Capital

Ита­ли­ан­с­ка­та са­га

-

През 90-те тек­с­тил­на­та фаб­ри­ка, по то­ва вре­ме ра­бо­те­ща, е час­тич­но рес­ти­ту­и­ра­на от нас­лед­ни­ци­те на ня­ко­гаш­ни­те соб­с­т­ве­ни­ци – ита­ли­ан­с­ки­те фа­ми­лии Бо­не­ки, Бе­но­ки, Джи­рар­ди и Пи­а­ти, и от бъл­гар­с­ки­те фа­ми­лии Зла­ти­ни и Ба­ла­ба­но­ви. Нас­лед­ни­ци­те, ко­и­то пре­тен­ди­рат за 40% от фаб­ри­ка­та оба­че, не ус­пя­ват да вля­зат във вла­де­ние. Меж­дув­ре­мен­но дру­жес­т­во­то е при­ва­ти­зи­ра­но. Те за­поч­ват да во­дят, а и пе­че­лят съ­деб­ни де­ла. При те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва в края на 2011 г. въп­ро­сът окон­ча­тел­но е ре­шен. Спо­ре­щи­те стра­ни се спо­ра­зу­мя­ват, че соб­с­т­ве­ни­ци­те по рес­ти­ту­ция имат пра­во на 13.5% иде­ал­ни час­ти от фаб­ри­ка­та. „Бъл­га­рия 29“уч­ре­дя­ва дъ­щер­но дру­жес­т­во, чрез ко­е­то ку­пу­ва 3.55 дка на ул. „Кос­тур“16 в „Ов­ча ку­пел“на стой­ност 1.02 млн. ле­ва без ДДС. Нас­лед­ни­ци­те по­лу­ча­ват всич­ки ак­ции от но­во­уч­ре­де­но­то „ББ29 Р.Е.“, към ко­е­то е имо­тът, и в за­мя­на прех­вър­лят на „Бъл­га­рия 29“иде­ал­ни­те си час­ти. Съ­дей­ки по Имот­ния ре­гис­тър, ед­ва през 2018 г. „ББ29 Р.Е.“пред­п­ри­е­ма не­що с пар­це­ла – от­с­тъп­ва пра­во на стро­еж вър­ху не­го на „Идея бил­дин­гс“, ко­и­то в мо­мен­та прик­люч­ват там жи­лищ­на сгра­да с 11.7 хил. кв.м РЗП. Спо­ред Тър­гов­с­кия ре­гис­тър „ББ29. Р.Е.“се­га е соб­с­т­ве­ност на „Фор­ту­на Р.Е., при­те­жа­ва­но от Ерал­до Бо­не­ки и ня­кол­ко ита­ли­ан­с­ки юри­ди­чес­ки ли­ца. Фа­ми­ли­я­та Бо­не­ки е нас­лед­ник на глав­ния ак­ци­о­нер в „Бъл­га­рия 29“, кой­то е имал и дру­ги тек­с­тил­ни фаб­ри­ки в стра­на­та. Във „Фор­ту­на Р.Е.“са обе­ди­не­ни и дру­ги рес­ти­ту­и­ра­ни имо­ти на ита­ли­ан­с­ки­те фа­ми­лии - ста­ри про­из­вод­с­т­ве­ни сгра­ди на бул. „Бо­тев­г­рад­с­ко шо­се“56 и на ул. „Ро­жен 2“в

НПЗ „Во­ен­на рам­па“. Съ­дей­ки по ре­гис­тъ­ра, Ерал­до Бо­не­ки пос­те­пен­но из­ку­пу­ва дя­ло­ве­те на ос­та­на­ли­те соб­с­т­ве­ни­ци.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria