Capital

Два ми­ли­ар­да ев­ро бо­нус за енер­гий­ния пре­ход

-

Бъл­га­рия ще по­лу­чи суб­си­дия от ЕС, за да се спра­ви с пос­ле­ди­ци­те от зак­ри­ван­то на въг­лищ­ни­те цен­т­ра­ли

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria