Capital

При­ми­рие, а не край на вой­на­та

-

Под­пи­са­на­та „пър­ва фа­за“на спо­ра­зу­ме­ни­е­то меж­ду САЩ и Ки­тай по­ни­жа­ва ес­ка­ла­ци­я­та, но проб­ле­ми­те ос­та­ват

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria