Capital

БЮ­ДЖЕТ И ДЪЛГ

-

В края на го­ди­на­та бю­джет­но­то сал­до по кон­со­ли­ди­ра­на­та фис­кал­на прог­ра­ма за 2019 г. е от­ри­ца­тел­но и в раз­мер на над 1.1 мл­рд. лв., или 0.96% от прог­ноз­ния БВП. То­ва по­каз­ват пред­ва­ри­тел­ни­те дан­ни на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те, ко­и­то са за ка­со­во­то из­пъл­не­ние на бю­дже­та. От­че­те­ни­ят де­фи­цит се дъл­жи на из­вър­ше­ни­те ед­нок­рат­ни раз­хо­ди за по­куп­ка­та на осем­те аме­ри­кан­с­ки из­т­ре­би­те­ля F-16 в сре­да­та на ми­на­ла­та го­ди­на. Спо­ред пред­ва­ри­тел­ни­те оцен­ки на фи­нан­со­во­то ве­дом­с­т­во при­хо­ди­те в бю­дже­та на­рас­т­ват с 4.2 мл­рд. лв. спря­мо 2018 г. Уве­ли­че­ние се от­чи­та как­то при да­нъч­ни­те и не­да­нъч­ни­те пос­тъп­ле­ния, та­ка и от по­мо­щи, къ­де­то пос­тъп­ват ос­нов­но гран­то­ве­те по прог­ра­ми­те и фон­до­ве­те на ЕС.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria