре­лив­ни­ка, но през 2017 г. е на­ма­ле­но, каз­ват от об­щи­на­та.

ВЕЦ-ът про­да­ва елек­т­ро­е­нер­ги­я­та си на „ЧЕЗ Елек­т­ро Бъл­га­рия“с до­го­во­ра за из­ку­пу­ва­не­то й от 2016 г. За про­из­вод­с­т­во­то на енер­ги­я­та дру­жес­т­во­то има до­го­вор със соб­с­т­ве­ни­ка на язо­вир „Беб­реш“- „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, на ко­е­то пла­ща

скром­ни­те 3.1 лв. на 1000 ку­би­ка во­да (0.0031 лв./м3). Пла­ща и так­са и во­до­пол­з­ва­не към Ба­сей­но­ва ди­рек­ция. А ко­га­то цен­т­ра­ла­та не ра­бо­ти - раз­хо­ди­те са са­мо за зап­ла­ти на три­ма ду­ши, каз­ва още Фи­ли­по­ва.

По ду­ми­те на уп­ра­ви­те­ля на „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“ин­вес­ти­ци­я­та във ВЕЦ-а е 1 млн. лв. През 2014 г. цен­т­ра­ла­та е на чис­та пе­чал­ба от 363.4 хил. лв., за 2015 г. - 343 хил. лв., а за 2016 г. - 297 хил. лв. (чис­ла­та се виж­дат в ис­ко­ва мол­ба до съ­да). Или са­мо за три го­ди­ни чис­та­та пе­чал­ба е об­що мал­ко над 1 млн. лв. и то при ло­ша 2016 г. Ед­на от те­о­ри­и­те око­ло скан­да­ли­те за во­да­та на Бо­тев­г­рад е, че ня­кой е под­вел Ва­лен­тин Зла­тев, обе­ща­вай­ки му мно­го по-го­ле­ми пе­чал­би от ВЕЦ-а, ко­и­то за­поч­ват да се из­па­ря­ват в су­хо вре­ме, а скан­да­ли­те меж­ду пол­з­ва­те­ли­те на во­да - да се сгъс­тя­ват.

Во­да­та на раз­до­ра

През 2016 г. язо­ви­рът пре­съх­ва. Как­то и се­га кме­тът об­ви­ня­ва Зла­тев за из­точ­ва­не­то на язо­ви­ра. Га­ва­лю­гов стъп­ва на справ­ки, ко­и­то по­каз­ват, че от 2014 г. е има­ло ме­се­ци, в ко­и­то ВЕЦ-ът е ра­бо­тил, въп­ре­ки че во­да­та е би­ла под поз­во­ле­на­та ко­та, ка­то най-фра­пи­ра­ща е справ­ка­та за 2016 г., ко­га­то ме­се­ци на­ред ВЕЦ-ът ра­бо­ти из­вън за­да­де­ни­те па­ра­мет­ри, но не е спрян.

Зла­тев на свой ред кон­т­ра­а­та­ку­ва и „Аг­ро­ин­же­не­ринг 90“, до­ри за­веж­да де­ло сре­щу об­щин­с­ко­то ВиК „Беб­реш“, ка­то го об­ви­ня­ва за про­пус­на­ти­те си пол­зи, тъй ка­то язо­ви­рът е пра­зен и ВЕЦ-ът не мо­же да ра­бо­ти. „Оказ­ва се, че ви­нов­ник за със­то­я­ни­е­то на язо­вир „Беб­реш“е тър­гов­с­ко­то дру­жес­т­во „ВиК - Беб­реш“, пи­ше в ис­ко­ва­та си мол­ба до ок­ръж­ния со­фийс­ки съд фир­ма­та, пре­тен­ди­рай­ки за 100 хил. лв. ка­то час­ти­чен иск от общ в раз­мер на 432 хил. лв., пред­с­тав­ля­ва­щи част от вре­ди­те под фор­ма­та на не­ре­а­ли­зи­ра­на пе­чал­ба за вре­ме­то от 01.09 до 31.10.2016 г. По­со­че­на­та при­чи­на е неп­ра­во­мер­но­то по­ве­де­ние на от­вет­ни­ка, из­ра­зя­ва­що се в не­рег­ла­мен­ти­ра­но­то из­точ­ва­не на во­да­та от язо­ви­ра. Ис­кът стъп­ва на то­ва, че ВиК „Беб­реш“пол­з­ва­ло во­да­та от язо­ви­ра не­за­кон­но, без да е на­ли­це дейс­т­ващ до­го­вор за дос­тав­ка на ус­лов­но чис­та во­да от дос­тав­чи­ка „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“.

От­дел­но в мес­т­ност­та Че­ка­ни­ца, в бли­зост до пре­чис­т­ва­тел­на­та стан­ция на „ВиК Беб­реш“, об­щин­с­ко­то дру­жес­т­во би­ло из­г­ра­ди­ло не­рег­ла­мен­ти­ра­но бай­пас меж­ду соб­с­т­ве­ния си во­доп­ро­вод (кой­то не се из­пол­з­вал и бил със спрян во­до­мер) и то­зи на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, кой­то е за на­по­и­тел­ни нуж­ди. Та­ка не се е из­мер­ва­ло ко­ли­чес­т­во­то на во­да­та, ко­я­то е пол­з­ва­ло ВиК дру­жес­т­во­то, а та­зи не­поз­во­ле­на връз­ка ос­вен то­ва би­ла в ло­шо със­то­я­ние и от­там из­ти­ча­ло ог­ром­но ко­ли­чес­т­во во­да. То­ва не бил и един­с­т­ве­ни­ят не­за­ко­нен бай­пас.

Бай­па­си без во­до­ме­ри

Бай­па­си­те око­ло Бо­тев­г­рад са не­що, чи­е­то съ­щес­т­ву­ва­не ни­кой не ос­пор­ва. „Ко­га­то ста­нах уп­ра­ви­тел на ВиК „Беб­реш“през 2016 г., за­ва­рих 17 връз­ки, още от со­ци­а­лиз­ма, към тръ­ба­та на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, каз­ва уп­ра­ви­те­лят на ВиК дру­жес­т­во­то Цве­то­зар Гав­ри­лов. „За­ед­но с дър­жав­на­та ком­па­ния пре­къс­нах­ме по­ве­че­то от тях и ос­та­на­ха осем. За тях е не­въз­мож­но да бъ­дат пре­къс­на­ти, за­що­то на прак­ти­ка ня­ма друг на­чин да бъ­де по­да­ва­на во­да от язо­ви­ра. Те­зи връз­ки са опи­са­ни в до­го­во­ра меж­ду „ВиК“и „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“и са рег­ла­мен­ти­ра­ни“, обяс­ня­ва още той. Проб­лем през го­ди­ни­те се оказ­ват не тол­ко­ва бай­па­си­те, кол­ко­то лип­са­та на от­чет­ност и на во­до­ме­ри по тях. „Ня­ма уре­ди за из­мер­ва­не, пла­ща­ме на ба­за до­го­вор. „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“е фа­ли­ра­ло, а на те­зи но­ви връз­ки тряб­ва да се сло­жат во­до­ме­ри“, каз­ва Гав­ри­лов, ка­то по ду­ми­те му за въп­рос­ни­те осем от­к­ло­не­ния то­ва ще ст­ру­ва 50 - 70 хил. лв. Без во­до­ме­ри во­да­та се из­чис­ля­ва или на ба­за 1.5 млн. ку­би­ка пот­реб­ле­ние, или на ба­за раз­ре­ши­тел­но­то от Ба­сей­но­ва ди­рек­ция - 2.5 млн. ку­би­ка.

Лип­са­та на от­чет­ност от­ва­ря ши­ро­ко вра­та­та за вся­как­ви смет­ки. Об­ви­не­ни­я­та към ВиК дру­жес­т­во­то се ба­зи­рат на ин­фор­ма­ция от „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“за гу­бе­щи се ко­ли­чес­т­ва во­да от язо­ви­ра, ко­и­то за 2019 г. са 8 млн. ку­би­ка.

Как ста­ва то­ва? От язо­ви­ра из­ли­за ед­на тръ­ба и „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“имат во­до­ме­ри към дру­ги­те си кли­ен­ти, вклю­чи­тел­но ВЕЦ-а, с из­к­лю­че­ние на ВиК опе­ра­то­ра. Та­ка раз­ли­ка­та във во­да­та на прин­ци­па на из­к­люч­ва­не­то се па­да на ВиК. „Са­мо че „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“не от­чи­тат как­ви са за­гу­би­те по тях­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и в пос­лед­ни­те ба­лан­си бе­ше за­пи­са­но „ВиК плюс за­гу­би“, каз­ва кме­тът Га­ва­лю­гов.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на ВиК „Беб­реш“Цве­то­зар Гав­ри­лов каз­ва, че ако смет­ки­те на Ва­лен­тин Зла­тев за из­точ­ва­не­то на до­пъл­ни­тел­ни 8 млн. ку­би­ка от язо­ви­ра от дру­жес­т­во­то и фак­ту­ри­ра­не­то им към або­на­ти­те са вер­ни, то пос­лед­ни­те, ко­и­то са око­ло 14 хил., би тряб­ва­ло да са пла­ти­ли по още 714 ле­ва на го­ди­на. Спо­ред не­го „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“имат ог­ром­на мре­жа и ни­кой не знае как­во се гу­би в ця­ло­то по­ле.

Ст­ран­но спо­ра­зу­ме­ние за тре­та ко­та

Ви­на във ВиК „Беб­реш“не от­к­ри­ва и съ­дът. От „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“по вре­ме на де­ло­то за­я­вя­ват, че „не мо­же да се ка­же, че са не­за­кон­ни бай­па­си­те, тъй ка­то са стро­е­ни за нуж­ди­те на на­по­я­ва­не­то“. В на­ча­ло­то на

Ка­зу­сът с Бо­тев­г­рад по­каз­ва тра­гич­но­то със­то­я­ние на ак­ти­ви­те на дър­жав­но­то пред­п­ри­я­тие „На­по­и­тел­ни сис­те­ми” и на об­щин­с­ки­те ВиК дру­жес­т­ва.

2018 г. ВиК дру­жес­т­во­то пе­че­ли на пър­ва ин­с­тан­ция. Спо­ред съ­да то е пол­з­ва­ло от­к­ло­не­ния, съ­щес­т­ву­ва­щи пре­ди пос­т­ро­я­ва­не­то на ВЕЦ-а и не е на­ли­це при­чин­но-след­с­т­ве­на връз­ка меж­ду пол­з­ва­на­та во­да и про­пус­на­ти­те от ище­ца пол­зи. „От­вет­ни­кът е имал пра­во да из­вър­ш­ва во­дов­зе­ма­не от язо­вир „Беб­реш“въз ос­но­ва на раз­ре­ши­тел­но за во­дов­зе­ма­не от 2007 г. на Ба­сей­но­ва ди­рек­ция, ка­то ма­кар да не е има­ло дейс­т­ващ до­го­вор меж­ду ВиК-то и „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, са фак­ту­ри­ра­ни ко­ли­чес­т­ва во­да, ко­и­то са зап­ла­ща­ни“, се каз­ва в мо­ти­ви­те.

Съ­дът смя­та още, че ВиК-то е из­пол­з­ва­ло тръ­боп­ро­во­да на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, чий­то из­мер­ва­те­лен уред не е ра­бо­тел, но то­ва от­но­во е ос­но­ва­ние за тър­се­не на от­го­вор­ност от „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“или до­ри сан­к­ция от Ба­сей­но­ва ди­рек­ция и ня­ма от­но­ше­ние към ис­ка на „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“. Пос­лед­ни­ят не е ус­пял да до­ка­же и че ВиК „Беб­реш“е пол­з­ва­ло во­да над раз­ре­ше­ни­те му 2,5 млн. куб.м. Не на пос­лед­но мяс­то За­ко­нът за во­ди­те да­ва при­о­ри­тет за дос­тав­ка­та на во­да за на­се­ле­ни­е­то пред из­пол­з­ва­не­то й за хид­ро­е­нер­ге­ти­ка.

Съ­деб­ни­ят спор за­вър­ш­ва със стран­на раз­в­ръз­ка. Се­мейс­т­во Зла­те­ви не об­жал­ват, а се сти­га до из­вън­съ­деб­но спо­ра­зу­ме­ние с мес­т­но­то ВиК. Меж­ду две­те стра­ни по де­ло­то и „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“през ав­густ 2018 г. се под­пис­ва и ст­ран­но спо­ра­зу­ме­ние, спо­ред ко­е­то на ВЕЦ „Беб­реш“мо­же да ра­бо­ти при во­ди до 12.6 мет­ра под пре­лив­ния ръб на язо­ви­ра. Или то­ва е тре­та про­мя­на на ко­та­та. Спо­ра­зу­ме­ни­е­то ня­ма прав­на те­жест на раз­ре­ши­тел­но и не ста­ва яс­но на как­во точ­но ос­но­ва­ние пол­з­ва­те­ли­те на язо­ви­ра се раз­би­рат за ни­во­то на во­да­та. То оба­че се из­пол­з­ва от „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“ка­то ар­гу­мент при пос­лед­ния скан­дал за во­да­та на Бо­тев­г­рад и ра­бо­та­та на ВЕЦ-а през 2019 г.

Но­ва кри­за

От „Аг­ро­ин­же­не­ринг - 90“за­я­ви­ха, че из­пол­з­ва­ни­те от тях 749 хил. ку­би­ка во­да през из­ми­на­ла­та го­ди­на ня­ма как да са при­чи­на­та за из­точ­ва­не­то на язо­ви­ра. „Бли­зо 16 ме­се­ца ВЕЦ „Беб­реш“не ра­бо­ти по­ра­ди не­дос­тиг на во­да. Или 470 дни“, по­соч­ват от­там. Из­к­лю­че­ние са 8 дни про­фи­лак­ти­ка през май и 6 дни про­фи­лак­ти­ка през юни. На прак­ти­ка и два­та пъ­ти при про­фи­лак­ти­ка­та ВЕЦ „Беб­реш“оба­че е бил в на­ру­ше­ние на раз­ре­ши­тел­но­то му от „Ба­сей­но­ва ди­рек­ция“, спо­ред ко­е­то има пра­во да ра­бо­ти при вод­ни ни­ва до 7.62 мет­ра под ко­та пре­лив­ник. През май во­да­та е 10.51 мет­ра под пре­лив­ни­ка, а през юни - 9.03 мет­ра под не­го.

„То­ва не ни е ос­но­вен биз­нес, не мис­ле­те, че ис­ка­ме да ра­бо­тим на вся­ка це­на“, каз­ва уп­ра­ви­те­лят на ВЕЦ-а Ве­се­ли­на Фи­ли­по­ва. По­зи­ци­я­та й се раз­ми­на­ва с ин­фор­ма­ция от „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“до за­сег­на­ти­те ин­с­ти­ту­ции във връз­ка със със­то­я­ни­е­то на язо­ви­ра, че: „Бла­го­да­ре­ние на сво­ев­ре­мен­на­та ре­ак­ция на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“и в два­та слу­чая ус­пях­ме да убе­дим цен­т­ра­ла­та да пре­ус­та­но­ви ра­бо­та в то­зи не­под­хо­дящ ди­а­па­зон на вод­ни­те ни­ва.“От „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“от­ка­за­ха да ко­мен­ти­рат пред „Ка­пи­тал“кри­за­та с во­да­та на Бо­тев­г­рад. От 1 ап­рил 2019 г. за во­да­та на гра­да пък от­го­ва­ря ВиК „Со­фия об­ласт“. Към нас­то­я­щия мо­мент ВиК „Беб­реш“пре­да­ва ак­ти­ви­те си на вод­на­та асо­ци­а­ция на Со­фийс­ка об­ласт, към ко­я­то бе­ше при­ну­де­но да се вклю­чи, ако ис­ка да по­лу­чи ев­ро­па­ри за по­доб­ря­ва­не на мре­жа­та си. Или Бо­тев­г­рад към мо­мен­та ос­та­ва да раз­чи­та на ос­та­ря­ла­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра на не­ре­фор­ми­ра­ни дър­жав­ни и об­щин­с­ки струк­ту­ри и на ор­га­ни, ко­и­то не сле­дят мно­го ус­пеш­но да­ли ин­вес­ти­то­ри­те спаз­ват раз­ре­ши­тел­ни­те си. Меж­дув­ре­мен­но вод­ни­ят ре­сурс ще ста­ва все по­го­ля­мо по­ле за бит­ки.

Ядо­сах се, ка­то чух из­каз­ва­не­то на Бо­ри­сов как кме­то­ве­те сме са­бо­ти­ра­ли вли­за­не­то във ВиК асо­ци­а­ци­и­те и та­ка сме из­гу­би­ли ев­ро­пейс­ко фи­нан­си­ра­не, ко­е­то не е вяр­но. В Бо­тев­г­рад об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци от ГЕРБ се въз­дър­жа­ха при гла­су­ва­не­то на вли­за­не­то ни в асо­ци­а­ци­я­та, ко­е­то по съ­щес­т­во си е про­тив. Иван Га­ва­лю­гов, кмет на Бо­тев­г­рад

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? SП­рез 2019 г. ВЕЦ „Беб­реш“е ра­бо­тил са­мо 14 дни
SП­рез 2019 г. ВЕЦ „Беб­реш“е ра­бо­тил са­мо 14 дни

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria