Capital

Кри­тич­на го­ди­на за ме­ди­и­те

- ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava.antonova@capital.bg

Пред­с­тои прик­люч­ва­не на сдел­ка­та за про­даж­ба­та на ед­на от две­те най-гле­да­ни те­ле­ви­зии, bTV.

Власт­та се гот­ви да про­ме­ни ме­дий­ния за­кон без заг­ри­же­ност за съд­ба­та на об­щес­т­ве­ни­те ме­дии.

Ако граж­да­ни­те за­гу­бят БНР, как­то то­ва сe случ­ва с БНТ, уп­рав­ля­ва­щи­те на­пъл­но ще са прев­зе­ли и под­чи­ни­ли сек­то­ра.

Да пре­ми­неш Ру­би­кон, оз­на­ча­ва, че си на пра­га да нап­ра­виш та­къв из­бор, връ­ща­не на­зад след кой­то ня­ма. Бъл­гар­с­ки­те ме­дии са точ­но в та­ка­ва си­ту­а­ция. Из­п­ра­ве­ни са пред клю­чо­ви про­ме­ни, ко­и­то ще оп­ре­де­лят бъ­де­ще­то им за дъл­го вре­ме нап­ред.

Как­во пред­с­тои

В сек­то­ра на час­т­ни­те ме­дии пред­с­тои в сре­да­та на та­зи го­ди­на да за­вър­ши сдел­ка­та за при­до­би­ва­не­то на ед­на от две­те най-вли­я­тел­ни тър­гов­с­ки те­ле­ви­зии - bTV. Ин­вес­ти­ци­он­ни­ят фонд PPF на чеш­кия ми­ли­ар­дер Петр Кел­нер тряб­ва да фи­на­ли­зи­ра при­до­би­ва­не­то на бъл­гар­с­кия ка­нал за­ед­но с дру­ги че­ти­ри ме­дий­ни ак­ти­ва в ре­ги­о­на (Ру­мъ­ния, Хър­ва­тия, Че­хия и Сло­ва­кия) от се­гаш­ния й аме­ри­кан­с­ки ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер СМЕ. Из­хо­дът от та­зи сделка е осо­бе­но ва­жен на фо­на на про­ме­не­на­та ме­дий­на соб­с­т­ве­ност в ос­нов­ния й кон­ку­рент на тв па­за­ра - „Но­ва тв“.

През ап­рил 2019 г. бра­тя­та До­мус­чи­е­ви ку­пи­ха „Но­ва тв“от скан­ди­нав­с­кия й соб­с­т­ве­ник MTG за 185 млн. ев­ро. След вли­за­не­то им в ме­ди­я­та за­поч­на про­цес на ос­во­бож­да­ва­не и на­пус­ка­не на клю­чо­ви жур­на­лис­ти и ре­дак­то­ри и ка­на­лът пое из­ця­ло проп­ра­ви­тел­с­т­вен курс.

За­то­ва и в сек­то­ра съ­щес­т­ву­ват опа­се­ния да не би bTV да пос­лед­ва съд­ба­та на „Но­ва“. В мо­мен­та тя все още е ал­тер­на­ти­ва на власт­та и ка­зи­он­на­та жур­на­лис­ти­ка. По­па­да­не­то й в ръ­це­те на соб­с­т­ве­ник, не­за­поз­нат и не­чув­с­т­ви­те­лен към ме­дий­на­та сре­да в Бъл­га­рия, мо­же се­ри­оз­но да под­ко­пае до­ве­ри­е­то и в нея. На ета­па из­г­леж­да твър­де ве­ро­ят­но Петр Кел­нер да про­да­де мно­го бър­зо те­ле­ви­зи­я­та и из­бо­рът на ку­пу­вач ще оп­ре­де­ли до го­ля­ма сте­пен по­со­ка­та, в ко­я­то ще се раз­ви­ва ме­дий­ни­ят па­зар. Чеш­ки­ят биз­нес­мен ще мо­же да из­би­ра меж­ду мес­тен иг­рач и меж­ду­на­род­на ком­па­ния, ко­я­то има ин­вес­ти­ци­о­нен, а не по­ли­ти­чес­ки ин­те­рес.

През та­зи го­ди­на ще про­дъл­жи об­съж­да­не­то и ще се про­ме­ни За­ко­нът за ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та, ко­е­то пря­ко ще за­сег­не ос­нов­ни­те иг­ра­чи в сек­то­ра, но найм­но­го две­те об­щес­т­ве­ни ме­дии. Пред­с­тои Съ­ве­тът за елек­т­рон­ни ме­дии (СЕМ) да из­бе­ре нов ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР. Очак­ва се про­ку­ра­ту­ра­та да обя­ви ре­зул­та­ти­те от раз­с­лед­ва­не­то на при­чи­ни­те за фи­нан­со­ва­та кри­за в БНТ. Ин­с­ти­ту­ци­я­та вле­зе и в БНР, след ка­то през ми­на­ла­та го­ди­на сиг­на­лът на прог­ра­ма „Хо­ри­зонт“в най-слу­ша­но­то вре­ме спря без яс­на и оп­рав­да­на при­чи­на.

БНТ тряб­ва да про­дъл­жи да пред­п­ри­е­ма се­ри­оз­ни стъп­ки за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на фа­ли­та на ме­ди­я­та. Най-важ­но­то в то­зи про­цес е тя да не за­гу­би ми­си­я­та си да пред­ла­га об­щес­т­ве­но по­лез­но прог­рам­но съ­дър­жа­ние и да се вър­не там, къ­де­то й е мяс­то­то - при хо­ра­та и ка­чес­т­ве­на­та, ана­ли­тич­на и кри­тич­на жур­на­лис­ти­ка. По­ло­жи­тел­ни сиг­на­ли в та­зи по­со­ка все още ня­ма. За­що те­ле­ви­зи­я­та за­тъ­ва и как ще ус­тои на кри­за­та пред­с­тои да раз­бе­рем ско­ро от пър­вия от­чет, кой­то ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор Емил Кош­лу­ков е за­дъл­жен да пред­с­та­ви пред Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии (СЕМ). Съ­що и от про­вер­ка­та на про­ку­ра­ту­ра­та.

„Не­за­ви­си­мост­та на ме­ди­и­те ще е ос­нов­ни­ят проб­лем и та­зи го­ди­на. Пред­с­тои да ви­дим как­во ще се слу­чи с bTV, но се на­дя­вам да дой­дат ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то раз­би­рат, че все­ки мо­же да пра­ви те­ле­ви­зия, но не все­ки мо­же да пра­ви жур­на­лис­ти­ка. За­то­ва ще гле­да­ме вни­ма­тел­но но­ви­ни­те на bTV и „Но­ва тв“– те на зри­те­ли­те ли го­во­рят, или тех­ни­те ре­пор­те­ри са с ши­ро­ко от­во­ре­ни очи да­ли има дуз­па“, ко­мен­ти­ра пре­по­да­ва­те­лят в жур­на­лис­ти­чес­кия фа­кул­тет на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет доц. Жа­на По­по­ва. Тя е ка­те­го­рич­на, че очак­ва през та­зи го­ди­на жур­на­лис­ти­те да са зас­т­ра­ше­ни от „съ­деб­ни де­ла, фи­нан­со­ви про­вер­ки и про­ку­рор­с­ки ду­ми“. „И един­с­т­ве­но­то въз­мож­но спа­се­ние е жур­на­лис­ти­те да ра­бо­тят ка­то гил­дия, а не ка­то на­ем­ни слу­жи­те­ли“, ка­за По­по­ва.

Из­пи­тът БНР

Го­ди­на­та за­поч­ва с кон­курс за нов ди­рек­тор на ра­ди­о­то. Съ­ве­тът за елек­т­рон­ни ме­дии (СЕМ) ре­ши да про­ве­де про­це­ду­ра за из­бор на ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР, след ка­то пред­с­роч­но бе прек­ра­тен ман­да­тът на Све­тос­лав Кос­тов за­ра­ди без­п­ре­це­ден­т­но­то спи­ра­не на сиг­на­ла на прог­ра­ма „Хо­ри­зонт“и съм­не­ния за на­ме­са в ре­дак­ци­он­на­та не­за­ви­си­мост на ме­ди­я­та. За из­пъл­ня­ващ длъж­ност­та бе­ше по­со­чен

Ан­тон Ми­тов. По за­кон той мо­же да за­е­ма вре­мен­но пос­та не по­ве­че от три ме­се­ца. Се­га той е един от шест­те пре­тен­ден­ти да по­е­мат за пос­то­ян­но уп­рав­ле­ни­е­то на БНР.

Спо­ред жур­на­лис­т­ка­та в БНР Сил­вия Ве­ли­ко­ва про­це­ду­ра­та по из­бор на ди­рек­тор е важ­на и за­що­то от не­го ще за­ви­си об­щес­т­ве­но­то ра­дио да ос­та­не три­бу­на за раз­лич­ни гла­со­ве. „То­зи из­бор е още по-ва­жен, за­що­то е пред­с­ро­чен – след теж­ка кри­за и след без­п­ре­це­ден­т­но прек­ра­тя­ва­не ман­да­та на ге­не­рал­ния ди­рек­тор за­ра­ди гру­бо на­ру­ша­ва­не на За­ко­на за ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та. Та­зи кри­за, за­ра­ди ко­я­то все още те­кат про­ку­рор­с­ки про­вер­ки“, ко­мен­ти­ра тя.

Из­к­лю­чи­тел­но важ­но е през 2020 г. да се на­пом­ни и да се за­щи­ти за­дъл­же­ни­е­то на об­щес­т­ве­ни­те ме­дии да бъ­дат имен­но об­щес­т­ве­ни, под­чер­та­ва ме­дий­ни­ят ана­ли­за­тор и док­то­рант в жур­на­лис­ти­чес­кия фа­кул­тет на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет Ни­ко­ле­та Дас­ка­ло­ва.

През из­ми­на­ла­та го­ди­на ста­нах­ме сви­де­те­ли на дос­та­тъч­но не­до­пус­ти­ми за­яв­ки и дейс­т­вия БНТ и БНР да бъ­дат от­да­ле­че­ни от об­щес­т­ве­на­та си ми­сия. „Ако то­ва про­дъл­жи да се случ­ва и през та­зи го­ди­на, ще бъ­де фа­та­лен удар сре­щу плу­ра­лиз­ма и съп­ро­ти­ви­тел­ни­те си­ли на ме­дий­на­та сре­да ка­то ця­ло. В то­зи сми­съл из­бо­рът за ге­не­ра­лен ди­рек­тор на БНР е зна­ков тест за 2020 г.“, ка­те­го­рич­на е Дас­ка­ло­ва. А край­ни­ят ре­зул­тат от то­ва със­те­за­ние има по­тен­ци­а­ла как­то да об­на­деж­ди, та­ка и сил­но да обез­ве­ри за­щит­ни­ци­те на сво­бод­но­то сло­во в Бъл­га­рия.

Из­бо­рът, кой­то пред­с­тои, ще по­ка­же да­ли опас­ност­та е не­ут­ра­ли­зи­ра­на, или прос­то ще бъ­де из­пъл­не­на по­ред­на­та по­ръч­ка за ов­ла­дя­ва­не­то и на об­щес­т­ве­но­то ра­дио, но то­зи път „по-ин­те­ли­ген­т­но“.

Вни­ма­ние със за­ко­на

Не би­ва да заб­ра­вя­ме, че за­ра­ди кри­за­та в об­щес­т­ве­но­то ра­дио бе­ше съз­да­де­на спе­ци­ал­на пар­ла­мен­тар­на ко­ми­сия и се ус­ко­ри ра­бо­та­та по про­ме­ни­те в За­ко­на за ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та (ЗРТ). „Но пак е вре­ме да при­пом­ним на пи­ше­щи­те за­ко­ни – ме­ди­и­те са фир­ми, но по-осо­бе­ни от дру­ги­те. Тех­ни­те соб­с­т­ве­ни­ци тряб­ва да ин­вес­ти­рат в жур­на­лис­ти­чес­ки­те раз­с­лед­ва­ния, в ка­чес­т­ве­но нап­ра­ве­ни но­ви­ни, а за­що не и в по-слож­ни фор­ми“, ко­мен­ти­ра Жа­на По­по­ва. До края на март пра­ви­тел­с­т­во­то тряб­ва да под­гот­ви план за раз­ви­ти­е­то на ме­дий­на­та сре­да, как­то и да пред­ло­жи мо­дел за фи­нан­си­ра­не на об­щес­т­ве­ни­те ме­дии, кой­то да га­ран­ти­ра не­за­ви­си­мост­та им.

От­въд кон­к­рет­ни­те проб­ле­ми на сре­да­та и хо­ра­та, и пред­с­та­ви­те­ли­те на биз­не­са ис­кат от ме­ди­и­те да им да­ват стой­нос­т­но съ­дър­жа­ние с доб­ри при­ме­ри и ус­пе­хи, ко­и­то да вдъх­но­вя­ват всич­ки, за да си пос­та­вят це­ли, да се раз­ви­ват, да ис­кат да са дей­ни и да са дви­га­тел в об­щес­т­во­то.

Вло­ша­ва­не­то на ме­дий­на­та сре­да и ком­п­ро­ми­си­те в съ­дър­жа­ни­е­то до­ве­до­ха до по­ни­жа­ва­не на до­ве­ри­е­то в ме­ди­и­те. Как то­ва вли­яе на рек­ла­мо­да­те­ли­те, ко­и­то ис­кат да ин­вес­ти­рат бю­дже­ти­те си в ка­чес­т­ве­но съ­дър­жа­ние? Спо­ред уп­рав­ля­ва­щия ди­рек­тор на аген­ция Media Club Ка­те­ри­на Бу­юк­ли­е­ва са мал­ко те­ле­ви­зи­он­ни­те рек­ла­мо­да­те­ли, ко­и­то ве­че имат из­г­ра­ден реф­лекс и за ко­и­то се под­би­ра мно­го пре­циз­но съ­дър­жа­ни­е­то, око­ло ко­е­то се по­зи­ци­о­ни­ра спо­то­ва рек­ла­ма. „Въп­ро­сът е къ­де и как ау­ди­то­ри­я­та из­би­ра да гле­да то­ва съ­дър­жа­ние. Ог­ром­ни­ят ежед­не­вен ин­фор­ма­ци­о­нен по­ток (в го­ля­ма­та си част със съм­ни­те­лен про­из­ход и ка­чес­т­во) про­ме­ня наг­ла­си­те и раз­к­ла­ща до­ве­ри­е­то към ме­ди­и­те“, ко­мен­ти­ра Бу­юк­ли­е­ва.

По ду­ми­те й все още биз­не­сът в Бъл­га­рия не се стре­ми да ин­вес­ти­ра в ка­чес­т­ве­но съ­дър­жа­ние, „има свет­ли при­ме­ри, но на­ис­ти­на са по-ско­ро из­к­лю­че­ние“, до­пъл­ва Бу­юк­ли­е­ва.

Спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на All Channels Communicat­ion Group Алек­сан­дър Дур­чев за съ­жа­ле­ние спа­да­не­то на ка­чес­т­во­то на съ­дър­жа­ни­е­то в на­ци­о­нал­ни­те те­ле­ви­зии е пов­се­мес­т­но в мо­мен­та. „Има ед­на ир­лан­д­с­ка по­го­вор­ка, че ко­га­то при­ли­вът дой­де, вди­га ни­во­то за всич­ки лод­ки. Ние за съ­жа­ле­ние сме в об­рат­на­та си­ту­а­ция.

В та­зи връз­ка очак­ва­ни­я­та и изис­к­ва­ни­я­та на рек­ла­мо­да­те­ли­те се адап­ти­рат към сре­да­та. Или рек­ла­мо­да­те­ли­те стра­нят от кон­к­рет­ни пре­да­ва­ния, чи­е­то съ­дър­жа­ние ге­не­ри­ра ин­те­рес, но е про­ти­во­ре­чи­во, или тър­сят алтернатив­ни ка­на­ли за мар­ки­те си“, ко­мен­ти­ра Дур­чев. Той очак­ва през 2020 г. тен­ден­ци­я­та от пос­лед­ни­те го­ди­ни за лек ръст в рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции в ме­ди­и­те да про­дъл­жи. В най-го­ля­ма сте­пен ръс­тът ще се ге­не­ри­ра от ди­ги­тал­ни­те ме­дии и те­ле­ви­зи­я­та.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria