Capital

Жест на доб­ра во­ля

-

Ск­люч­ва­не­то на тър­гов­с­ка­та сделка бе пред­шес­т­ва­но от жест на доб­ра во­ля от стра­на на

САЩ - Вашингтон из­ва­ди Пекин от спи­съ­ка с дър­жа­ви, ко­и­то ма­ни­пу­ли­рат ва­лу­ти­те си. Оп­ре­де­ле­ни­е­то „ва­лу­тен ма­ни­пу­ла­тор“бе въ­ве­де­но, ко­га­то нап­ре­же­ни­е­то меж­ду две­те стра­ни бе в своя пик ми­на­лия ав­густ. От аме­ри­кан­с­ко­то фи­нан­со­во ми­нис­тер­с­т­во ко­мен­ти­ра­ха, че Ки­тай е обе­щал да се въз­дър­жа от ва­лут­на де­вал­ва­ция, ка­то съ­щев­ре­мен­но се стре­ми към проз­рач­ност и от­чет­ност.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria