Бяг­с­т­во от зат­во­ра

Capital - - МЕЖДУНАРОД­НИ КОМПАНИИ | -

В Бей­рут Кар­лос Гон от­ка­за да го­во­ри как е из­бя­гал от Япо­ния, но ис­то­ри­я­та е дос­той­на за хо­ли­вуд­с­ки филм. Спо­ред япон­с­ки­те ме­дии той е на­пус­нал сам къ­ща­та, къ­де­то жи­ве­е­ше, след ка­то из­ле­зе от арес­та под га­ран­ция, и е стиг­нал с влак-стре­ла до Оса­ка, къ­де­то с по­мощ­та на два­ма аме­ри­кан­с­ки ек­с­пер­ти по си­гур­ност (еди­ни­ят от тях бив­ша зе­ле­на ба­ре­та, съ­ден за из­ма­ми) е ка­чен на час­тен са­мо­лет в ку­тия за му­зи­кал­на апа­ра­ту­ра с дуп­ки на по­да, за да мо­же да ди­ша. От нея той е прех­вър­лен в зак­лю­че­но по­ме­ще­ние в дже­та с лег­ло и стол, до ко­е­то стю­ар­де­са­та ня­ма дос­тъп. Са­мо­ле­тът Bombardier ка­ца в Ис­тан­бул и ча­ка­ща­та на пис­та­та ко­ла прех­вър­ля Гон в друг са­мо­лет наб­ли­зо, кой­то го от­веж­да до Бей­рут. Спо­ред ме­ди­и­те око­ло 15 ду­ши са учас­т­ва­ли в опе­ра­ци­я­та, ка­то ня­кои от тях не са зна­е­ли ко­го из­мък­ват от Япо­ния, а пред­по­ла­га­ли, че пла­нът е да спа­сят от­в­ле­че­но де­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.