Capital

Не про­да­ва­ме ан­те­ни, на нас ни е ин­те­рес­на не­ви­ди­ма­та част

-

За­що бе­ше взе­то ре­ше­ние „Телелинк биз­нес сър­ви­сис“да се от­де­ли, а не да се пред­ло­жи на ин­вес­ти­то­ри­те це­ли­ят хол­динг?

> Ком­па­ни­и­те са раз­лич­ни ка­то тип про­дук­ти, ка­то тип кли­ен­ти и тип слу­жи­те­ли. Раз­де­лих­ме ги имен­но с цел да оп­рос­тим ме­ни­дж­мън­та. Ин­вес­ти­то­ри­те, виж­дай­ки един биз­нес с мно­го нап­рав­ле­ния, къ­де­то труд­но се обяс­ня­ва си­нер­ги­я­та, нор­мал­но се оза­да­ча­ват. В на­ши­те очи та­ка ком­па­ни­я­та е дос­та по-под­ре­де­на и гъв­ка­ва. При меж­ду­на­род­ни­те ни кли­ен­ти ние не се бо­рим тол­ко­ва с най-нис­ка це­на, а с гъв­ка­вост и прос­то­та на пра­ве­не на биз­нес.

Във ва­шия сек­тор па­за­рът на тру­да е сло­жен. Как ви се от­ра­зя­ва по­кач­ва­не­то на зап­ла­ти­те и из­пит­ва­те ли не­дос­тиг на спе­ци­а­лис­ти?

> Имен­но за­то­ва ди­вер­си­фи­ци­ра­ме на раз­лич­ни па­за­ри. Ако ви ка­жа, че ня­ма­ме зат­руд­не­ния, ще ви из­лъ­жа. Но ус­пя­ва­ме да на­ме­рим то­ва, ко­е­то ис­ка­ме - мо­же би не тол­ко­ва бър­зо, кол­ко­то ис­ка­ме. Опит­ва­ме се да сме кон­ку­рен­т­ни ка­то зап­ла­ща­не. Не мо­жем да пред­ло­жим ни­ва­та в ня­кои за­пад­ни ком­па­нии, но пред­ла­га­ме ед­на мно­го по-от­во­ре­на ка­ри­ер­на стъл­би­ца. Ние се кон­ку­ри­ра­ме с го­ле­ми­те ком­па­нии, ко­и­то си пра­вят съ­порт цен­т­ро­ве тук и им тряб­ват го­ле­ми брой­ки, ко­и­то да обу­чат - те ус­пя­ват на срав­ни­тел­но не­о­пит­ни хо­ра да да­дат ви­со­ко зап­ла­ща­не, но не им да­ват пер­с­пек­ти­ва. От вре­ме на вре­ме гу­бим хо­ра, чес­то се връ­щат след два-три ме­се­ца. Чес­т­но ка­за­но, по-го­ле­ми­ят ни проб­лем е с уп­рав­лен­с­ки­те кад­ри, ко­и­то труд­но се из­г­раж­дат.

Как­ви ин­вес­ти­ции в 5G очак­ва­те да нап­ра­вят те­ле­ко­ми­те в близ­ки­те го­ди­ни и как­во пар­че би мог­ла да взе­ме „Телелинк“?

> Наб­лю­да­ва­ме кон­со­ли­да­ция при те­ле­ко­ми­те и те ще за­поч­нат да се кон­ку­ри­рат по нов на­чин. Мо­е­то очак­ва­не е да от­не­ме още ня­кол­ко го­ди­ни да пре­ми­нат към 5G - най-мал­ко­то тряб­ва пот­ре­би­те­ли­те да под­ме­нят ус­т­ройс­т­ва­та си. Те­ле­ко­ми­те за мен имат пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва с по­ви­ше­ния тра­фик, със си­гур­ност­та, с кон­со­ли­ди­ра­не­то на мре­жи­те и опе­ра­ци­и­те им при сливания. 5G не­ми­ну­е­мо ще дой­де и ще е пов­се­мес­т­но - ще от­не­ме 2-3 го­ди­ни да го ви­дят край­ни­те пот­ре­би­те­ли, но през то­ва вре­ме те­ле­ко­ми­те ще ра­бо­тят на за­ден план. Ние ра­бо­тим с те­ле­ко­ми от са­мо­то на­ча­ло точ­но в те­зи нап­рав­ле­ния, а ос­вен то­ва в пос­лед­ни­те го­ди­ни раз­вих­ме ог­ром­на ек­с­пер­ти­за в кор­по­ра­тив­ни­те ИТ ре­ше­ния. То­ва, ко­е­то се наб­лю­да­ва, е кон­со­ли­ди­ра­не/кон­вер­ги­ра­не на те­ле­ком и ИТ част­та, опи­тът ни и в две­те би след­ва­ло да ни по­зи­ци­о­ни­ра ка­то пред­по­чи­тан пар­т­ньор. Ние не из­г­раж­да­ме ба­зо­ви стан­ции, не про­да­ва­ме ан­те­ни, на нас ни е ин­те­рес­на не­ви­ди­ма­та част.

Вие ка­то мениджър и ак­ци­о­нер в „Телелинк“как при­е­ма­те оцен­ка­та 95 млн. лв. при ми­ни­мал­на­та це­на 7.60 лв.?

> Го­ля­ма част от ме­ни­дж­мън­та на ком­па­ни­я­та не учас­т­ва ка­то ак­ци­о­не­ри и част от при­чи­ни­те за из­ли­за­не на бор­са­та е да им да­дем та­ка­ва въз­мож­ност. Има­ме пла­но­ве да из­г­ра­дим ня­как­ва фор­ма на сти­мул чрез оп­ции. Но се­га го­ля­ма част от ме­ни­джъ­ри­те имат на­ме­ре­ние да ку­пят ак­ции при пред­ла­га­не­то спо­ред сво­и­те въз­мож­нос­ти. Аз лич­но съм ак­ци­о­нер и сил­но вяр­вам в то­ва, ко­е­то се случ­ва, за­то­ва мис­ля, че оцен­ка­та е по-ско­ро нис­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria