Capital

По Skala-та на доб­рия вкус

Как до­маш­ни­те ре­цеп­ти за слад­ки и со­лен­ки на Ка­ли­на Ива­но­ва се пре­вър­на­ха в про­дук­ти за ма­со­вия па­зар

- Ав­тор Сил­вия Ра­дос­ла­во­ва | silvia.radoslavov­a@economedia.bg

Как до­маш­ни­те ре­цеп­ти за слад­ки и со­лен­ки на Ка­ли­на Ива­но­ва се пре­вър­на­ха в про­дук­ти за ма­со­вия па­зар

За Ка­ли­на Ива­но­ва, ко­я­то по об­ра­зо­ва­ние е фил­мов и те­ле­ви­зи­о­нен ре­жи­сьор, но е нат­ру­па­ла по-го­ля­ма­та част от про­фе­си­о­нал­ния си опит в ри­тей­ла, гот­ве­не­то ви­на­ги е би­ло хо­би. Прев­ръ­ща­не­то на лю­би­мо­то за­ни­ма­ние в биз­нес с при­хо­ди от бли­зо 1 млн. лв. е ре­зул­тат от мал­ки, но пос­то­ян­ни уси­лия в по­со­ка при­гот­вя­не (впос­лед­с­т­вие и про­даж­ба) на вкус­на и ка­чес­т­ве­на хра­на. Пъ­тят към ко­мер­си­ал­но­то про­из­вод­с­т­во на бар­че­та и тес­те­ни из­де­лия, нап­ра­ве­ни по до­маш­на ре­цеп­та с на­ту­рал­ни су­ро­ви­ни, за­поч­ва през 2014 г., ко­га­то тя и съп­ру­гът й Ка­ло­ян Ива­нов за­поч­ват се­ме­ен биз­нес с ма­га­зи­ни за ви­но, зех­тин, яд­ки и ня­кои дру­ги храни. Фо­ку­сът и тук е вър­ху ка­чес­т­во­то на сто­ки­те. Два­ма­та ре­ша­ват да про­из­ве­дат и про­да­ват и на­сип­ни слад­ки и со­лен­ки, ко­и­то се пра­вят са­мо от на­ту­рал­ни про­дук­ти ка­то мас­ло, яй­ца и доб­ри браш­на и не съ­дър­жат мар­га­рин, кон­сер­ван­ти, оц­ве­ти­те­ли и аро­ма­ти.

Са­мо две го­ди­ни по-къс­но със се­мейс­т­во­то се свър­з­ват ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то са за­бе­ля­за­ли про­дук­ти­те и пред­ла­гат пар­т­ньор­с­т­во за из­ли­за­не­то им на ма­со­вия па­зар. Та­ка през 2016 г. се раж­да бран­дът Scala. Го­ле­ми­ят скок не про­ме­ня то­ва, че но­ме­рът на мо­бил­ния те­ле­фон на Ка­ли­на Ива­но­ва про­дъл­жа­ва да стои ка­то га­ран­ция за ка­чес­т­во на вся­ка опа­ков­ка на про­дук­ти­те с мар­ка­та Scala.

Шо­ко­ла­до­во-бо­ро­вин­ко­во­ба­де­мов старт

Ка­ли­на и Ка­ло­ян Ива­но­ви за­поч­ват про­из­вод­с­т­во­то на слад­ки и со­лен­ки в кух­ня­та на един от ма­га­зи­ни­те си. Стар­ти­рат с два ви­да от тях и бар­че на ос­но­ва­та на бис­к­ви­ти и мас­ло с шо­ко­лад, бо­ро­вин­ки и бе­лен ба­дем. „Всич­ко се ха­ре­са на на­ши­те кли­ен­ти, но най-тър­се­ни­ят про­дукт бе­ше бар­че­то, за­що­то ня­ма ек­ви­ва­лент на па­за­ра. Мо­га да го срав­ня със сух чийз­кейк“, раз­каз­ва Ка­ли­на Ива­но­ва. След ка­то се­мейс­т­во­то раз­би­ра, че има ни­ша за та­ки­ва из­де­лия, на­е­ма ма­лък цех от 100 кв.м и за­поч­ва да ги пра­ви там. Са­мо ме­сец след стар­та е яс­но, че тър­се­не­то е на­ис­ти­на го­ля­мо и фир­ма­та ня­ма да се спра­ви са­мо с един слу­жи­тел в це­ха. На тре­тия ме­сец еки­път ве­че е от 12 ду­ши. Ива­но­ва е ав­тор на всич­ки ре­цеп­ти, как­ва­то е ед­на от ро­ли­те й в ком­па­ни­я­та и до днес. Към он­зи мо­мент бран­дът Scala все още не съ­щес­т­ву­ва. Асор­ти­мен­тът включ­ва три из­де­лия - бар­че­та­та, со­лен­ки и ове­се­ни слад­ки, ко­и­то се пред­ла­гат на­сип­но или в мал­ка бу­ти­ко­ва опа­ков­ка. „Уд­во­я­вах­ме про­даж­би­те еже­ме­сеч­но и бук­вал­но ра­бо­тех­ме де­но­нощ­но“, спом­ня си съз­да­тел­ка­та на ре­цеп­ти­те.

Око­ло две го­ди­ни след на­е­ма­не­то на мал­кия цех из­де­ли­я­та ве­че не са­мо се тър­сят от пот­ре­би­те­ли, но и са нап­ра­ви­ли впе­чат­ле­ние на се­ри­о­зен ин­вес­ти­тор. „Ние не бях­ме тър­си­ли ак­тив­но та­ко­ва раз­ви­тие. Един ден по те­ле­фо­на ми се оба­ди то­га­ваш­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Три арт“, кой­то ка­за, че са мно­го впе­чат­ле­ни от про­дук­ти­те. Нап­ра­вих­ме сре­ща и ви­дях­ме, че има­ме об­щи ин­те­ре­си. Те ис­ка­ха да стар­ти­рат ин­вес­ти­ции в хра­ни­тел­ни ком­па­нии, за да раз­ши­рят пор­т­фо­ли­о­то си. Та­ка бе­ше пос­та­ве­но на­ча­ло­то на на­ше­то пар­т­ньор­с­т­во“, раз­каз­ва Ива­но­ва.

„Три арт фу­уд към­па­ни“е хол­динг, кой­то обе­ди­ня­ва ком­па­нии, ра­бо­те­щи в об­ласт­та на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те. Част от гру­па­та са спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та в зър­ноп­ро­из­вод­с­т­во „Аг­ро Сан­тия“, „Бе­са ва­лей уай­нъ­ри“, кон­сер­в­на­та „Ко­некс ти­ва“, „Аг­рол­джик“, „Аг­ро хър­бс“, „Аг­ро сан­ти­но“и др. Гру­па­та е близ­ка до ин­вес­ти­ци­он­на­та ком­па­ния „Рос­лин ка­пи­тал пар­т­нърс“, ко­я­то има ин­вес­ти­ции от нед­ви­жи­мос­ти ка­то хо­те­ли и офи­си, през храни и тех­но­ло­гич­ни дру­жес­т­ва.

Ко­га­то хол­дин­гът вли­за в пар­т­ньор­с­т­во с Ива­но­ви, през 2016 г. е ос­но­ва­но дру­жес­т­во­то „Снак арт“, в ко­е­то дя­ло­ве­те са раз­п­ре­де­ле­ни по­рав­но меж­ду

уп­рав­ля­ва­на­та от се­мейс­т­во­то „Пре­он“и „Аг­ро сан­ти­но“. „С ин­вес­ти­ци­я­та от тях­на стра­на и бан­ко­ви кре­ди­ти съз­да­дох­ме бран­да Scala, кой­то да е раз­поз­на­ва­ем, ку­пих­ме тех­ни­ка, из­г­ра­дих­ме дис­т­ри­бу­тор­с­ка мре­жа, обу­чих­ме пер­со­нал и за­поч­нах­ме да уп­рав­ля­ва­ме доб­ре сма­за­на ма­ши­на. Об­щи­те вло­же­ния са бли­зо по­ло­вин ми­ли­он ле­ва“, каз­ва Ка­ли­на Ива­но­ва. Про­из­вод­с­т­ве­на­та ба­за на но­ва­та ком­па­ния от­но­во е в Со­фия и е раз­по­ло­же­на на се­дем пъ­ти по-го­ля­ма площ в срав­не­ние с пред­шес­т­ва­щия я цех. За­е­ти­те във фир­ма­та ве­че са 26 ду­ши. Два­ма­та съп­ру­зи про­дъл­жа­ват да уп­рав­ля­ват са­ми биз­не­са на опе­ра­тив­но ни­во, а ка­то до­пъл­ва­ща дей­ност ком­па­ни­я­та се за­ни­ма­ва и с ке­тъ­ринг за кор­по­ра­тив­ни съ­би­тия, праз­ни­ци, офис пар­ти­та и др. С тех­ни­те про­дук­ти ра­бо­тят и ня­кол­ко вън­ш­ни фир­ми за ке­тъ­ринг.

Под­бо­рът на ма­ши­ни, су­ро­ви­ни, ма­га­зи­ни

Но­ви­те про­дук­ти в асор­ти­мен­та на „Снак арт“за­поч­ват да се по­я­вя­ват чак след ка­то бран­дът е из­г­ра­ден и раз­поз­на­ва­ем. Се­га пор­т­фо­ли­о­то на ком­па­ни­я­та включ­ва три ви­да бар­че­та, ове­се­ни и пъл­но­зър­нес­ти слад­ки, ме­де­ни ку­ра­бии, ли­ме­цо­ви гри­зи­ни, пар­ме­за­но­ви и пъл­но­зър­нес­ти кре­ке­ри и до­маш­ни со­лен­ки. Бес­т­се­лър оба­че ос­та­ва бар­че­то с шо­ко­лад, бо­ро­вин­ки и бе­лен ба­дем.

Ком­па­ни­я­та за­реж­да по­ве­че­то от су­ро­ви­ни­те си от мес­т­ния па­зар. Об­рат­но на очак­ва­ни­я­та, тя не ра­бо­ти в свър­за­ност със зе­ме­дел­с­ки­те фир­ми от хол­дин­га, а има сво­бо­да да ку­пу­ва и от дру­ги про­из­во­ди­те­ли. В на­ча­ло­то се тес­т­ват про­дук­ти­те и на по-мал­ки фер­ми, но ка­чес­т­во­то след пър­ва­та дос­тав­ка чес­то се вло­ша­ва, а и не­ви­на­ги мал­ки­те сто­пан­с­т­ва са в със­то­я­ние да пред­ло­жат ко­ли­чес­т­ва­та, ко­и­то са нуж­ни за на­рас­т­ва­щи­те про­даж­би. „Ние ра­бо­тим с го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва кра­ве мас­ло и ве­че ги вна­ся­ме от Гер­ма­ния, но ка­то ця­ло всич­ко, ко­е­то мо­жем да ку­пим от мес­т­ния па­зар, го ку­пу­ва­ме от тук“, обяс­ня­ва Ива­но­ва.

Про­дук­ти­те на Scala мо­гат да бъ­дат по­зи­ци­о­ни­ра­ни в мно­жес­т­во точ­ки – от мал­ко­то квар­тал­но ма­га­зин­че до го­ле­мия хи­пер­мар­кет през фит­нес цен­т­ро­ве­те и бен­зи­нос­тан­ци­и­те, вен­динг ма­ши­ни­те и ве­дом­с­т­ве­ни­те лав­ки. В мо­мен­та те се пред­ла­гат в обек­ти­те на ве­ри­ги­те BILLA, "Фан­тас­ти­ко" и бен­зи­нос­тан­ци­и­те "Лу­койл", "Пет­рол", OMV. Мар­ка­та е пред­с­та­ве­на и в два­та най-го­ле­ми он­лайн ма­га­зи­на за храни, но про­дъл­жа­ва да пра­ви най-го­ля­ма­та част от е-про­даж­би­те си през соб­с­т­ве­ния он­лайн ма­га­зин.

По ду­ми­те на Ка­ли­на Ива­но­ва най-ус­пеш­ни­ят ка­нал все още са мал­ки­те ма­га­зин­че­та, в ко­и­то про­да­ва­чи­те поз­на­ват сво­и­те кли­ен­ти и имат от­но­ше­ние към сто­ки­те на раф­та.

Бор­ба­та за кли­ен­ти

Де­гус­та­ци­и­те про­дъл­жа­ват да сто­ят в ос­но­ва­та на връз­ка­та с кли­ен­ти­те от 2014 г. до днес. „Пра­ви­ли сме и дру­ги не­ща – от на­е­ма­не­то най-доб­ра­та фир­ма за он­лайн мар­ке­ти­ра­не, през рек­ла­ми в спи­са­ния и елек­т­рон­ни ме­дии до бил­бор­ди, но ка­те­го­рич­но най-доб­ри­те про­даж­би ста­ват през опит­ва­не­то на про­дук­та“,

Но­ва­та про­из­вод­с­т­ве­на ба­за на ком­па­ни­я­та е в Со­фия, за­е­ти­те са 26 ду­ши, а ин­вес­ти­ци­я­та за стар­та на ма­со­во­то про­из­вод­с­т­во - око­ло 500 хил. лв.

спо­де­ля Ка­ли­на Ива­но­ва. Тя смя­та, че по­тен­ци­ал­ни кли­ен­ти на мар­ка­та са всич­ки, ко­и­то са я вку­си­ли, но яд­ро­то на хо­ра­та, ко­и­то я пред­по­чи­тат, се фор­ми­ра от пот­ре­би­те­ли­те с по-ви­со­ки до­хо­ди. „Ние сме в по-ви­со­кия це­но­ви клас и тър­гов­с­ки­те обек­ти, ко­и­то се на­ми­рат в по-край­ни квар­та­ли или в про­вин­ци­я­та, къ­де­то по­ку­па­тел­на­та спо­соб­ност е нис­ка, ня­мат ин­те­рес към про­дук­ти­те. Тук оба­че вър­ви ед­на тен­ден­ция за про­мя­на. Хо­ра­та ста­ват по-вни­ма­тел­ни към то­ва, с ко­е­то се хра­нят, и са го­то­ви да да­дат 1 лв. от­го­ре, вмес­то да си ку­пят ваф­ла­та от 30 ст.“, каз­ва тя.

То­ва, ко­е­то тя и съп­ру­гът й смя­тат за най-го­ля­мо пос­ти­же­ние, е, че и слад­ки­те, и со­ле­ни­те из­де­лия се ха­рес­ват на де­ца­та - гру­па с ви­со­ки изис­к­ва­ния и дос­та спе­ци­фи­чен вкус. Scala при­със­т­ва в най-доб­ри­те час­т­ни учи­ли­ща в Со­фия ка­то Ан­г­ло­а­ме­ри­кан­с­ко­то учи­ли­ще, Аме­ри­кан­с­кия ко­леж, "До­рис Те­не­ди" и др., а вли­за­не­то на про­из­во­ди­те­ли­те на храни там е труд­но за­ра­ди ви­со­ки­те стан­дар­ти и мно­жес­т­во­то изис­к­ва­ни до­ку­мен­ти.

Слу­чи­ла­та се през 2016 г. про­мя­на но­си не са­мо рас­теж, но и труд­нос­ти. Най-го­ля­ма­та от тях е свър­за­на с про­мя­на­та на опа­ков­ка­та за ма­со­вия па­зар. Но­во­то е, че тя скри­ва про­дук­ти­те, до­то­га­ва ви­ди­ми за око­то на кли­ен­та. „То­зи ход до­не­се мно­го пол­зи, за­що­то с не­го се спра­вих­ме с един от проб­ле­ми­те – крат­ки­ят срок на год­ност. Пре­ди той бе­ше на­ис­ти­на кри­ти­чен – са­мо 1 ме­сец, а с но­ва­та опа­ков­ка, ко­я­то зат­во­ри про­дук­ти­те с ви­со­ко ба­ри­ер­но фо­лио, го удъл­жих­ме на 6 ме­се­ца. То­ва поз­во­ли да про­дъл­жим да про­из­веж­да­ме без кон­сер­ван­ти, ма­кар и за ма­со­вия па­зар. Кли­ен­ти­те оба­че при­е­ха не­га­тив­но та­зи про­мя­на и има­ше от­лив. Ние мис­лех­ме, че с та­зи крач­ка ще вле­зем в по­ве­че обек­ти и ще уве­ли­чим кли­ен­т­с­ка­та ма­са, но

се ока­за, че ни­кой не мо­же­ше да ни раз­поз­нае“, раз­каз­ва Ива­но­ва. С вре­ме­то част от за­гу­бе­ни­те кли­ен­ти пре­от­к­ри­ват из­де­ли­я­та под но­ва­та мар­ка, ос­вен то­ва са прив­ле­че­ни и но­ви.

От дан­ни­те за при­хо­ди­те на „Снак арт“е вид­но, че от 2016 до 2018 г. про­даж­би­те са се уве­ли­чи­ли с 61% - от 536 хил. лв. на 866 хил. лв. И в три­те го­ди­ни ком­па­ни­я­та е ра­бо­ти­ла на за­гу­ба, но тя се сви­ва. „Снак арт“е за­поч­на­ла да из­на­ся мал­ки ко­ли­чес­т­ва сто­ки за Ру­мъ­ния и Гър­ция. В на­ча­ло­то на го­ди­на­та ком­па­ни­я­та ще учас­т­ва в спе­ци­а­ли­зи­ра­но из­ло­же­ние в Кьолн. „На­дя­ва­ме се да нап­ра­вим доб­ри кон­так­ти за из­нос. Се­га има­ме са­мо един фо­кус и той е про­даж­би и из­нос“, каз­ва Ива­но­ва.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria