Capital

Ка­ра­тис­ти в тек­с­тил­на фаб­ри­ка

- ав­тор Бо­ря­на Ген­че­ва | boryana.gencheva@capital.bg

Ку­пу­ва­чът е дру­жес­т­во, приб­ли­же­но до „Хи­мим­порт“, кре­ди­ти­ра­но за цел­та с 9.5 млн. ев­ро от ЦКБ

След 22 го­ди­ни във вла­де­ние „Ал­бе­на“про­да­де бив­ша­та со­фийс­ка фаб­ри­ка за па­муч­ни преж­ди „Бъл­га­рия 29“.

Най-цен­ни­ят ак­тив на дру­жес­т­во­то е те­рен от 52 дка до ъгъ­ла на „Цар Бо­рис III“и „Око­лов­ръс­т­но­то“.

Ку­пу­ва­чът е „РС Билд“, дру­жес­т­во, приб­ли­же­но до „Хи­мим­порт“, кре­ди­ти­ра­но за цел­та с 9.5 млн. ев­ро от ЦКБ.

ТТ­ри­те пос­лед­ни ме­се­ца на 2019 г. са бе­ля­за­ни с три го­ле­ми сделки за бив­ши ин­дус­т­ри­ал­ни те­ре­ни в Со­фия. През ок­том­в­ри ста­на из­вес­т­но, че Асен Ли­сев от MBL и Спас Шо­пов от Rosslyn са ку­пи­ли 15 дка в НПЗ „Хла­дил­ни­ка“сре­щу 12.5 млн. ев­ро. През но­ем­в­ри - че „Га­лак­си ин­вес­т­мънт груп“е новият соб­с­т­ве­ник на 193-те дка на бив­шия за­вод „Бал­кан­кар 6 сеп­тем­в­ри“на не­пот­вър­де­на це­на от 14-15 млн. ев­ро. Но­ви­на­та на де­кем­в­ри е, че ку­рор­т­но­то дру­жес­т­во „Ал­бе­на“е про­да­ло бив­ша­та фаб­ри­ка за па­муч­ни преж­ди „Бъл­га­рия 29“, ко­я­то при­ва­ти­зи­ра пре­ди 22 го­ди­ни. Най­цен­ни­ят ак­тив на дру­жес­т­во­то е те­ре­нът от 52 дка в сто­лич­ния ра­йон „Ов­ча ку­пел“. Той е с из­ход към Око­лов­ръс­т­ния път (тук бул. „Ни­ко­ла Пет­ков“), до кръс­то­ви­ще­то с бул. „Цар Бо­рис III“. Ку­пу­ва­чът и це­на­та не бя­ха обя­ве­ни, но те са ви­ди­ми от до­го­вор за кре­дит на „РС Билд“от Цен­т­рал­на ко­о­пе­ра­тив­на бан­ка, част от гру­па­та на „Хи­мим­порт“. Той е за 9.5 млн. ев­ро, ка­то из­рич­но е по­со­че­но, че кре­ди­то­по­лу­ча­те­лят за­ла­га при­до­би­ти­те с кре­ди­та 98.25% от ак­ци­и­те на „Бъл­га­рия 29“в пол­за на бан­ка­та.

От ста­ра­та фаб­ри­ка – към нов мор­с­ки хо­тел

При­хо­ди­те от сдел­ка­та с „Бъл­га­рия 29“ще ин­вес­ти­ра­ме ди­рек­т­но в ос­нов­на­та си дей­ност – в ту­риз­ма, ко­мен­ти­ра из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на „Ал­бе­на“АД Кра­си­мир Ста­нев. Със сред­с­т­ва­та, чий­то раз­мер той не уточ­ни, ще бъ­де дос­т­ро­ен новият пет­з­вез­ден хо­тел в ку­рор­та Ал­бе­на. Той ще но­си име­то на Аме­лия Еър­харт пър­ва­та же­на пи­лот, пре­ко­си­ла Ат­лан­ти­чес­кия оке­ан, ще има 142 стаи и тряб­ва да бъ­де от­к­рит за то­зи се­зон. За­ед­но със съ­сед­ни­те „Па­ра­дайз блу“и „Фла­мин­го гранд хо­тел“ще об­ра­зу­ват сво­е­об­ра­зен цен­тър с 600 пет­з­вез­д­ни лег­ла.

Кра­си­мир Ста­нев обяс­ни раз­дя­ла­та с „Бъл­га­рия 29“с то­ва, че „биз­не­сът с нед­ви­жи­ми имо­ти не е на­ша­та спе­ци­ал­ност“. Фаб­ри­ка­та е на па­за­ра от 3-4 го­ди­ни. И пре­ди да стиг­нат до се­гаш­на­та сделка са пре­го­ва­ря­ли, без да стиг­нат до ре­зул­тат, с още две фир­ми – ед­на от ри­тей­ла, дру­га го­ля­ма ком­па­ния от Вар­на. На 9 де­кем­в­ри „Ал­бе­на“уве­до­ми офи­ци­ал­но Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор и Бъл­гар­с­ка­та фон­до­ва бор­са, че е про­да­ло ма­жо­ри­тар­ния си па­кет ак­ции в раз­мер на 91.49% от ка­пи­та­ла на „Бъл­га­рия 29“на не­на­зо­ва­ни ку­пу­вач и це­на.

При­хо­ди от скла­до­ве под на­ем

Тек­с­тил­на­та фаб­ри­ка за про­из­вод­с­т­во и тър­го­вия с па­муч­ни преж­ди „Бъл­га­рия“е пос­т­ро­е­на през 1929 г. След на­ци­о­на­ли­за­ци­я­та „Бъл­га­рия“е най-го­ля­мо­то тек­с­тил­но пред­п­ри­я­тие в стра­на­та. А не­гов пър­ви ди­рек­тор е съп­ру­га­та на чле­на на ЦК на БКП и зам.-пред­се­да­тел на Дър­жав­ния съ­вет Пе­ко Та­ков – Въл­ка Го­ра­но­ва. Фаб­ри­ка­та е има­ла и ита­ли­ан­с­ки ак­ци­о­не­ри, на ко­и­то в на­ча­ло­то на 90-те дър­жа­ва­та рес­ти­ту­и­ра 12-13% от дру­жес­т­во­то. Го­ди­ни по-къс­но те се от­тег­лят (виж ка­ре­то), а ма­жо­ри­та­рен соб­с­т­ве­ник ста­ва при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят фонд „Ал­бе­на“, кой­то впос­лед­с­т­вие се тран­с­фор­ми­ра в „Ал­бе­на ин­вест хол­динг“. Дъл­ги го­ди­ни хол­дин­го­во­то и ку­рор­т­но­то дру­жес­т­во, ма­кар и свър­за­ни, са от­дел­ни, до­ка­то през 2016 г. не се сли­ват.

Про­даж­ба­та на „Бъл­га­рия 29“по съ­щес­т­во е сделка за те­рен. Той е плът­но зас­т­ро­ен със 11 379 кв.м про­из­вод­с­т­ве­ни ха­ле­та, скла­до­ве и офи­си – в ос­нов­на­та си част стро­е­ни меж­ду две­те све­тов­ни вой­ни. От­как­то през 2007 г. фаб­ри­ка­та спи­ра тек­с­тил­на­та си дей­ност, те се от­да­ват под на­ем за скла­до­ве на бли­зо 45 фир­ми и ли­ца. При­хо­ди­те на „Бъл­га­рия 29“от скла­до­ви пло­щи под на­ем (и от так­си пар­ки­ра­не) за 2018 г. са 635 хил. ле­ва. Нет­на­та пе­чал­ба на дру­жес­т­во­то за съ­ща­та го­ди­на е 252 хил. ле­ва. Ак­ти­ви­те му са оце­не­ни за 9.635 млн. ле­ва. „Не сме виж­да­ли но­ви­те соб­с­т­ве­ни­ци. Про­дъл­жа­ва­ме да ра­бо­тим как­то пре­ди, пре­под­пис­ва­ме до­го­во­ри с на­е­ма­те­ли­те“, ка­за­ха на те­ле­фо­ни­те на „Бъл­га­рия 29“, ка­то уточ­ни­ха, че по­ве­че яс­но­та ще имат след об­що­то съб­ра­ние, нас­ро­че­но на 3 фев­ру­а­ри.

По­куп­ка с кре­дит от ЦКБ

Спо­ред Тър­гов­с­кия ре­гис­тър след сдел­ка­та за про­ку­рист на дру­жес­т­во­то е наз­на­че­на Алек­сан­д­ра Сто­я­но­ва Ма­ри­но­ва, 26 го­ди­ни, юрист по об­ра­зо­ва­ние и све­то­вен шам­пи­он по ки­о­ку­шин ка­ра­те от пър­вен­с­т­во­то през 2013 г. (по ин­фор­ма­ция от спор­т­ни сай­то­ве). А в но­вия съ­вет на ди­рек­то­ри­те, пред­ло­жен за гла­су­ва­не на об­що­то съб­ра­ние, ос­вен нея вли­зат Крис­ти­ян Рай­чев Стой­нов, 25 г., и „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“. Стой­нов е ев­ро­пейс­ки шам­пи­он по ки­о­ку­шин ка­ра­те в ка­те­го­рия „юно­ши“от 2009 г. И Ма­ри­но­ва, и той са на­ци­о­на­ли от Бъл­гар­с­ка­та ки­о­ку­шин фе­де­ра­ция.

Име­то на но­вия кра­ен соб­с­т­ве­ник на „Бъл­га­рия 29“още не е впи­са­но в Тър­гов­с­кия ре­гис

тър, но то­ва по-всич­ко ли­чи ще бъ­де Иван Хрис­тов Ар­шин­ков, 49 го­ди­ни. Той при­те­жа­ва бур­гас­ка­та ком­па­ния „РС Билд“, ко­я­то е ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“. Алек­сан­д­ра Ма­ри­но­ва е пред­с­та­ви­тел на „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“и член на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те му. А Крис­ти­ян Стой­нов е уп­ра­ви­тел на RS City Sport – дру­го дру­жес­т­во на „РС Билд“с пред­мет на дей­ност обо­руд­ва­не и ек­с­п­ло­а­та­ция на фит­нес за­ли и спор­т­ни цен­т­ро­ве, внос и тър­го­вия със спор­т­ни об­лек­ла и обо­руд­ва­не и с хра­ни­тел­ни до­бав­ки.

Шест дни пре­ди сдел­ка­та с „Бъл­га­рия 29“Ар­шин­ков ста­ва ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник на „РС Билд“, ка­то из­ку­пу­ва де­ла от 66% на до­то­га­ваш­ния си съд­руж­ник Ни­ко­лай Въл­чев Ра­чев. Це­на­та е 3300 ле­ва, въп­ре­ки че ком­па­ни­я­та има 10.5 млн. лв. обо­рот и 1.3 млн. лв. пе­чал­ба за 2018 г. Ра­чев е бивш уп­ра­ви­тел на дру­жес­т­ва от струк­ту­ри­те на „Хи­мим­порт“. Бил е член и на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на „Бъл­гар­с­ка ка­ра­те ки­о­ку­шин фе­де­ра­ция“за­ед­но с Ма­рин Ми­тев и Иво Ка­ме­нов. Два­ма­та са из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на „Хи­мим­порт“, ка­то през го­ди­ни­те са по­соч­ва­ни и за край­ни соб­с­т­ве­ни­ци на хол­дин­га.

Три дни след сдел­ка­та с тек­с­тил­на­та фаб­ри­ка „РС Билд“е за­ло­же­но ка­то тър­гов­с­ко пред­п­ри­я­тие в пол­за на Цен­т­рал­на ко­о­пе­ра­тив­на бан­ка (ЦКБ) сре­щу кре­ди­та от 9.545 млн. ев­ро, ка­то за цел­та са за­ло­же­ни при­до­би­ти­те ак­ции в „Бъл­га­рия 29“.

Съ­щи­те хо­ра и в дру­га фир­ма

За от­бе­ляз­ва­не е, че през но­ем­в­ри 2019 г. съ­щи­ят съ­вет на ди­рек­то­ри­те – Ма­ри­но­ва, Стой­нов и „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“, вли­за и в дру­жес­т­во­то „Идея про­ект ме­ни­дж­мънт“, ко­е­то ви­ди­мо не е осо­бе­но ат­рак­тив­но. Уп­рав­ля­ва­ло е до­ма за въз­рас­т­ни хо­ра „Не­ли“на бул. „Цар Бо­рис III“150. В на­ча­ло­то на 2019 г. ак­ци­о­не­ри­те са сме­не­ни и пос­ле та­зи дей­ност е прек­ра­те­на. В Имот­ния ре­гис­тър ня­ма соб­с­т­ве­нос­ти на име­то на дру­жес­т­во­то. Спо­ред кон­сул­тан­т­с­ки­те ком­па­нии до­мо­ве­те за ста­ри хо­ра са един от най-бър­зо рас­тя­щи­те сег­мен­ти на ев­ро­пейс­кия па­зар на биз­нес имо­ти през ми­на­ла­та го­ди­на и меж­ду­на­род­ни­те ин­вес­ти­то­ри се на­соч­ват на­там. Ня­ма пот­вър­ж­де­ние оба­че, че на­ме­ре­ни­я­та на но­ви­те соб­с­т­ве­ни­ци на „Бъл­га­рия 29“са в по­доб­на по­со­ка. „Ка­пи­тал“ги по­тър­си, за да ко­мен­ти­рат бъ­де­щи­те си пла­но­ве за те­ре­на. С Ар­шин­ков ня­ма как да бъ­де нап­ра­ве­на връз­ка, за­що­то е в чуж­би­на, обяс­ни­ха от ед­на от фир­ми­те му. „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“ня­ма обя­ве­ни те­ле­фо­ни. От „Кик­бокс клуб Ар­ме­ец“, в чи­я­то уп­ра­ва е Алек­сан­д­ра Ма­ри­но­ва, се въз­дър­жа­ха да пре­дос­та­вят ней­ния но­мер.

Мно­го имот­но дру­жес­т­во

Ка­то за­лог в пол­за на ЦКБ „РС Билд“е оце­не­но на 38.3 млн. ле­ва. В ак­ти­ви­те му вли­зат сгра­ди и зе­мя за 2.2 млн. ле­ва и ак­ции дя­ло­ве и ин­вес­ти­ции за 9.17 млн. ле­ва. Дру­жес­т­во­то е пра­воп­ри­ем­ник на „Со­фия бил­динг към­па­ни“, из­вес­т­на ка­то ин­вес­ти­тор в един от пър­ви­те зат­во­ре­ни ком­п­лек­си в Бъл­га­рия – „Ца­риг­рад­с­ки“в жк „Друж­ба“, чи­я­то РЗП е око­ло 160 хил. кв.м. Пър­во­на­чал­но соб­с­т­ве­ни­ци­те са дру­ги, но съ­дей­ки по Имот­ния ре­гис­тър, през 2016 г. „РС Билд“е от­ку­пи­ло ма­га­зи­ни, офи­си и пар­ко­мес­та в ком­п­лек­са за поч­ти 9.5 млн. ле­ва, фи­нан­си­ра­но с ипо­те­чен кре­дит от ЦКБ. Пос­ле е пос­т­ро­и­ло и три бло­ка там, апар­та­мен­ти в ко­и­то про­да­ва. Пак спо­ред Имот­ния ре­гис­тър дру­жес­т­во­то е соб­с­т­ве­ник на 51.8 дка в ра­йон „Сту­ден­т­с­ки“лич­но и чрез дъ­щер­но­то си дру­жес­т­во „Сту­ден­т­с­ка цен­тър“, съ­що ипо­те­ки­ра­ни в ЦКБ. От­дел­но „Ул­ти­мат ме­ни­дж­мънт“при­те­жа­ва 27 дка в Си­ме­о­но­во, ку­пе­ни през 2015 г. сре­щу 14 млн. ле­ва кре­дит от ЦКБ. На пар­це­ла се стро­ят 87 апар­та­мен­та, съ­що ипо­те­ки­ра­ни в ЦКБ сре­щу 9.197 млн. ле­ва през март 2019 г. Все още ня­ма дан­ни да са за­поч­на­ли про­даж­би. За 2018 г. дру­жес­т­во­то има ак­ти­ви за 26.5 млн. ле­ва и е на за­гу­ба от 1.187 млн. ле­ва.

 ?? На­деж­да Чи­пе­ва | сним­ка ?? „Бъл­га­рия 29“се­га да­ва скла­до­ве под на­ем на 45 фир­ми и ли­ца. При­хо­ди­те от та­зи дей­ност са око­ло 600 хил. ле­ва го­диш­но
На­деж­да Чи­пе­ва | сним­ка „Бъл­га­рия 29“се­га да­ва скла­до­ве под на­ем на 45 фир­ми и ли­ца. При­хо­ди­те от та­зи дей­ност са око­ло 600 хил. ле­ва го­диш­но
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria