Capital

„Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“е лю­би­ми­ят ми про­ект, в кой­то съм ре­шил да ос­та­на

д-р Хрис­то Ку­сев, ин­вес­ти­тор на „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“

-

Как­во от­ли­ча­ва про­ек­тът „Ка­ли­на“от дру­ги­те се­ли­ща от зат­во­рен тип?

- Ос­нов­на­та идея на „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“е да се про­ти­во­пос­та­ви на ут­вър­де­на­та прак­ти­ка „един де­кар – ед­на къ­ща“. Ня­ма спор, че за ед­на съв­ре­мен­на ед­но­фа­мил­на къ­ща с три спал­ни и езе­ро или ба­сейн един де­кар е не­дос­та­тъ­чен. Най-ве­че за це­ни­те­ли­те на двор­но­то прос­т­ран­с­т­во и озе­ле­ня­ва­не­то.

Ако чо­век е осъз­нал пре­дим­с­т­ва­та да е соб­с­т­ве­ник на къ­ща в се­ли­ще от зат­во­рен тип, в об­щия слу­чай е при­ну­ден при по­куп­ка­та да нап­ра­ви съ­щес­т­ве­ни ком­п­ро­ми­си. Как­во имам пред­вид:

Ня­кой друг ве­че се е про­из­не­съл как­во му ха­рес­ва и как­во ще му е не­об­хо­ди­мо и дос­та­тъч­но. Ос­та­ва да си из­бе­ре ед­на от ня­кол­ко ти­па пред­ва­ри­тел­но про­ек­ти­ра­ни, чес­то и пос­т­ро­е­ни къ­щи. Не­го­ви­те ин­ди­ви­ду­ал­ни изис­к­ва­ния и пред­по­чи­та­ния са ог­ра­ни­че­ни до из­бо­ра на ма­те­ри­а­ли и цве­то­ве за до­вър­ши­тел­ни­те ра­бо­ти. Адап­ти­ра­не­то на го­то­ва­та къ­ща за нуж­ди­те на но­вия соб­с­т­ве­ник е свър­за­но със зна­чи­тел­ни до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди за преп­ро­ек­ти­ра­не на по­ме­ще­ния и ин­с­та­ла­ции. Чес­то пъ­ти се на­ла­гат и до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди за не­ща, ко­и­то оче­вид­но са не­об­хо­ди­ми, но не вли­зат в це­на­та. И кол­ко­то и да се охар­чиш и пос­та­ра­еш, нак­рая пак не е тво­е­то. Ос­та­ва

си коп­не­жът по меч­та­на­та къ­ща и ми­съл­та как­во би нап­ра­вил, ако мо­же­ше да за­поч­неш на зе­ле­но. В по­ве­че­то слу­чаи се от­де­ля вни­ма­ние пре­дим­но на къ­щи­те и ин­ди­ви­ду­ал­ни­те дво­ро­ве. Об­щи­те час­ти и ин­с­та­ла­ции са из­г­ра­де­ни при по-нис­ки стан­дар­ти от те­зи на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те имо­ти. Не­об­хо­ди­ми­ят за уп­рав­ле­ни­е­то на се­ли­ще­то сгра­ден фонд чес­то гру­бо кон­т­рас­ти­ра с фа­мил­ни­те пос­т­рой­ки. Лип­с­ва дос­та­тъ­чен брой пар­ко­мес­та за по­се­ти­те­ли. Из­кус­т­во и озе­ле­ня­ва­не в об­щи­те час­ти лип­с­ват или са ос­къд­ни.

Чес­то ня­ма яс­ни пра­ви­ла и до­го­во­ре­нос­ти меж­ду съ­соб­с­т­ве­ни­ци­те, ко­е­то зат­руд­ня­ва доб­ро­то уп­рав­ле­ние и е пред­пос­тав­ка за кон­ф­лик­ти. Аз са­ми­ят съ­що съм по­тър­певш ка­то оби­та­тел на се­ли­ще от зат­во­рен тип.

Как­во пред­ла­га­те в то­зи про­ект, та­ка че да бъ­дат из­бег­на­ти из­б­ро­е­ни­те проб­ле­ми?

- Фи­ло­со­фи­я­та на „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“е да се пре­вър­не в един до­бър при­мер, къ­де­то пос­та­ве­ни­те по-го­ре въп­ро­си са по-важ­ни от пе­чал­ба­та. Счи­там, че па­за­рът за ед­но­фа­мил­ни къ­щи се е раз­вил дос­та­тъч­но и част от ку­пу­ва­чи­те съв­сем раз­би­ра­е­мо имат сво­и­те изис­к­ва­ния по от­но­ше­ние на: го­ле­ми­на­та на пар­це­ли­те – в „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“те са меж­ду 2.3 и 3.2 дка пра­во­то са­ми да из­бе­рат ар­хи­тект и стро­и­тел дос­та­тъч­но от­с­то­я­ние меж­ду къ­щи­те об­щи­те час­ти и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та, как­то и сград­ни­ят фонд да пред­ла­гат не­об­хо­ди­мия ком­форт и по ка­чес­т­во да не от­с­тъп­ват на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те имо­ти да има яс­но раз­пи­са­ни и об­вър­з­ва­щи пра­ви­ла за от­но­ше­ния меж­ду съ­соб­с­т­ве­ни­ци­те, за ко­е­то раз­чи­та­ме из­к­лю­чи­тел­но на про­фе­си­о­нал­на­та по­мощ на ад­во­кат Кю­чу­ков от ад­во­кат­с­ко дру­жес­т­во „Джин­гов, Гу­гин­с­ки, Кю­чу­ков и Ве­лич­ков“.

Ка­къв спо­ред вас е про­фи­лът на по­тен­ци­ал­ния кли­ент на „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“?

- Тру­ден въп­рос, пред­по­ла­гам, че към „Ка­ли­на“ще про­я­вят ин­те­рес ку­пу­ва­чи с опит и по­ви­со­ки изис­к­ва­ния. Хо­ра, ко­и­то са осъз­на­ли, че, жи­ве­ей­ки в съ­соб­с­т­ве­ност, по­е­мат и се­ри­оз­ни от­го­вор­нос­ти. Обе­ди­ня­ва ги же­ла­ни­е­то им да спаз­ват пред­ва­ри­тел­но ут­вър­де­ни и раз­пи­са­ни пра­ви­ла и да ува­жа­ват ин­те­ре­си­те на дру­ги­те съ­соб­с­т­ве­ни­ци. То­ва са важ­ни пред­пос­тав­ки за ед­но доб­ро уп­рав­ле­ние и съ­жи­тел­с­т­во. Всъщ­ност за мен съ­жи­тел­с­т­во­то в съв­ре­мен­но­то се­ли­ще от зат­во­рен тип пред­с­тав­ля­ва ед­но обе­ди­не­ние на съ­миш­ле­ни­ци с об­щи же­ла­ния и ин­те­ре­си.

Счи­там, че „Ре­зи­ден­ция Ка­ли­на“е го­то­ва да от­го­во­ри на те­зи пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва.

 ??  ??
 ??  ?? Об­с­луж­ва­ща­та сгра­да
Об­с­луж­ва­ща­та сгра­да
 ??  ?? Езе­ро­то с ли­ли­и­те
Езе­ро­то с ли­ли­и­те
 ??  ??
 ??  ?? „Сви­ра­чът“и „Сед­на­ла же­на“на скул­п­то­ра Па­вел Кой­чев
„Сви­ра­чът“и „Сед­на­ла же­на“на скул­п­то­ра Па­вел Кой­чев
 ??  ??
 ??  ?? Дет­с­ка­та пло­щад­ка За­ла­та за сре­щи
Дет­с­ка­та пло­щад­ка За­ла­та за сре­щи
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria